نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

2 عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

3 کارشناس ارشد اقتصاد- کارشناس دفتر مطالعات اقتصادی- وزارت بازرگانی.

چکیده

این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می‌زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است.
نتایج نشان می‌دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به‌ترتیب برابر با 49/0 و 37/0 است؛ بدان معنا که یک‌واحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به میزان 37/0 واحد در کوتاه‌مدت و 49/0 واحد در بلندمدت می‌شود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 1/0 (به‌عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی است.
 

کلیدواژه‌ها

1. برانسون، ویلیام. اقتصاد کلان. ترجمة عباس شاکری، تهران: نشر نی، 1376.
2. تشکینی، احمد و شفیعی، افسانه. «متغیرهای پولی و مالی و آزمون خنثایی پول». مجله پژوهشنامه بازرگانی. شماره 35، (1384).
3. تشکینی، ‌احمد و قوام مسعودی، زهره. «بررسی تجربی و نظری تورم در اقتصاد ایران(82-1338)». مجله پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، (1384).
4. تشکینی، احمد. «آیا تورم یک پدیده پولی است؟». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، (1382).
5. تشکینی، احمد. اقتصادسنجی کاربردی به کمک مایکروفیت. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، 1385.
6. تفضلی، فریدون. اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاستهای اقتصادی. تهران:‌ نشر نی، 1376.
7. دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی. اقتصاد کلان. ترجمة محمد حسین تیزهوش تابان، تهران: انتشارات سروش، 1376.
8. سازمان برنامه و بودجه، مستندات برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
9. سازمان برنامه و بودجه، مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 78-1374.
10. سازمان برنامه و بودجه، «مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 79-1338». ویرایش اول، مهر 1378.
11. سازمان برنامه و بودجه، «مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 83-1379». شهریور 1378.
12. عباسی‌نژاد، حسین و تشکینی، احمد. «آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟». مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 67، (1384).
13. گرجی، ابراهیم. اقتصاد کلان: تئوری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،  فروردین ماه 1379.
14. گلیهی، فرد. اقتصاد کلان(نظریه و سیاست). ترجمة مهدی تقوی، تهران: انتشارات ترمه، 1377.
15. نوفرستی، محمد. «تحلیل آثار سیاستهای پولی و ارزی به روش همجمعی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا». پایان نامه دکتری، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، (1379).
16. نوفرستی، محمد. ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.
 
17. Campbell, J. Y. and Mankiw, N. G. "Permanent Income, Current Income, and Consumption"., Journal of Business and Economic Statistics, No. 8, (1990).
 
18. Duesenbery, James. Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1952.
 
19. Friedman, Milton. A Theory of the Consumption Function. (Princeton, N.J: Princeton University Press., 1957.
 
20. Hall, R. E. and Mishkin, F. S. "The Sensitivity of Consumption to Transitory Income: Estimates from Panel Data on Household"., Econometrica, No. 50, (1982).
 
21. Johnston, Jack and Dinardo, John. Econometrics Methods. The Mc Graw-Hill Companies. 4th Edition., 1997.
 
22. Patterson, Kerry. An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach. Palgrave, (2000).
 
23. Pesaran, M. H. and Pesaran, B. Microfit 4.0: An Interactive Econometric Software Package. Oxford University Press,Oxford., 1997.
 
24. Rossi, N. and Schiantarelli, F. "Modelling Consumer’s Expenditure:Italy, 1965-19777"., European Economic Review, No. 17, (1982).
 
25. Shea, J. "Instrument Relevance in Multivariate Linear Models:A Simple Measure"., Review of Economics and Statistics, No. 79(2), (1997).
 
26. Tan, Alvin and Voss, Graham. "Consumption and Wealth"., Economic Research Department, Reserve Bank of Australia, (2000).