تخمین تابع مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران

مولود احمد؛ احمد تشکینی؛ امیررضا سوری

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، صفحه 15-39

چکیده
  این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می‌زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت بخش خصوصی از درآمد ...  بیشتر

بررسی رابطة بین کسری بودجه و تقاضای پول در ایران

پرویز محمدزاده

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، صفحه 41-72

چکیده
  کسری بودجه به مفهوم «مازاد هزینه بر درآمد دولت»، نتیجة اعمال سیاستهای مالی است. اعمال این سیاستهای مالی می‌تواند آثار مهمی  بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشیکه در رابطه با افزایش بدهی دولت یا کسری بودجه می‌توان مطرح کرد این است که آیا کسری بودجه بر متغیرهای حقیقی اقتصادی آثار مهم و معنی‌داری دارد؟ پاسخ این سئوال در تحلیلهای ...  بیشتر

تحلیل بازار کار کشور از منظر اقتصاددانایی

حسن طائی

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، صفحه 73-97

چکیده
  شکل‌گیری مشاغل دانش  از موضوعات کلیدی برای فهم تحولات بازار کار کشور است.  بدون شک کنشهای بازیگران در این بازار، از تغییرات بنیادین در نظام تولیدی کشور نشأت گرفته است. در این مقاله ابتدا  دگرگونیهای نظام تولیدی که امروزه با عنوان «اقتصاددانایی» نامیده می‌شود به لحاظ نظری توضیح و سپس تحولات مشاغل دانش- که نقش اساسی در ...  بیشتر

بودجه‌بندی سرمایه‌ای: چند معیاره گروهی

مریم خلیلی عراقی

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، صفحه 99-118

چکیده
  در این مقاله یکی از مدل‌های برنامه‌ریزی چند معیار گروهی، در بودجه‌بندی سرمایه‌ای بکار گرفته شد. در این مدل شاخصهای کمی و کیفی در رتبه بندی پروژه‌های سرمایه‌ای لحاظ و با دیدگاه روش توافق گروهی با استفاده از امتیازدهی پروژه‌ها اولویت‌بندی شد. این روش نسبت به کاربرد تکنیک‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه‌ای، توسعه یافته تر است و شاخصهای ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجـاری ایـران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق

علی‌اصغر اسفندیاری؛ سمیره مقدس حسین‌زاده؛ مجید دلاوری

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، صفحه 119-146

چکیده
  هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذبسرمایه‌گذاری داخلی وخارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است. در این پژوهشعملکرد اقتصادی مناطق آزاد سه گانه کیش، قشم و چابهار در فاصله زمانی 83-1372  مورد ارزیابی قرار گرفت.  ...  بیشتر

ارزشگذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع زیست محیطی: مورد تالاب انزلی

جمشید پژویان؛ نعمت فلیحی

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، صفحه 147-171

چکیده
  ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، باتوجه به آلودگی و تخریب این منابع، ضرورت محاسبه خسارات مربوطه، تهیه حسابهای ملی سبز و وضع مالیات و عوارض‌ مناسب برای کنترل و جلوگیری از تخریب منابع زیست‌محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین ارزش‌ خدمات تفریحی تالاب انزلی می‌باشد، که برای این منظور از الگوی هزینه مسافرت ...  بیشتر

بررسی کارایی هزینه‌ای در نظام بانکی: مطالعه موردی بانک ملت

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ مریم آجورلو

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، صفحه 173-197

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی کارایی هزینه‌ای نظام بانکی با مطالعه موردی بانک ملت طی سالهای 82-1370پرداخته ‌است. برای این بررسی با استفاده از تکنیک پارامتریک اقتصادسنجی و تابع هزینة مرزی تصادفی ترانسلوگ به تخمین میزان کارایی هزینه‌ای پرداخته شده‌است. حسن استفاده از روش مذکور این است که عدم کارایی به دو اخلال مجزا از هم، شامل عدم کارایی هزینه‌ای ...  بیشتر

بررسی مزیت نسبی در صنعت خودرو و قطعات آن

پرویز داودی؛ خدیجه کابلی

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، صفحه 199-221

چکیده
  از جمله عوامل مؤثر در تعیین استراتژی‌های مناسب برونگرا برای هر کشوری، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا یا به عبارت دیگر مزیت نسبی از بعد عملکردی می‌باشد. در این راستا، معیارهای زیادی توسط اقتصاددانان، جهت اندازه‌گیری مزیتهای نسبی آشکار شده کشورها ارائه شده است. یکی از این معیارها که عمدتاً بر مزیت نسبی صادراتی تأکید دارد، ...  بیشتر

محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک

بهنام شهریار؛ سیدمحمد مهدی احمدی

دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، صفحه 223-243

چکیده
  هدف اصلی از این نوشتار ارائه روشی نوین برای برآورد میزان و سهم نگهداری بهینة اتکایی در ارتباط با کفایت سرمایه و خسارات بالقوه یک شرکت بیمه است. اگر چه روشهای متعددی برای محاسبه این میزان و سهم نگهداری بهینة وجود دارد، لیکن در این نوشتار با استفاده از روش حداقل سازی ارزش در معرض ریسک رشته بیمه آتش سوزی (این رشته بیمه بیش از همه به قراردادهای ...  بیشتر