نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شکل‌گیری مشاغل دانش  از موضوعات کلیدی برای فهم تحولات بازار کار کشور است.  بدون شک کنشهای بازیگران در این بازار، از تغییرات بنیادین در نظام تولیدی کشور نشأت گرفته است. در این مقاله ابتدا  دگرگونیهای نظام تولیدی که امروزه با عنوان «اقتصاددانایی» نامیده می‌شود به لحاظ نظری توضیح و سپس تحولات مشاغل دانش- که نقش اساسی در ظهور و عملکرد  اقتصاد دانش بازی می‌کنند- تشریح می‌گردد.
 تغییر در ماهیت کار و بازار کار هم مصداق ظهور اقتصاد دانش و هم ناشی از ظهور آن است. در این دیدمان، کار و فعالیت انسانها به صورت گذشته جایگاهی ندارند و آنچه اهمیت دارد بازار دانش است. مهمترین آموزه و پیامی که از تحولات جوامع و اقتصادهای دانایی محور می توان گرفت دگردیسی در  نظام های آموزشی در همه سطوح آن است .

کلیدواژه‌ها

1. انتظاری، یعقوب. تحلیل نیازمندی صنعت دانش به دانش آموختگان آموزش عالی. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1381.
2. پروساک و داونپورت، مدیریت دانش. ترجمة حسین رحمان سرشت، تهران: نشر ساپکو ، 1379.
3. تافلر، الوین. شوک آینده. ترجمة حشمت الله کامرانی، تهران: نشر سیمرغ، 1374.
4. دراکر پیتر اف. جامعه پس از سرمایه‌داری. ترجمة محمود طلوع، تهران:‌ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1375.
5. رابرتسون، جیمز. آینده کار. ترجمة سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: نشر نی، 1378.
6. رضایی، حمیدرضا و صانعی، مهدی. «جهانی شدن و چالش‌های فرا روی مدیران». مجله تدبیر، شماره 140، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، (1382).
7. ریف کین، جرمی. پایان کار. ترجمة حسن مرتضوی، تهران: نشر دانش ایران، 1379.
8. شارع پور، محمود. توانمندیها و شایستگیهای کانونی دانش آموختگان آموزش عالی. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1381.
9. طائی، حسن. نگاهی به ابعاد و ویژگیهای اشتغال در فعالیتهای کشاورزی. تهران، نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی، (1382).
10. طائی، حسن. بازشناسی و پیش بینی وضعیت منابع انسانی کشور. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1382.
11. قشمی، آرش. ارائه چهارچوب ارزیابی مطالعات پیش سرمایه‌گذاری. مجموعه مقالات چهارمین همایش مشاوران سرمایه‌گذاری سیستم مالی و بانکی، (1384).
12. وبستر، فرانک. نظریه‌های جامعه اطلاعاتی. ترجمة مهدی داودی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1382.
 
13. Ayres Robert U. and Eric Williams. "The Digital Economy: Where do we Stand?"., Technological Forecasting & Social Change, No.71, (2004).
 
14. Baliy Martin Neil and Robert Z. Lawrence. "Do we have a New Economy?"., NBER Working Paper, No.8243, (2001).
 
15. Bell, Daniel. The Coming of the Post-Industrial Society. Heineman, London., 1974.
 
16. Carlsson Bo. "The Digital Economy: What Is New and What Is Not?"., Structural Change and Economic Dynamics, No. 15, (2004).
 
17. CONCEICAO PEDRO, "Beyond the Digital Economy: A Perspective on Innovation for the Learning Society", Technological Forecasting and Social Change., No. 67, (2001).
18. Cully Mark, "Pathways to Knowledge Work",  Australian National Training Authority, 2003,  http://www.ncver.edu.au
 
19. Eliasson Gunnar, Dan Johansson and Erol Taymazc, "Simulating the New Economy"., Structural Change and Economic Dynamics, No. 15, (2004).
 
20. Godin Benoit, The New Economy: what the concept owes to the OECD, Research Policy, No. 33, (2004).
 
21. Koutsougeras Leonidas and Nicholas C. Yannelis, "Bounded Rational Learning in Differential Information Economies: Core and Value"., Journal of Mathematical Economics, No. 31, (1999 ).
 
22. Krasa Stefan, Akram Temimi, Nicholas C. Yannelis, "Coalition Structure Values in Differential Information Economies: is Unity a Strength?"., Journal of Mathematical Economics, No.39, (2003).
 
23. Lundvall B-AÊ, Johnson B, "The Learning Economy"., Journal of Industry Studies, 1(2), (1994).
 
24. Machlup, Fritz, The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton University Press, Princeton, N.J., 1962.
 
25. Neef, D. (Ed.), The Knowledge Economy. Butterworth-Heinemann, Boston, 1998.
 
26. OECD, Knowledge Management in Learning  Society: Education  and Skills,OECD PUBLICATION SERVICE, 2000.
 
27. Porat, Marc U., The Information Economy: Definition and Measurement, U.S. Department of Commerce. Washington, D.C., 1977.
 
28. Quah Danny T. The Weightless Knowledge Economy, Economics Department LSE, Working Paper, (2000), http://econ.lse.ac.uk/~dquah/
 
29. Ravetz J, A. "Paradoxical Future for Safety in the Global Knowledge Economy", Futures, No. 35, (2003).
 
30. Soete Luc, "Towards the Digital Economy: Scenarios for Business", Telematics and Informatics, No. 17, (2000).
 
31. World Bank, "Building Knowledge Economies: Opportunities and Challenges for EU Countries", (2002), www.worldbank.org/eca/knowledgeeconomy