نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس دانشگاه پیام نور شیراز و مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق فارس

چکیده

در این مقاله ، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری کسری تجاری و همچنین رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمد ها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری کسری بودجه و در نهایت رابطة بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری، با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی سری های زمانی  مورد بررسی قرار گرفته است براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد شده است که  دولت برای فائق آمدن بر کسری مالی و تجاری در کوتاه‌مدت باید اقدام به کاهش کسری بودجه نماید. بنابراین برای انجام چنین عملکردی کاهش مالیاتها با محوریت عدالت گستری و افزایش پس اندازهای داخلی پیشنهاد شده است که این اقدامات سبب کاهش کسری تجاری نیز خواهدشد.

کلیدواژه‌ها

1. بهرامی، جاوید. «بررسی مقایسه‌ای عملکرد راههای مختلف تأمین مالی کسری بودجه دولت در شرایط کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت». پژوهشنامه بازرگانی، سال سوم، شماره 9، (1377).
2. تقی‌پور، انوشیروان. « بررسی ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد پول و تورم در ایران: به روش معادلات همزمان».  مجله برنامه و بودجه، سال ششم، شماره 65 و 66 ، (1380) .
3. جعفری صمیمی‏، احمد. «بررسی رابطه تورم و کسری بودجه دولت در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی‏‏‏‏‏» . مجله اقتصاد و مدیریت، سال اول، شماره 13، (1371).
4. جهانگرد، اسفندیار. «واکنش بودجه دولت نسبت به تکانه‌های تولید، مخارج و درآمدهای دولت براساس الگوی VEC‏‏‏‏‏». مجله برنامه و بودجه، سال هفتم، شماره 74 ، (1381).
5. خوارزمی، ابوالقاسم و صمدی، علی حسین. «بررسی رابطه بلند مدت بین صادرات و واردات و آزمون پایداری کسری حساب جاری در کشورهای عضو اوپک (1960-1998) ». مجله برنامه و بودجه، سال نهم، شماره 4، (مهر و آبان  1383).
6. صمدی، علی حسین. «بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در اقتصاد ایران». (70-1338). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، (1374).
7. صمدی، علی حسین. «تراز پرداختها یک پدیده پولی: اقتصاد ایران (74-1338)». پژوهشنامه بازرگانی، سال سوم، شماره 9، (زمستان 1377) .
8. عرب مازار، علی اکبر. «بررسی عدم تعادل بودجه دولت». مجله اقتصاد، سال اول، شماره 1، (1372).
9. علایی، حسن. «بودجه، کسری بودجه و تورم در ایران در سالهای 1369-1350». ماهنامه بررسیهای بازرگانی، شماره 62 ، (1371).
10. فرزین وش، اسد الله، اصغرپور‏‏‏، حسین، و محمودزاده، محمود. «بررسی اثر تورم بر کسری بودجه از بعد هزینه‌ای و درآمدی در ایران» . مجله تحقیقات اقتصادی، شماره63  ، (1382).
11. قطمیری، محمد علی و صمدی، علی حسین. روشهای تأمین مالی کسری بودجه و اقتصاد ایران. مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1375.
12. محرابیان‏، آزاده‏‏‏‏‏ و فرح بخش، ندا . «عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران‏‏‏‏‏». فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی،  شماره 1، سال سوم، شماره اول، (بهار، 1382).
13. محمدی، حسن. «سیاستهای مالی و تراز تجاری : بررسی تجربی از اقتصاد ایران». پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، (1373).
14. موسوی آزاد کسمایی، افسانه. «بررسی رابطه بین کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران (75-1342)‏‏‏‏‏». مجله روند، شماره 26و27 ، (1378).
15. مؤمنی وصالیان‏، هوشنگ. « تحلیل رابطة کسری بودجه دولت و حساب جاری در ایران‏‏‏‏‏». مجله برنامه و بودجه، سال چهارم، شماره 42 ، (1378).
16. نوری نائینی، سید محمد سعید‏‏‏‏ و احمدی، منصور. « عدم تعادل بودجه در اقتصاد ایران و تاثیر کاهش درآمد نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی‏‏‏‏‏». مجله اقتصاد،  سال اول، شماره 1، (1375).
17. هژبرکیانی، کامبیز‏‏ و حلافی، حمیدرضا . « بررسی رابطه بین کسری بودجه و تقاضای پول در اقتصاد ایران : کاربرد روشهای جوهانسن - جوسیلیوس و خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی» ‏‏‏‏‏. مجله برنامه و بودجه،  سال ششم، شماره60 -61 ، (1380).
18. Aghevli , B. , and S. Sassanpour. "Prices, Output and the Trade Balance in Iran"., World Development ,Vol.10 , No.2, (1982): 791-800.
19. Alkswani, M.A. "The Twin Deficits Phenomenon in Petroleum Economy: Evidence from Saudi Arabia"., King Saudi University, (2004). http://www.ksu.edu.sa
20. Amirahmadi, H., Revolution and Economic Transition: The Iranian Experience. State University Press, New York., 1990.
21. Bahmani- Oskooee, M. "Are Import and Export of Australia Cointegrated?"., Journal of Economic Integration, Vol. 9, (1994): 525-533.
22. Gonzalo, J. "Five Alternative Methods of Estimating Long Run Equilibrium Relationships"., Journal of Econometrics, Vol. 60, (1994): 203-233.
23. Hansen, B. E. "Efficient Estimation and Testing of Cointegration Vectors in the Presence of Deterministic Trends"., Journal of Econometrics, Vol.53, (1992): 87-121.
24. Husted, S. "The Emerging U. S. Current Account Deficit in 1980: Cointegration Analysis"., The Review of Economics and Statistics, Vol. 74,(1992):159-166.
25. Islam, M. Q. "Structural Break, Unit Root, and the Causality Between Government Expenditures and Revenues"., Applied Economics Letters, Vol. 8, (2001):565- 567.
26. Jha, Raghbendra, "Macroeconomics of Fiscal Policy in Developing Countries"., United Nations University, World Institute for Development Economic Research (WIDER), Discussion Paper, No. 2001/71 (2001).
http: www. winder. Unu. edu/publications/
27. Kaufmann, S., J.  Scharler. and G. Winckler. "The Austrian Current Account Deficit: Driven by Twin Deficits or by Intertemporal Expenditure Allocation?"., Empirical Economics, Vol.27, (2002): 529-542.
28. Kollias , C., and S. Makrydakis. "Tax and Spend or Spend and Tax ? Empirical Evidence from Greece, Spain, Portugal, and  Ireland"., Applied Economics, Vol.32, (2000):533-546.
29. Leachman, L.L., and B. Francis, "Twin Deficit: Apparition or Reality?"., Applied Economics, Vol.34, (2002):1121-1132.
30. Li, X., "Government Revenue, Government Expenditure, and Temporal Causality : Evidence from China", Applied Economics, Vol.33, (2001):485-497.
31. Mithani, D.M., and G.S. Khoon. "Causality Between Government Expenditure and Revenue in Malaysia: A Seasonal Cointegration Test"., ASEAN Economic Bulletin, Vol.16 , No.1, (1999):68-79.
32. Piersanti, G. "Current Account Dynamics and Expected Future Budget Deficits: Some International Evidence"., Journal of International Money and Finance, Vol.19, (2000):255-271.
33. Richardson, J. D. "International Economics – Beyond the Twin Deficits: A Trade Strategy for the 1990s by Robert A. Blecker"., Journal of Economic Literature, Vol.32, No.2 (1994).
34. Rosensweig, J. A., and E. W. Tallman. "Fiscal Policy and Trade Adjustment: Are the Deficits Really Twins?"., Economic Inquiry, Vol.31, No.4, (1993): 580-594.
35. Samadi, A. H.  , and  Sameti, M. "Budget Deficit Financing and its Effects on Macroeconomic Variables in Iran (1959-2002)",9th Conferences on Euro-Mediterrannes , (28-30 September, 2005), Nice, France.
36. Samadi , A. H. "The Twin Deficits Phenomenon in MENA Countries", 9th Conferences on Euro-Mediterrannes , (28-30 September  , 2005), Nice France.
37. Seater, J. J. "Ricardian Equivalence"., Journal of Economic Literature, Vol.31, (1993) :142-190.
38. Sinha, D. "The Long Run Relationship Between Export and Import of Pakistan"., The Indian Economic Journal, Vol.46, No.3, (1999):104-109.
39. Vamvoukas, G. A. "The Twin Deficits Phenomenon: Evidence from Greece"., Applied Economics, Vol.31, (1999):1093-1100.
40. Wu, J.-L., Fountos, S., and Chen, S.-L. "Testing for Sustainability of the Current Account Deficit in Two Industrial Countries"., Economic Letters, Vol. 52, (1996): 193-198.