نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان

چکیده

شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش  عملکرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهای مالی دنیا از اهمیت و توجه زیادی برخوردار است. در این مطالعه، اثر شاخص قیمت سهام بر تابع  تقاضای پول ایران در دورة 80-1370 بررسی شده است.
در مقاله حاضر، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی جوهانسون و جوسیلیوس نشان داده شده است که دو تعریف پول؛ یعنی حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) متغیرهای مناسبی در تابع تقاضای پول  ایران است. به عبارت دیگر هر دو تعریف پول رابطه تعادلی بلندمدت با ثباتی را ایجاد می‌کنند. در این تحقیق شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از متغیرهای توضیح دهندة تابع تقاضای پول دارای ضریب معنادار بوده و تغییرات شاخص قیمت سهام نیز دارای دو اثر درآمدی مثبت و جانشینی منفی بر تابع تقاضای پول می باشد.

کلیدواژه‌ها

1. توتونچیان، ایرج. «اقتصاد پول و بانکداری». تهران: مؤسسه تحقیقات پولی- بانکی، 1375.
2. هژبرکیانی، کامبیز. «بررسی ثبات پول و جنبه‌های پویایی آن در ایران». تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1376.
3. برانسون، ویلیام اچ، «تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان». ترجمة عباس شاکری، تهران: نشر نی، 1373.
4. طبیبیان، محمد و سوری، داوود. «تقاضای بلندمدت پول». پژوهشنامه بازرگانی، شماره 3، (تابستان 1376).
5. خشادوریان، ادموند. «برآورد عرضه و تقاضای پول بطور همزمان بررسی عدم تعادل در بازار پول در ایران 69-1338». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، (بهمن 1371).
6. کاوند، محمدرضا. «بررسی ثبات ساختار تقاضای پول در ایران قبل و بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، (1377).
7. امیر اشرفی، همایون. «برآورد تابع تقاضای پول در ایران با توجه به مشکلات نرخ بهره (65-1346)». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، (1375).
8. طباطبایی یزدی، رویا. «برآورد تقاضای پول با استفاده از معادلات همزمان». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (1375).
9. Freidman, Milton. "Money and Stock Market"., Journal of political Economy., VOL 96, No.2, (1988).
10. John, B. Carlson, Jeffrey, C. Schwarz. "Effects & Movements in Equities Prices on M2 Demand"., Federal Reserve Bank of Cleveland Research, (1998).
11. Kia, Amir. "Demand for Money , Economic Policies and Stability"., Emory University, Department of Economics Atlanta, (2002).
12. Choudkry, Taufig. "Real Stock Prices and Long –Run Money Demand Function: Evidence From Canada and the USA"., Journal of International Money and Finance, Vol. 15 , No. 1, (1996).
13. Bahmani, Oskooe M.& Malixim. "Exchange Rate Sensitvity of The Demand for money in Developing Countries"., Applied Economics, Vol 23, (1991).
14. Douglas W. Elecmendorf. "The Effect of Stock Prices on the Demand for money Market Mutual Funds", California State University, Northidage, Federal Reserve Board, (1998).
15. Dietrich,  Lynn. "A Microeconomic Approach to Estimating Money Demand:  Asymptotically, Ideal Model"., University of Texas, Federal Reserve Bank of St. Louis, (1999).
16. Moradi, M. A. "A Microfoundation Model of Money Demand in Iran: A Cach- in-Advance Francwork"., Liverpoal Reseachg Papers in Economics, France and Accounting , No .9908 the University  of Liverpool, UK. (1999).
17. Ying WU. "Exohange Rates , Stock Prices, and Money Markets: Evidence from Singapore"., Journal of Asian Economic, No.12, (2001).
18. Baumol, William J and Tobin James, "The Optimal Cash Balance Proposition"., Journal of Economic Literature, American Economic Association, Vol. 27 (3), (September 1989).
19. Thornton, John, "Real Stock Prices and the Long run Demand for Money in Germany"., Applied Financial Economics, Taylor and Francis Journals, Vol. 8(5), (October 1998).
20. Morley, Bruce. "Money, Stock Prices and Deregulation of Financial Markets"., University of wales, Researche Paper, (2000).