اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ناصر خیابانی

اقتصاد دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

naser.khiabaniatu.ac.ir

سردبیر

سعید مشیری

اقتصاد استاد، دانشگاه ساسکاچوان کانادا و دانشگاه علامه طباطبائی

moshiri.susask.ca
0000-0003-3690-7707

اعضای هیات تحریریه

ناصر خیابانی

اقتصاد دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

naser.khiabaniatu.ac.ir

جاوید بهرامی

اقتصاد سنجی، اقتصاد بین الملل و اقتصاد کلان دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

bahramiatu.ac.ir

سهیلا پروین

اقتصاد کلان استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

parvinatu.ac.ir

فتح اله تاری

اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد اسلامی ، تجارت بین الملل دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

tariatu.ac.ir

سید محمدرضا، سید نورانی

اقتصاد بین الملل، اقتصاد اسلامی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

seyednouraniatu.ac.ir

عباس شاکری

علوم اقتصادی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

shakeriatu.ac.ir

علی طیب نیا

علوم اقتصادی دانشیار، دانشگاه تهران

taiebniaut.ac.ir

اسماعیل ابونوری

علوم اقتصادی استاد، دانشگاه سمنان

esmaiel.abounoorisemnan.ac.ir

محمد بخشوده

اقتصاد استاد دانشگاه شیراز

bakhshoodehshirazu.ac.ir

کاظم یاوری

اقتصاد استاد، دانشگاه یزد

kyavarigmail.com

سیداحمدرضا جلالی نائینی

اقتصاد استاد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه

a.jalalinimps.ac.ir

مهنوش عبداله میلانی

اقتصاد دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

milaniatu.ac.ir

محسن مهرآرا

اقتصاد استاد، دانشگاه تهران

mmehraraut.ac.ir

ابوالقاسم نادری روشناوند

اقتصاد استاد، دانشگاه تهران

anaderyut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سعید مشیری

اقتصاد استاد، دانشگاه ساسکاچوان کانادا و دانشگاه علامه طباطبائی

moshiri.susask.ca

عباس ولد خانی

اقتصاد استاد، دانشگاه سوین برن استرالیا

abbasswin.edu.au

مهدیه انتظار خیر

اقتصاد دانشیار، دانشگاه وسترن انتاریو کانادا

mehuron.ntezauwo.ca
0000-0001-8613-7224

مدیر داخلی

اکبر احمدی

اقتصاد استادیار، پژوهشکده اقتصاد

a.ahmadiatu.ac.ir

دبیر اجرایی

مرغوب قلیزاده

کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول کارشناس پژوهشی پژوهشکده اقتصاد

joeratu.ac.ir