کسب رتبه "الف" نشریه در ارزیابی وزارت علوم در سال 1400
 اعضاء محترم هیأت تحریریه فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی با سلام و احترام به استحضار می رساند که فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی موفق به دریافت رتبه " الف"  در ارزیابی وزارت علوم در سال 1400 گردیده است. ضمن تبریک، از زحمات و تلاش های اعضای محترم هیئت تحریریه در کسب این موفقیت تقدیر و تشکر می گردد. سعید مشیری  سردبیر    

مطالعه بیشتر

login