دوره و شماره: دوره 7، شماره 27 - شماره پیاپی 4، زمستان 1386، صفحه 1-363 
4. برآورد حجم پولهای کثیف در ایران

صفحه 119-142

علی عرب‌مازار یزدی؛ لیلا خودکاری