دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، زمستان 1395، صفحه 1-194 
4. بررسی تجربی اثر علامت‌دهی متغیر وثیقه در عقود مشارکتی

صفحه 99-118

10.22054/joer.2017.7585

سید حسن قوامی؛ سید محمد رضا سیدنورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر