نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش مدیریت دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله از یک رویکرد تلفیقی کمی و کیفی برای رتبه بندی نمایندگی‌های بیمه ایران استفاده شده است. در این روش ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای هر زوج از نمایندگی‌ها  بدون در نظر گرفتن سایر نمایندگی‌ها حل می‌گردد. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده از حل مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و با حل مدل فرایند سلسله مراتبی تحلیل یک سطحی، رتبه بندی کامل انجام می‌شود. ماتریس مقایسات زوجی بر مبنای حل مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای هر جفت از نمایندگی‌ها قرار دارد که این روش، یک روش کمّی است، اما رتبه بندی نهایی با استفاده از یک رویکرد کیفی صورت می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که در دوره زمانی تحت مطالعه، نمایندگی 929، بالاترین رتبه و نمایندگی 947 در سال 82 و نمایندگی 786 پایین‌ترین رتبه در سال 83 را در بین 23 نمایندگی تحت ارزیابی داشته اند. مزیت الگوی پیشنهادی، رتبه‌بندی کامل نمایندگی‌های تحت مطالعه است؛ چرا که در روش تحلیل پوششی داده‌ها ممکن است بیش از یک نمایندگی نمره کارآیی یک را کسب کند که در این صورت رتبه بندی آنها مشکل خواهد بود، بنابراین استفاده از چنین رویکرد  تلفیقی به منظور حل این مشکل است.

کلیدواژه‌ها

1. آرمان، محمد حسین. «ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، (1383).
2. توماس. ال. ساعتی. تصمیم سازی برای مدیران. ترجمة علی اصغر توفیقی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1378.
3. قدسی پور، سید حسن. فرایند تحلیل سلسله مراتبی. تهران، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1381.
4. مشیری، اسماعیل. «مدل تعیین شده AHP برای نظر سنجی و تصمیم گیری گروهی». دانش مدیریت، سال چهارم، شماره 52، (1380).
5. Cai, Yuezhou and Wenjiang, Wu. "Synthetic Financial Evaluation by a Method of Combining DEA with AHP". International Transactions In Operational Research, Vol. 8, (2001).
6. Dinc, Mustafa., E. Haynes, Kingsley and Murat Tarmcilar. "Integrating Model for Regional Development Decision: A Policy Perspective". The Annals of Regional Science, Vol. 37, (2003).
7. Fong Patrik Sik-wah and Sonia Kit-Yung Choi. "Final Contractor Selection Using the Analytical Hierarchy Process." Construction Management and Economics, Vol. 18, (2000).
8. Liu, Chun-Chu and Chia-Yon Chen. "Incorporating Value Judgment in to Data Envelopment Analysis to Improve Decision Quality for Organization". The Journal Of American Academy of Business, Vol. 3, (2004).
9. Ramanathan, Ramakrishnan. "Data Envelopment Analysis for Weight Derivation and Aggregation in the Analytic Hierarchy Process"., Computation & Operation Research, Vol. 33, Issue. 5, (2004).
10. Seiford, Lawrence.M and Joe Zhu. "Modeling Undesirable Factors in Efficiency Evaluation"., European Journal of Operational Research, Vol. 142, (2002).
11. Sinuany-Stern, Zilla., Mehrez, Abraham and Yossi Hadad. "An AHP/DEA Methodology for Ranking Decision Making Units"., International Transactions In Operational Research, Vol. 7, (2000).
12. Yeh, Jong-Mau., Kreng, Borwen and Chinho Lin. "A Consensus Approach for Synthesizing the Element of Comparison Matrix in the Analytical Hierarchy Process"., International Journal of Systems Science, Vol. 32, No. 11, (2001).