نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز

چکیده

ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، باتوجه به آلودگی و تخریب این منابع، ضرورت محاسبه خسارات مربوطه، تهیه حسابهای ملی سبز و وضع مالیات و عوارض‌ مناسب برای کنترل و جلوگیری از تخریب منابع زیست‌محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین ارزش‌ خدمات تفریحی تالاب انزلی می‌باشد، که برای این منظور از الگوی هزینه مسافرت در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده می‌گردد. در این مورد، دو نوع متفاوت روش‌شناسی، برای تعیین ارزش خدمات تفریحی وجود دارد: روش اول مبتنی بر تابع تقاضای مسافرت و محاسبه تمایل به پرداخت هر مسافر بوده و روش دوم براساس تخمین توابع تولید تفریح و هزینه نهایی و محاسبه قیمت سایه‌ای تفریح است. در این مطالعه، از روش دوم استفاده می‌شود که مبتنی بر روش شناسی پژویان (1978) می‌باشد؛ در این روش از تابع تولید خانوارگری‌بیکر استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که زمان، مسافت و هزینه‌های مسافرت بر تولید تفریح مؤثر هستند و هزینه نهایی تفریح، با فرض وجود شرایط رقابتی، معادل 000/100/1 ریال در روز است که قیمت سایه‌ای تفریح می‌باشد. همچنین تقاضای تفریح، رابطه منفی با قیمت سایه‌ای تفریح و رابطه مثبت با درآمد دارد که مطابق انتظارات تئوریکی است. همچنین میزان تمایل به پرداخت (WTP) هر مسافر با درآمد، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و میزان علاقه‌اش رابطه مثبت و معنی‌دار دارد؛ ولی با سطح کیفیت تالاب ارتباط معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها

1. فلیحی، نعمت. «ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی: مورد تالاب انزلی». رساله کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، (1384).
 
2. Backer, Gary. "A Theory of the Allocation of Time"., Economic Journal, No. 75, (1965): 493-517.
 
3. Bockstael, Nancy, E., Strand, Ivar, E. and Hanemann, W. Michael. "Timeand the Recreation Demand Model"., American Journal of Agricultural Economics, No. 69 (May, 1987): 293- 302.
 
4. Bruzelius, Nils. The Value of Travel Time, Theory and Measurement. London, Croom Helm., 1979.
 
5. Caulkins, Peter P., Bishop, Richard C. and Bouwes, Nocolaas. Omitted Cross – Price Variable Biases in the Travel Cost Model: Correcting Common Misconceptions. Land Economics, No. 61, (May, 1985).
 
6. Cesario, F. J. and Knetsch, J. L. "Time Bias in Recreation Benefit Studies"., Water Resources Research, No. 6, (1970).
 
7. Hanemann, W, Michael. "Valuing the Environment Through Cartingent Valuation"., Journal Economic Perspect, No. 8, (1994).
 
8. Hanley, N. and Spash, C. L. Cost- Benefit Analysis and the Environment, Hants. Edward Elgar Publishing Limited., 1993.
 
9. Kling, Catherine L. "A Note on the Welfare Effects of Omiting Substitute Prices and Qualities From Travel Cost Models"., Land Economics, No. 65, (August, 1989).
 
10. Mc Connell, K. E. and Strand, I. E. "Measuring the Cost of Time in Recreational Demand Analysis: An Application to Sport Fishing"., American Journal of Agricultural Economics, No. 63, (February, 1981).
 
11. Mc Kean, J. R. and Revier, C. F. "An Extension of Omitted Cross- Price Variable Biases in the Linear Travel Cost Model: Correcting Common Misperceptions"., Land Economics, No. 66, (November, 1990).
 
12. Nichols, L. M., Bowes, M. and Dwyer, J. F. "Reflecting Travel Time in Travel-Cost- Based Estimates of Recreation Use and Value"., Department of Forestry Research Report, University of Illinois, (1978).
13. Pajooyan, J. "The Effect of Congestion on Demand for Outdoor Recreation: with the Empirical Analysis of Cross Country Skiing"., Ph.D. Dissertation, Unpublished, U.S. Utah University., 1978.
 
14. Small, V. Kerry and W.H. Desrousges, "An Emprical Analysis of the Economic Value of Risk Changes"., Journal Political Economics, No. 95, (1987): 89-114.
 
15. Smith, V. Kerrey. "Welfare Effects, Omited Variables, and the Extent of the Market"., Land Economics, No. 69, (May, 1993).