نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج و دانشجوی دورة دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در پاسخ به انتقادات وارده به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، مدل دیگری به نام تئوری قیمت‌گذاری مبتنی‌بر آربیتراژ توسط راس(1976) پیشنهاد شد که مفروضات کمتری دارد و به جای یک عامل، چندین عامل ریسک را در قیمت‌گذاری دارایی مؤثر می‌داند. در این مقاله برای آزمون تئوری ارزشیابی مبتنی بر آربیتراژ، یک روش دو مرحله‌ای که به روش «فاما-مکبث» معروف است ارائه شده است. عوامل مؤثر بر قیمت داراییها، می‌توانند متغیرهای کلان اقتصادی باشند و یا از طریق تکنیک‌های آماری بدست آیند. در این مقاله چگونگی تعیین امتیازات عوامل، بار عوامل و پاداشهای ریسک با استفاده از دو روش مذکور توضیح داده شده و در نهایت این مدل با استفاده از یک نمونه از داده‌های واقعی از بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است.

کلیدواژه‌ها

1. راعی، رضا و تلنگی، احمد. مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1383.
2. جانسون، ریچارد آ. و ویچرن، دین دبلیو. تحلیل آماری چند متغیری کاربردی. ترجمة حسینعلی نیرومند، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1384.
3. محسنی دمنه، قاسم. «چگونگی آزمون مدل ارزشیابی داراییهای سرمایه‌ای». حسابرس، شماره 33، 1385،
صص 91-84..
4. هاگن، رابرت. تئوری نوین سرمایه‌گذاری. ترجمة علی پارسائیان و بهروز خدارحمی، تهران: انتشارات ترمه، 1384.
 
5. Burmeister, Edwin, and Wall, K. "The Arbitrage Pricing Theory and Macroeconomic Factor Measures"., Financial Review, Vol. 21, (1986): 1–20.
 
6. Chen, Nai-Fu. "Some Empirical Tests of the Theory of Arbitrage Pricing"., Journal of Finance, Vol. 38, (1983): 1393–1414.
 
7. Chen, Nai-Fu., Grundy, Bruce., and Stambaugh, Robert F. "Changing Risk, Changing Risk Premiums, and Dividend Yield Effects"., Journal of Business,
Vol. 1, No. 63, (1990): S51–S70.
 
8. Chen, Nai-Fu, and Ingersoll, Jonathan. "Exact Pricing in Linear Factor Models with Finitely Many Assets: A Note"., Journal of Finance, Vol. 38, (1983):
985–988.
 
9. Chen, Nai-Fu., Roll, Richard R. and Ross, Stephen A. "Economic Forces and the Stock Market"., Journal of Business, Vol. 3, No.59, (1986): 383–404.
 
10. Connor, Gregory, "A Unified Beta Pricing Theory"., Journal of Economic Theory, Vol. 34, (1984): 13–31.
 
11. Dhrymes, Phoebe, Friend, Irwin., and Gultekin, Mustafa. "A Critical Re-Examination of the Empirical Evidence on the Arbitrage Pricing Theory"., Journal of Finance, Vol. 2, No. 39, (1984): 323–346.
 
12. Dybvig, Philip. "An Explicit Bound on Deviations from APT Pricing in a Finite Economy"., Journal of Financial Economics, No. 12, (1983): 483–496.
 
13. Dybvig, Philip, and Ross, Stephen A. "Yes, the APT is Testable"., Journal of Finance, Vol. 4, No. 40, (1985): 1173–1188.
 
14. Grinblatt, Mark, and Titman, Sheridan. "Factor Pricing in a Finite Economy"., Journal of Financial Economics, No. 12, (1983): 497–507.
 
15. Lehmann, Bruce, and Modest, David. "The Empirical Foundations of the Arbitrage Pricing Theory"., Journal of Financial Economics, No. 21, (1988): 213–254.
 
16. Lehmann, Bruce N., and Modest, David M. "Mutual Fund Performance Evaluation: A Comparison of Benchmarks and Benchmark Comparisons"., Journal of Finance, Vol. 2, No. 42, (1987): 233–265.
 
17. Nicholson, W. Keith. Elementary Linear Algebra. Mc Graw-Hill Ryerson, 1st Ed., 2001.
 
18. Robin, Ashok J., and Shukla, Ravi K. "The Magnitude of Pricing Errors in the Arbitrage Pricing Theory"., Journal of Financial Research, No. 14, (1991):
65–82.
 
19. Roll, Richard R., and Ross, Stephen A. "An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory"., Journal of Finance, No. 35, (1980): 1073–1104.
 
20. Roll, Richard R., and Ross, Stephen A. "A Critical Reexamination of the Arbitrage Pricing Theory: A Reply"., Journal of Finance, No. 39, (1984):
347–350.
 
21. Ross, Stephen A. "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing"., Journal of Economic Theory, No. 13, (1976): 341–360.
 
22. Shanken, Jay. "The Arbitrage Pricing Theory? It is Testable"., Journal of Finance, No. 37, (1982): 1129–1140.
 
23. Trzcinka, Charles A. "On the Number of Factors in the Arbitrage Pricing Model"., Journal of Finance, Vol. 2, No. 41, (1986): 347–368.
 
24. Wei, K. C. John. "An Asset-Pricing Theory Unifying CAPM and APT"., Journal of Finance, No. 43, (1988): 881–892.