نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد- دانشگاه الزهرا (س) و محقق اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ج. ا. ا.

2 کارشناس ارشد اقتصاد- دانشگاه تهران و محقق اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ج. ا. ا.

چکیده

در این مقاله نحوه و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخصهای‌ قیمت مصرف‌‌کننده و واردات با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری وتوابع واکنش تکانه‌ای و تجزیه واریانس چولسکی به صورت فصلی طی دوره 1383-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهدکه انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده می باشد. این موضوع با سهم نسبتاً بیشتر کالاهای قابل مبادله در شاخص قیمت واردات نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده همخوانی دارد. از طرف دیگر میزان انتقال تغییرات عرضه پول بر شاخص قیمت مصرف‌کننده سریعتر و بیشتر از شاخص قیمت واردات می باشد. این موضوع حاوی نکته مهمی برای سیاستگذار پولی است. به­طوری­که اثر انتقال پایین نرخ ارز آزادی بیشتری را برای تعقیب سیاست پولی مستقل؛ بویژه از طریق نظام هدفگذاری تورمی فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

1. حاجی مرادخانی، محمد حسین. «بررسی مقایسه اثرات تغییرات نرخ ارز و نقدینگی برتورم در اقتصاد ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزادسلامی- واحد علوم تحقیقات، (1380).    
2. دهقان، منوچهر. «بررسی رابطه متقابل تورم و تغییرات نرخ ارز در ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، (1378).
3. راتقی، مریم. «بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز برشاخصهای قیمت». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، (1384).
4. شجری، هوشنگ؛ طیبی، کمیل و جلائی، عبدالمجید. «تحلیل عبور نرخ ارز در ایران». مجله دانش و توسعه، شماره 16، (1384)، صص 73-51.
5. شهاب، محمدرضا. «نرخهای ارز وتورم یک تحلیل تجربی ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، (1376).
6. طبیبیان، محمد و سوری، داوود. «ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران». پژوهشنامه بازرگانی، شماره 1، (1376)،
صص 43-37.
7. نصر اصفهانی، رضا. «عوامل اسمی و واقعی مؤثر بر تورم در ایران، رهیافت خودرگرسیون برداری». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، (1381).
8. میری طامه، اشرف السادات. «بررسی اثرات تورمی کاهش ارزش ریال: مورد ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، (1375).
9. عباسی نژاد، حسین و تشکینی، احمد. «آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟». مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 67، (1383)، صص 212-181.
 
10. Devereux, M.C Engel and P. Storgaard. "Endogenous Exchange Rate Pass-Through When Nominal Price Are Set in Advance"., NBER Working Paper, No.9543 (2003).
 
11. Dornbusch, R. "Exchange Rate and Prices"., American Economic Review, No.77, (March 1987), pp. 93-106.
 
12. Dubravko, Mihaljek and Marc Klau."A Note on The Pass-through From Exchange Rate and Foreign Price Changes to Inflation in Selected Emerging Market Economies"., BIS Papers, No. 8, (November 2001).
 
13. Faruqee, Hamid. "Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area: The Role of Asymmetric Pricing Behavior"., IMF Working Paper. (2004).
 
14. Goldberg, P. K. and M. Knetter. "Goods Prices and Exchange Rates: What Have We Learned?"., Journal of Economic Literature, No. 35, (1997),
pp. 1243-72.
15. Goldfajan, Ilan and Sergio R.C. Werlang. "The Pass-Through From Depreciation to Inflation a Panel Study"., Series Textos Para Discussso 423, Department of Economics PUC-Rio (Brazil), (2000).
 
16. Hahn, Elke. "Pass-Through of External Shocks to Euro Area Inflation"., Working Paper, No.243, European Central Bank, (2003).
 
17. Hyder, Zulfiqar and Sardar Shah. "Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices in Pakistan"., State Bank of Pakistan Working Papers, No. 5, (June 2004), pp.1-19.
 
18. Hufner, Felix P. and Michael Schroder. "Exchange Rate Pass-Through to Consumer Prices: A European Perspective"., ZEW Working Paper, No.2-20, (March 2002). http://ssrn.com.
 
19. Jeannine, Bailliu. "Exchange Rate Pass-Through and the Inflation Environment in Industrialized Countries: An Empirical Investigation"., Bank of Canada Working Paper, No.21, (June 2004).
 
20. Kenny, Geoff and Mc Gettigan, Donal. "Exchange Rates and Import Prices for a Small Open Economy: The Case of Ireland"., Applied Economics, Taylor and Francis Journals, Vol.30(9), (1998), pp.1147-55.
 
21. Kim, Ki-Ho. "US Inflation and the Dollar Exchange Rate: A Vector Error Correction Model"., Applied Economics, Vol. 30, (1998), pp. 613-19
 
22. Kiptui, Moses, Daniel Ndolo and Sheila Kaminchia. "Exchange Rate Pass-Through: To What Extent Do Exchange Rate Fluctuations Affect Import Prices and Inflation in Kenya?"., Central Bank of Kenya. Working paper, No.1, (April 2005), pp.1-16.
 
23. Korhonen, Iikka and Paul Wachtel. "A Note on Exchange Rate Pass-through in CIS Countries"., Bofut Discussion Papers, (March 2005).
 
24. Laflèche, T. "The Impact of Exchange Rate Movements on Consumer Prices" Bank of Canada Review, (Winter, 1996), pp. 21–32.
 
25. Mann, C. L., "Prices, Profit Margins and Exchange Rates"., Federal Reserve, Bulletin, No. 72, (1986), pp. 366-79.
 
26. Mc Carthy, Jonathan. "Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic Inflation in Some Industrialized Economies"., Manuscript, Federal Reserve Bank of New York, (September 2000).
 
27. Menon, Jayant. "Exchange Rate Pass-Through"., Journal of Economic Surveys, Blackwell Publishing, Vol.9(2) (1995), pp 197-231.
 
28. Obstfeld, Maurice and Kenneth Rogoff. "New Directions for Stochastic Open Economy Models"., International Finance 4002, Economics Working Paper Archive Econ WPA, (2000).
29. Ranki, S. "Does the Euro Exchange Rate Matter?"., Research Institute of theFinish Economy Discussion Paper, No. 729, (2000), http:// www.etla.fi.
 
30. Takatoshi Ito1, Yuri N. Sasaki and Kiyotaka Sato. "Pass-Through of Exchange Rate Changes and Macroeconomic Shocks to Domestic Inflation in East Asian Countries"., RIETI Discussion Paper Series 05-E-020, (April 2005), pp.2-31.
 
31. Taylor, John. "Low Inflation Pass-Through, and the Pricing Power of Firms"., European Economic Review, No. 44, Vol. 7, (2000), pp.1389-1408.