اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ناصر خیابانی

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

naser.khiabaniatu.ac.ir

سردبیر

سعید مشیری

استاد، دانشگاه ساسکاچوان کانادا و دانشگاه علامه طباطبائی

moshiri.susask.ca
0000-0003-3690-7707

اعضای هیات تحریریه

ناصر خیابانی

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

naser.khiabaniatu.ac.ir

جاوید بهرامی

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

bahramiatu.ac.ir

سهیلا پروین

استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

parvinatu.ac.ir

فتح اله تاری

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

tariatu.ac.ir

سید محمدرضا، سید نورانی

استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

seyednouraniatu.ac.ir

عباس شاکری

استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

shakeriatu.ac.ir

علی طیب نیا

دانشیار، دانشگاه تهران

taiebniaut.ac.ir

اسماعیل ابونوری

استاد، دانشگاه سمنان

esmaiel.abounoorisemnan.ac.ir

محمد بخشوده

استاد، دانشگاه شیراز

bakhshoodehshirazu.ac.ir

کاظم یاوری

استاد، دانشگاه یزد

kyavarigmail.com

سیداحمدرضا جلالی نائینی

استاد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه

a.jalalinimps.ac.ir

مهنوش عبداله میلانی

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

milaniatu.ac.ir

محسن مهرآرا

استاد، دانشگاه تهران

mmehraraut.ac.ir

ابوالقاسم نادری روشناوند

استاد، دانشگاه تهران

anaderyut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سعید مشیری

استاد، دانشگاه ساسکاچوان کانادا و دانشگاه علامه طباطبائی

moshiri.susask.ca

عباس ولد خانی

استاد، دانشگاه سوین برن استرالیا

abbasswin.edu.au

مهدیه انتظار خیر

دانشیار، دانشگاه وسترن انتاریو کانادا

mehuron.ntezauwo.ca
0000-0001-8613-7224

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

اصغر شاهمرادی

صندوق بین المللی پول

ashahmoradiimf.org

محمدرضا فرزانگان

استاد، دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان

farzaneganuni-marburg.de

محسن بهمنی اسکویی

استاد، دانشگاه ویسکانسن-میلواکی، آمریکا

bahmaniuwm.edu

مدیر داخلی

اکبر احمدی

استادیار، پژوهشکده اقتصاد

a.ahmadiatu.ac.ir

دبیر اجرایی

مرغوب قلیزاده

کارشناس پژوهشی پژوهشکده اقتصاد

joeratu.ac.ir