آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1024
تعداد پذیرش 177
تعداد پذیرش بدون داوری 36
تعداد عدم پذیرش 638
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 315

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 33
تعداد مشاهده مقاله 5946
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3828
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 133 روز
متوسط زمان داوری 48 روز
متوسط زمان پذیرش 509 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 331 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 122 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 161 روز
درصد پذیرش 17 %