با طرحهای ناتمام عمرانی چه کنیم؟

احمد توکلی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، صفحه 15-42

چکیده
  سرمایه‌گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری کارکرد مولّد بخش خصوصی است؛ مشروط بر آن که خود با بهره‌وری، همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد. عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه‌های عمرانی، طی سالیان دراز، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام را بر اقتصاد ملّی تحمیل کرده و سبب شده است تا دورة احداث، بسیار طولانی شود. ...  بیشتر

آموزه‌های مکتب تاریخی برای تحلیل اقتصاد ایران

سید حسین میر جلیلی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، صفحه 43-75

چکیده
  تاریخ گنج شایگان تجربه بشری است و مکتب تاریخی یکی از مکتبهای دگراندیش اقتصادی است که با انتقاد از آموزه‌های مکتب کلاسیک، تاریخ و بررسی عینی را وسیله تجدید بنای تمام دانش اقتصاد قرار داد. مهمترین نقدهای مکتب تاریخی به مکتب کلاسیک عبارتستاز: جهان روایی، روانشناسی ناقص مبتنی بر خودخواهی و افراط در روش قیاسی. روش  تاریخی از یک سو در ...  بیشتر

کسری تجاری در اقتصاد ایران: دولت یا بخش خصوصی؟

علی حسین صمدی؛ رضیه تابنده

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، صفحه 77-102

چکیده
  در این مقاله ، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری کسری تجاری و همچنین رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد ها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری کسری بودجه و در نهایت رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری، با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی سری های زمانی  مورد بررسی قرار گرفته است براساس ...  بیشتر

بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

محمود ختایی؛ سمیه شاه حسینی؛ سید حامد مولانا

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، صفحه 103-130

چکیده
  در این مقاله تأثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از یک الگوی ساده همزمان  اقتصاد کلان و کاربرد روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای برای دوره 1382-1344 برآوردها انجام و شبیه سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می‌دهدکه چنانچه هیچگونه سیاستی از سوی ...  بیشتر

رقابت‌پذیری مبتنی‌بر نرخ ارز مؤثر واقعی در ایران

محمدجعفر مجرد؛ ابراهیم علی رازینی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، صفحه 131-179

چکیده
  نرخ مؤثر واقعی ارز به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل رقابت‌پذیری بین‌المللی تلقی می‌شود. با افزایش آن رقابت پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت پذیری صادراتی کشور کاهش می‌یابد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ مؤثر واقعی ارز اثر مثبت بر تراز تجاری کشور و کاهش آن اثر منفی بر آن خواهد داشت. عوامل مختلفی نیز بر نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیرگذار ...  بیشتر

بررسی اثر فعالیتها و سیاستهای اقتصادی دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، صفحه 181-211

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی نقش سیاستهای اقتصادی دولت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1338-1382 میباشد.  نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رشد نسبت نیروی کار به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و نسبت سرمایه‌گذاری کل و نیز سرمایه‌گذاری بخش دولتی و رشد مخارج دولت به ...  بیشتر

بررسی تأثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول

فیروزه عزیزی؛ نرگس مرادخانی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، صفحه 213-241

چکیده
  شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش  عملکرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهای مالی دنیا از اهمیت و توجه زیادی برخوردار است. در این مطالعه، اثر شاخص قیمت سهام بر تابع  تقاضای پول ایران در دورة 80-1370 بررسی شده است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی جوهانسون و جوسیلیوس نشان داده شده است که دو تعریف ...  بیشتر

عوامل کلیدی موفقیت در برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی شرکتهای سرمایه‌گذار

پیام حنفی زاده؛ سید علیرضا غفوری

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، صفحه 243-279

چکیده
  یک شرکت سرمایه‌گذار، نهادی است که وظیفة اصلی ارائه مدیریت حرفه‌ای سرمایه‌گذاری وجوه سرمایه‌گذاری شده سهامداران را برعهده دارد. شرکتهای سرمایه‌گذاری، واسطه‌های مالی هستند که به عامه مردم سهام می‌فروشند و عواید حاصله را در سبد متنوعی از اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری می‌کنند. با توجه به افزایش رقابت در محیط سازمانها، امروزه بکارگیری ...  بیشتر

کاربرد رویکرد تلفیقی AHP/DEA در رتبه‌بندی نمایندگی‌های بیمه

علی محمدی؛ سمیه محمد حسینی‌زاده

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، صفحه 281-304

چکیده
  در این مقاله از یک رویکرد تلفیقی کمی و کیفی برای رتبه بندی نمایندگی‌های بیمه ایران استفاده شده است. در این روش ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای هر زوج از نمایندگی‌ها  بدون در نظر گرفتن سایر نمایندگی‌ها حل می‌گردد. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده از حل مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و با حل مدل فرایند ...  بیشتر

درجه‌بندی شعب بانک‌ها

محمدحسین پورکاظمی

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، صفحه 305-348

چکیده
  بانک‌ها در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات فعالیت می کنند، این فعالیتها توسط شعب در سرتاسر کشور بعمل می آید.  اگر کلیه شعب این بانک‌ها را در نظر بگیریم این شعب دارای درجات مختلف، ممتاز، یک، دو ، سه ، چهار و پنج؛ بیشتر یا کمتر می‌باشند. سطح فعالیت و مسئولیت بانک‌ها به درجه آنها بستگی دارد، لذا درجه‌بندی شعب مورد توجه ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر بکارگیری توأمان متغیرهای ارزشیابی نسبی برای تعیین روند سودهای پیش‌بینی نشده

فرشاد هیبتی؛ افسانه توانگر

دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، صفحه 349-390

چکیده
  محققین، برای استفاده از متغیرهای ارزشیابی و شناخت قدرت تبیین آنها در پیش‌بینی رفتار سود باقیمانده یا پیش‌بینی نشده، اغلب از یک نسبت در طبقه بندی شرکتها به دو گروه رشدی و ارزشی بر پایه نسبتP/B  و یا P/E آنها استفاده کرده اند و در ایران نیز ارزشیابی‌ها و قیمتگذاریهای سهام بر پایه نسبت‌های P/E وگاهاً P/B بطور مجزا صورت گرفته ...  بیشتر