نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد مدل DSGE)

سمیه شاه‌حسینی؛ جاوید بهرامی

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، صفحه 1-49

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4200

چکیده
  شواهد تجربی مربوط به بحران مالی اخیر   نشان داده  است که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک‌ها به بخش حقیقی اقتصاد بازی کرده است. با توجه به اهمیت تبیین کانال اعتباری مکانیزم انتقال پولی در ادبیات اقتصاد کلان، بررسی نقش بانک‌ها در طول ادوار تجاری ایران می‌تواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک‌های وارد بر اقتصاد کمک کند. در این ...  بیشتر

تفکیک تورم هسته از اجزای موقتی در ایران با فیلتر کالمن

نسرین رضائی‌مقدم؛ مهدی مصطفوی؛ علی چشمی

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، صفحه 51-73

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4201

چکیده
  حفظ ثبات قیمت‌ها در بلندمدت حتی زمانی که بانک مرکزی، سیاست هدفگذاری تورم را به طور صریح پیگیری نمی‌کند، به عنوان هدف اولیه‌ سیاستگذاران پولی شناخته‌ می‌شود. همچنین به دلیل وقفه در تاثیرگذاری سیاست‌های پولی، انتخاب معیار مناسب تورم بسیاراهمیت دارد. در برخی از کشورها، تورم هسته به عنوان شاخصی که روند بلندمدت تورم را آشکار می‌کند، ...  بیشتر

تاثیر مخارج دولت بر تورم در عبور از محیط تورمی با رویکرد STR

محسن مهرآرا؛ سجاد برخورداری؛ محسن بهزادی صوفیانی

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، صفحه 75-105

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4202

چکیده
  مطالعه حاضر سعی در تبیین رابطهبین مخارج دولت و تورم بهوسیله الگوی غیرخطی رگرسیو‌ن‌های انتقال هموار[1]  با استفاده از دادههای فصلی 1369:2 تا 1391:4 دارد. با متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی دولت، رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، یک مدل دو رژیمی که در آن وقفه اول رشد نقدینگی، متغیر انتقال یا آستانه است بهعنوان مدل بهینه انتخاب شد. ...  بیشتر

نقش اطلاعات چسبنده در پویایی‌های تورم در اقتصاد ایران

مریم همتی؛ مهدی پدرام؛ حسین توکلیان

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، صفحه 107-151

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4203

چکیده
  مطالعات تجربی در زمینه برآورد درجه چسبندگی قیمت در ایران دلالت بر این دارند که تواتر تغییر قیمت در اقتصاد بالاست. به بیان دیگر، قیمت‌ها ماندگاری بسیار پایینی دارند و در اثر اصابت تکانه پولی به سرعت تغییر می‌کنند. این در حالی است که مطالعات تجربی دلالت بر این دارند که تکانه پولی در اقتصاد ایران با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌‌گذارد. ...  بیشتر

تخصیص بهینه استانی بودجه نفتی بر پایه یک مدل کنترل بهینه تصادفی

هادی رحمانی‌فضلی؛ عباس عرب مازار

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، صفحه 153-182

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4204

چکیده
  این مطالعه فرآیند تخصیص بودجه به استان‌های کشور را از یک سو با تمرکز بر شاخص‌های عمده کلان استان‌ها و از طرفی با تمرکز بر نوسانات تصادفی قیمت نفت در چارچوب معادلات دیفرانسیل تصادفی و روش کنترل بهینه تصادفی طی دوره زمانی 1382 تا 1393 مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا، ضمن محاسبه سهم بهینه استان‌های کشور از کل بودجه با توجه به شاخص‌های ...  بیشتر

رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل

اسماعیل میرزائی؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، صفحه 183-220

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4205

چکیده
  مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانک‌های کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگی‌های خاص بانک‌ها را نیز کنترل می‌کند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از داده‌های فصلی پانل مربوط به تمام بانک‌های کشور و برخی از متغیرهای ...  بیشتر

علیت گرنجری واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر تورم ایران

مصطفی شریف؛ سید محمدرضا جوان

دوره 16، شماره 60 ، فروردین 1395، صفحه 221-248

https://doi.org/10.22054/joer.2016.4206

چکیده
  تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص تورم در همه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درخارج و داخل کشور انجام شده است و عوامل موثر بر تورم را تحلیل و ارزیابی کرده‌اند، اما مطالعات اندکی در باب علیت تورم انجام شده است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از سری‌های زمانی، متغیرهای مختلفی که بیشترین تاثیر را در تورم ایران داشته اند، مورد بررسی ...  بیشتر