نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی نقش سیاستهای اقتصادی دولت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1338-1382 میباشد.
 نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رشد نسبت نیروی کار به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و نسبت سرمایه‌گذاری کل و نیز سرمایه‌گذاری بخش دولتی و رشد مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبتی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارند. درحالیکه متغیر رشد نسبت عرضه پول، رشد نسبت صادرات کالا و خدمات و رشد نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، تأثیر معناداری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ندارد.
همچنین در این مقاله آثار تکانه‌های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در طول زمان و میزان تغییرات متغیرهای مؤثر بر نرخ رشد این تولید با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. «نماگرهای اقتصادی». اداره بررسیهای اقتصادی، سالهای مختلف.
2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. «حسابهای ملی ایران». اداره حسابهای اقتصادی، 1383.
3. شاه‌آبادی، ابوالفضل. «بررسی عوامل تعیین‌کنده رشد اقتصادی ایران». فصلنامه علمی و پژوهشی نامه مفید، سال هفتم، شماره 27، (پاییز 1380).
4. شاه آبادی، ابوالفضل. «بررسی عوامل تعیین کنده بهره‌وری کل عوامل  اقتصاد ایران». فصلنامه علمی و پژوهشی نامه مفید، سال نهم، شماره 38،، (پاییز 1382).
5. شهشهانی، احمد. الگوی اقتصاد سنجی ایران و کاربردهای آن. تهران: مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 1357.
6. گمرک جمهوری اسلامی ایران. سالنامه آماری بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران. سالهای 1383-1338.
7. نوفرستی، محمد. ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.
8. Abdullah H. Albatel. "Government Activity and Policy and Economic Development"., Journal of Economic & Administrative Sciences. Vol. 19، No. 2، (2003).
9. Alexander, W. R. "Growth Some Combined Cross Section and Time Series Evidence from OECD Countries"., Applied Economics, Vol. 22, (1990).
10. Barro، R. J. "Economic Growth in a Cross Section of Countries"., Quarterly Journal of Economics, Vol. 104, (1991).
11. Dar, A. and Amirkhalkhali, S. "The Impact of Government Size on Economic Growth: A Time Series Cross Country Study"., Development Policy Review,
Vol. 17, (1999).
12. Devarajan, S. and Vinaya, S. "What Do Government Buy? The Composition of Public Spending and Economic Performance"., Policy Research Working Paper, The World Bank, WPS, (1993).
13. Dunne and Nikolaidou. "Military Expenditure and Economic Growth: A Demand and Supply Model for Greece, 1960-1996"., Discussion Paper Series in Economics, Vol. 62, (1999).
14. Easterly, W and Rebello, S. "Fiscal Policy and Economic Growth"., Journal of Monetary Economics, Vol. 32, No.4, 1993.
15. Folster and Henrekson, "Growth and the Public Sector: a Critique of the Crities"., European Journal of Political Economy, Vol. 15, No.2, (1997).
16. Grier, K. and G. Tullock, "An Empirical Analysis of Cross-National Economic"., Journal of Monetary Economics, Vol. 24, (1989).
17. Grossman, P. "Growth in Government and Economic Growth: The Australian Experience".,  Australian Economics Papers, Vol. 27, (1988).
18. Grossman, P. "Government and Economic Growth A non-Linear Relationship"., Public Choice, Vol. 56, (1983).
19. Hansson, P. and M. Henrekson. "New Framework for Testing the Effect of Government Spending on Growth and Productivity"., Public Choice, (1994).
20. Hsieh, E. and Kolai, "Government Spending and Economic Growth: The G7"., Applied Economics, Vol. 26, (1994).
21. Josaphat P. Kweka and Oliver Morrissey. "Government Spending and Economic Growth in Tanzania, 1965-1996"., Center for Research in Economic Development and International Trade, University of Nottingham, Vol. 6, (2000).
22. Kelly, T. "Public Expenditures and Growth"., Journal of Development Studies, Vol. 34, 1997.
23. Khalifa H. Ghali, "Government Spending and Economic Growth in Saudi Arabia"., Journal of Economic Development, Vol. 22, No. 2, (1997).
24. Kneller, R. M. Bleaney and N. Gemmel, "Growth Public Policy and the Government Budget Constraint: Evidence from OECD Countries"., Discussion Papers in Economics, Vol. 98, No. 14, (1998).
25. Kolluri, B. Panik, M. and Wahab, M. "Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from G7 Countries"., Applied Economics, Vol. 32, (2000).
26. Kormendi, R. and P. Meguire, "Macroeconomic Determinations of Growth: Cross Country Evidence"., Journal of Monetary Economics, Vol. 16, (1985).
27. Landau, D. "Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study"., Southern Economic Journal, Vol. 49, No. 3, (1983).
28. Landau, D. "Government and Economic Growth in the Less Developed Countries: An Empirical Study for 1960-1980"., Economic Development and Cultural Change, Vol. 35, (1986).
29. Lin, S. "Government Spending Economic Growth"., Applied Economics,
Vol. 26, (1994).
30. Lindauer, D. and A. Valenchik, "Government Spending in Developing Countries: Trends, Causes and Determinants"., World Bank Research Observer,  Vol. 7, No. 1, (1992).
31. Moshi, H. and A. Kilindo. "The Impact of Government Policy on Macroeconomic Variables: The Case of Private Investment in Tanzania"., Paper Submitted to the AERC, Nairobi, Kenya, (December 1994).
32. Odedokun, M. "Relative Effects of Public Versus Private Investment Spending and Growth in Developing Countries"., Applied Economics, Vol. 29, (1997).
33. Ram, R. "Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Empirical Evidence from Cross-Section and Time Series Data"., American Economic Review, Vol. 76, (1986).
34. Rodrick, D. "Why Do More Open Economics Have Bigger Government?"., Journal of Political Economy, Vol. 106, (1998).
35. Sinha, P. "Government Expenditure and Economic Growth in Malaysia"., Journal of Economic Development, Vol. 23, (1998).
36. Tanninen, H. "Income Inequality, Government Expenditures and Growth"., Applied Economics, Vol. 31, (1999).