آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1097
تعداد پذیرش 194
تعداد پذیرش بدون داوری 36
تعداد عدم پذیرش 691
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 345

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 50
تعداد مشاهده مقاله 14372
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8562
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 131 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 493 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 331 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 190 روز
درصد پذیرش 18 %