نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی- دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده ریاضی- دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناس ارشد تحقیق در عملیات، دانشکده ریاضی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده در تقابل با واحدهای تصمیم گیرنده دیگر، فرآیندی رقابتی است که این ارزیابی توسط مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها[1] بطور دقیق و منظم و با پیشنهاد راهکارهای بهبود در کارایی، ارائه می‌شود. اما وجود واحدهای تصمیم‌گیرنده خاص و فاصله زیاد واحدهای تصمیم‌گیرنده می‌تواند، فضای رقابتی ارزیابی را به انحصار در فرآیند ارزشگذاری تبدیل کند. این انحصار، باعث ارائه راهکارهای غیر عملی و غیر منطقی برای واحدهای تحت بررسی در حالت بکارگیری ناشیانه، و عدم ژرف نگری در استفاده از مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها می‌شود.
 این مقاله، بعد از بررسی چگونگی وجود مشکلات در ارزیابی مدل‌های پایه‌ای، روشی جدید را بر مبنای لحاظ کردن نظرات کارشناسی در مدل و به منظور حل مشکلات مذکور ارائه می‌دهد. در ادامه، به دلیل ظاهر شدن اینگونه نارسائیها در ارزیابی شعب بانک‌ها، تمامی مسائل شرح داده شده و همچنین مدل پیشنهادی را در یک مطالعه موردی از شعب یک بانک تجاری بکار می‌گیرد.
 [1]. Data Envelopment Analysis

کلیدواژه‌ها

1. علیرضائی، محمدرضا و افشاریان، محسن. «محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل و بررسی تغییرات کارایی و تکنولوژی به کمک مدلهای تعمیم‌یافته تحلیل پوششی داده‌ها؛ با یک مطالعه موردی در میدانهای نفتی». فصلنامة پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شماره سوم، (پائیز 1385).
2. علیرضائی، محمدرضا؛ خلیلی، مسعود؛ افشاریان، محسن و تسلیمی، وحید. «مدل‌های تعمیم‌یافته تحلیل پوششی داده‌های معکوس». مجلهعلوموتکنولوژیامیرکبیر، سال هفدهم، (پائیز و زمستان 1385).
3. علیرضائی، محمدرضا و علیزاد، نیلوفر. «ارزیابی عملکرد بانک‌ها به کمک تحلیل پوششی داده‌ها». مجموعه مقالات دومین همایش بررسی ابعاد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در جشنواره شهید رجایی، ( 1379).
 
4. Alirezaee. M.R., Afsharian.M. "A Complete Ranking of DMUs Using Restrictions in DEA Models"., Applied Mathematics and Computations, No. 189, (2007), pp.1550- 1559.
 
5. Alirezaee. M.R. Howland and C. Van de Panne. "A Large Scale Study of Bank Branch Efficiency"., Paper Presented at the 37-th National Conference of the Canadian Operational Research Society, May 23-25, Calgary, ( 1995).
 
6. Alirezaee. M.R., Van de Panne.C. "Efficiency Bias in DEA :A Simulation Study on a Large Scale Bank Branches"., Journal of Economic and Management, No. 37, (1998), pp.89-105.
 
7. Banker. R.D, Charnes.A., Cooper,W,W. "Some Models for Estimating Technical and Scale Efficiencies in Data Envelopment Analysis"., Management Science, No. 30, (1984), pp. 1078-92.
 
8. Charnes. A. Cooper. W.W., and Rhodes, E. "Measuring the Efficiency of Decision Making Unit"., European Journal of Operation Research, No.2, (1978), pp. 429-444.
 
9. Charnes. A. Cooper. W,W., Lewin. A. Y., Seiford. L. M. Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Application. Kluwer Academic Publisher., 1997.
 
10. Quanling. W., Jianzhang. Z., Xiangsun. Z. "An Inverse DEA Model for Input / Output Estimate"., European Journal of Operational Research, No. 121,
(2000), pp. 151-163.
 
11. Sowlati. T. Paradi. C. J. "Establishing The Practical Frontier in Data Envelopment Analysis"., Omega, No. 32, (2004), pp.261-272.