آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1075
تعداد پذیرش 191
تعداد پذیرش بدون داوری 36
تعداد عدم پذیرش 680
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 338

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 47
تعداد مشاهده مقاله 11589
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7029
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 132 روز
متوسط زمان داوری 47 روز
متوسط زمان پذیرش 496 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 331 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 203 روز
درصد پذیرش 18 %