اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 973
تعداد پذیرش 166
تعداد پذیرش بدون داوری 36
تعداد عدم پذیرش 607
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 294

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 19
تعداد مشاهده مقاله 1940
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2058
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 132 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 517 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 331 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 124 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 17 %