اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ناصر خیابانی

اقتصاد دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

naser.khiabaniatu.ac.ir

سردبیر

اسفندیار جهانگرد

اقتصاد کلان دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

jahangardatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ناصر خیابانی

اقتصاد دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

naser.khiabaniatu.ac.ir

جاوید بهرامی

اقتصاد سنجی، اقتصاد بین الملل و اقتصاد کلان دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

bahramiatu.ac.ir

سهیلا پروین

اقتصاد کلان استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

parvinatu.ac.ir

فتح اله تاری

اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد اسلامی ، تجارت بین الملل دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

tariatu.ac.ir

حسین راغفر

اقتصاد خرد، اقتصاد نظری و علوم بانکی استاد، دانشگاه الزهراء ( س )

raghfaralzahra.ac.ir

سید محمدرضا، سید نورانی

اقتصاد بین الملل، اقتصاد اسلامی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

seyednouraniatu.ac.ir

عباس شاکری

علوم اقتصادی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

shakeriatu.ac.ir

علی طیب نیا

علوم اقتصادی دانشیار، دانشگاه تهران

taiebniaut.ac.ir

پرویز محمدزاده

اقتصاد استاد، دانشگاه تبریز

pmohamadzadehyahoo.com

اسماعیل ابونوری

علوم اقتصادی استاد، دانشگاه سمنان

esmaiel.abounoorisemnan.ac.ir

محمد بخشوده

اقتصاد استاد دانشگاه شیراز

bakhshoodehshirazu.ac.ir

کاظم یاوری

اقتصاد استاد، دانشگاه تربیت مدرس

kyavarigmail.com

مهنوش عبداله میلانی

اقتصاد دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

milaniatu.ac.ir

محسن مهرآرا

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

mmehraraut.ac.ir

اسدالله فرزین وش

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

farzinut.ac.ir

مدیر داخلی

اکبر احمدی

اقتصاد استادیار، پژوهشکده اقتصاد

a.ahmadiatu.ac.ir

دبیر اجرایی

مرغوب قلیزاده

کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت تحول کارشناس پژوهشی پژوهشکده اقتصاد

joeratu.ac.ir