نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این مقاله یکی از مدل‌های برنامه‌ریزی چند معیار گروهی، در بودجه‌بندی سرمایه‌ای بکار گرفته شد. در این مدل شاخصهای کمی و کیفی در رتبه بندی پروژه‌های سرمایه‌ای لحاظ و با دیدگاه روش توافق گروهی با استفاده از امتیازدهی پروژه‌ها اولویت‌بندی شد. این روش نسبت به کاربرد تکنیک‌های سنتی بودجه‌بندی سرمایه‌ای، توسعه یافته تر است و شاخصهای مختلف را همزمان در تصمیم‌گیری در نظر می گیرد.

کلیدواژه‌ها

1. اصغرپور، محمدجواد. تصمیم‌گیری چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
2. اصغرپور، محمدجواد. تصمیم‌گیری گروهی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383.
3. اصغرپور، محمدجواد. تصمیم‌گیری و تحقیق عملیات در مدیریت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
 
4. Weingartner, Mathematical Programming and the Analysis of Capital Budgeting Problems. Prentice Hall, Englewood Cliffs., 1993.
 
5. Kathrin Klamroth and Magaret M. Wiecek. "Time Dependent Capital Budgeting with Multiple Criteria"., Department of Mathematical Sciences, Clemson University, SC, USA., (2001).
 
6. Jhon Buchhanan and Phil Sheppard. "Ranking Projects Using the ELECTER Method"., Northern Generation Electricity Corporation of New Zealand, Hamilton, New Zealand., (2002).
 
7. W. Kawak, Y. Shi, H. Lee and C. F. Lee. "Capital Budgeting with Multiple Criteria and Multiple Decision Makers"., Review of Quantitative Finance and Accounting, (1996), pp. 97-112.
 
8. Gonalez, J. J. and Reeves, G. R, and Franz, L.S. "Capital Budgeting Decision Making: An Interactive Multiple Objective Linear Integer Programming Search Procedure"., Advanced Mathematical Programming and Financial Planning, Vol. 1 , No.21, (1987).
 
9. Santhanam, R, Muradlidhar, K. and Schiederjans, M. "A Zero- One Goal Programming Approach for Information System Project Selection"., Omega: International Journal Of Management Science, Vol. 17, No. 6, (1989),
pp. 583-598.
 
10. Hawkins, C. A. and Adams, R. A. "A Goal Programming Model for Capital Budgeting"., Journal of Financial Management, (1974), pp. 23-46.
 
11. Thanassoulis, E. "Selecting a Suitable Solution Method for Multi Objective Programming Capital Budgeting Problem"., Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 12, No. 3, (1985), pp. 453-471.