نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش اقتصاد- دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی- دانشگاه مازندران

چکیده

بازخورد نوسانات[1] با استفاده از اطلاعات سری زمانی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1385- 1371 مورد آزمون قرار گرفته است.  طبق فرضیه بازخورد نوسانات، نوسانات بازدهی قابل پیش‌بینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد، در حالیکه نوسانات بازدهی پیش‌بینی نشده، موجب کاهش بازده سهام می‌شود. برای آزمون این فرضیه از مدل گارچ‌نمایی در میانگین[2] استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از آن است که رابطه معناداری بین نوسانات بازدهی پیش بینی شده و بازده بازار سهام تهران وجود ندارد؛  درحالیکه بین نوسانات بازدهی پیش‌بینی نشده و بازده بازار رابطه منفی معنادار وجود داشته است.[1]. Volatility Feedback


[2]. Exponential GARCH in Mean

کلیدواژه‌ها

1. Bekaert, Geert and Guojun Wu. "Asymmetric Volatility and Risk in Equity Markets"., The Review of Financial Studies, Vol. 13, No. 1, (2000): 1-42.
 
2. Campbell, John Y. and Ludger Hentschel. "No News is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns"., Journal of Financial Economics, No. 31, (1992): 281-318.
 
3. Choudhry, T. "Stock Market Volatility and the Crash of 1987: Evidence from Six Emerging Markets"., Journal of International Money and Finance, No. 15, (1996): 969-981.
 
4. Engle, Robert F. and Victor K. Ng., "Measuring and Testing the Impact of News on Volatility"., Journal of Finance, No. 48, (1993): 1022–1082.
 
5. Fabozzi, Frank., Franco Modigliani and Michael Ferri., Foundations of Financial Markets and Institutions. Prentice-Hall, Inc, NJ., 1994.
 
6. French, Kenneth. William Schwert and Robert Stambagh., "Expected
Stock Return and Volatility"., Journal of Financial Economics, No. 19,
(1987): 3-29.
 
7. Kim, C. J, James C. Morely and Charles R Nelson., "Is There a
Significant Positive Relationship Between Stock Market Volatility and
Equity Premium?"., Journal of Money, Credit and banking, Vol. 36, No. 3, (2004): 339-360.
 
8. Lee. F, G. Chen and O. Rui. "Stock Returns and Volatility on China’s Stock Markets"., Journal of Financial Research, No. 26, (2001): 523-543.
 
9. Li. Qi, Jian. Yang and Cheng Hsiao. "The Relationship between Returns and Volatility in International Stock Markets"., Journal of Empirical Finance, Vol 12, No. 5, (2005): 650-665.
 
10. Nelson, Daniel B. "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach"., Econometrica, No. 59, (1991): 347–370.
 
11. Pindyck, Robert S. "Risk, Inflation and Stock Market"., American Economic Review, No. 76, (1984): 1142-1151.
 
12. Thomakos. D. and M. Koubouros. "Realized Volatility, Asymmetric and Asset Pricing in the Athens Stock Exchange"., Economics Working Paper Archive EconWPA, (January 2006).
 
13. Verchenko, Olesia. "Determinants of Stock Market Volatility Dynamics"., Working paper, HEC University of Lausanne, (February, 2002).
 
14. Zakoian, J. M. "Threshold Heteroskedastic Models"., Journal of Economic Dynamics and Control, No. 18, (1994): 931-955.