نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

از آنجا که بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست‌های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند، این سوال مطرح می‌شود که ترجیحات جامعه بین این دو هدف چگونه است. پاسخ مناسب زمانی حاصل می‌شود که میزان اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رفاه جامعه برآورد و مقایسه شود. در این مقاله، اثر بیکاری و تورم بر شادی به عنوان شاخص رفاه مورد برآورد قرار می‌گیرد. این برآورد در دو نمونه از داده‌های پانل انجام می‌شود؛ نمونه اول شامل 146 کشور جهان است که شاخص شادی برای آن‌ها محاسبه شده و نمونه دوم فقط ایران و کشورهای همسایه‌اش را شامل می‌شود. نتایج حاصل از تخمینها نشان می‌دهد در هر دو نمونه، بیکاری نقش موثرتری در کاهش شادی و رفاه دارد. در نمونه ایران و کشورهای همسایه، قدر مطلق ضریب بیکاری تقریبا 4/2 برابر ضریب تورم است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در ساخت توابع زیان اجتماعی و همچنین شاخص فلاکت، وزن بیکاری بیش از تورم بوده و این وزن با توجه به گروه کشورهای تحت بررسی، می‌تواند متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها

Agan, Y., E. Sevinc and M. Orhan (2016), “Impact of Main Macroeconomic Indicators on Happiness”, European Journal of Economic and Political Studies, 2(2), 13-21.
Argyle, M. and L. Lu (1990), “The Happiness of Extraverts”, Personality and Individual Differences, 11(10), 1011-1017.
Becchetti, L., S. Castriota and G. O. Giuntella (2010), “The Effects of Age and Job Protection on the Welfare Costs of Inflation and Unemployment”, European Journal of Political Economy, 26(1), 137-146.
Blanchflower, D. G. (2007), “Is Unemployment more Costly than Inflation?” Working Paper (No. w13505). National Bureau of Economic Research.
Blanchflower, D. G., D. N. Bell, A. Montagnoli and M. Moro (2014), “The Happiness Trade‐Off between Unemployment and Inflation”, Journal of Money, Credit and Banking, 46(S2), 117-141.
Clark, A., A. Knabe and S. Rätzel (2010), “Boon or Bane? Others' Unemployment, Well-being and Job Insecurity”, Labour Economics, 17(1), 52-61.
 Di Tella, R., R. J. MacCulloch and A. J. Oswald (2001), “Preferences Over Inflation and Unemployment: Evidence from Surveys of Happiness”, The American Economic Review, 91(1), 335-341.
Di Tella, R., R. J. MacCulloch and A. J. Oswald (2003), “The Macroeconomics of Happiness”, Review of Economics and Statistics, 85(4), 809-827.
 Di Tella, R. and R. MacCulloch (2006), “Some Uses of Happiness Data in Economics”, The Journal of Economic Perspectives, 20(1), 25-46.
 Frey, B.S and A. Stutzer (2002), Happiness and Economics, Princeton University Press.
Gandelman, N. and R. Hernández-Murillo  (2009), “The Impact of Inflation and Unemployment on Subjective Personal and Country Evaluations”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, May/June, 91(3), 107-26.
Helliwell, J. F., R. Layard and J. Sachs (2013), World Happiness Report [2012].
Mankiw, N. G. (2010), Principles of Macroeconomics, New York, North Publishers.
Pennoch, M. and K. Ura (2010), “Gross National Happiness a Frarnework for Health Impact Assessment”, Environmental Impact Assessment Review 31; p61-65.
Romer, D. (2011), Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill Education; 4 Edition.
Ruprah, I. J. and P. Luengas (2011), “Monetary Policy and Happiness: Preferences Over Inflation and Unemployment in Latin America”, The Journal of Socio-Economics, 40(1), 59-66.
Tian, Guoqiang. And Yang Liyan (2005), “How Are Income and Non-Income Factors Diferent in Promoting Happiness? An Answer to the Easterlin Paradox”, Texas A&M University Departman of Economics and Rotman School, University of Torento.
Woodford, M. (2001), “Inflation Stabilization and Welfare”, Working Paper (No. w8071), National Bureau of Economic Research.
Zidansek, A. (2007), “Sustainable Development and Happiness in Nations”, Energy 32 p. 891-897.
بختیاری صادق و مهدی فتح‌آبادی (1389)، «رابطه بیکاری و تورم با شادی و رفاه: مطالعه تجربی برای منتخبی از کشورهای آسیایی»، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، گزارش راهبردی، ش 139.
جعفری‌صمیمی احمد و وحید تقی‌نژاد عمران (1384)، «رابطه بین تورم و رفاه، مطالعه‌ای تجربی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، ش 14، ص 60-87.
شاکری، عباس (1390)، مسائل اقتصاد کلان، تهران: انتشارات رافع.