رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه‌های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا

رحیم دلالی اصفهانی؛ محسن رنانی؛ مرتضی سامتی؛ رضا اسمعیل‌زاده

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، صفحه 15-40

چکیده
  این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام می‌دهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهره‌وری را در آینده افزایش می‌دهد و خدمات عمومی که بهره‌وری را در زمان حال افزایش می‌بخشد. همچنین ...  بیشتر

نرخهای بهینه مالیات بر کالاها و خدمات در ایران

عباس عرب مازار؛ علی‌اکبر باجلان

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، صفحه 41-69

چکیده
  این مقاله به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف با در نظر گرفتن دو معیار کارایی و عدالت اجتماعی می‌پردازد. برای محاسبه نرخهای بهینه مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی برگسون- ساموئلسون استفاده می‌شود. در محاسبة نرخهای بهینه مالیات نیاز به کششهای قیمتی کالاهای مختلف می‌ب‍اشد. این کششها از نتایج ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران

علیرضا امینی؛ فرزانه یزدی‌پور

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، صفحه 71-104

چکیده
  در این مقاله به بررسی مهمترین عوامل کمّی مؤثر بر بهره‌وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران طی دوره 81 - 1373 پرداخته شده است. نتایج حاصله از برآورد مدلها به روش ادغام داده‌های مقطعی و سری زمانی در سطح کد دو رقمی ISIC ، حاکی از آن است که در بین عوامل مورد بررسی، متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی و هزینه واقعی استفاده از سرمایه، بیشترین ...  بیشتر

بررسی مزیت نسبی در زیربخشهای صنایع کانی فلزی و غیرفلزی (فلزات اساسی) ایران و جایگاه جهانی آن

مسعود نونژاد

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، صفحه 105-124

چکیده
  مزیت نسبی، توان یک کشور در تولید ارزان تر یک محصول یا خدمت را در مقایسه با دیگر محصولات و خدمات نشان می‌دهد. این مفهوم یکی از کاربردهای اقتصاد بین الملل است. یکی از صنایع مهم و قابل توجه در کشور ما که دارای پتانسیل صادراتی بالایی است، صنعت کانی‌های فلزی و غیر فلزی است. در این مطالعه، مزیت نسبی این صنعت در ایران با استفاده از شاخصهای ...  بیشتر

بررسی الگوی تجارت ایران با تأکید بر تجارت درون صنعتی و بین صنعتی

علی فلاحتی؛ سعید سلیمانی

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، صفحه 125-152

چکیده
  با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می‌خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می‌رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در ...  بیشتر

الگوی چرخشی مارکف و پیش‌بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک

اسمعیل ابونوری؛ علیرضا عرفانی

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، صفحه 153-174

چکیده
  در این مقاله با استفاده از الگوی چرخشی مارکف، داده های ماهانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2003-1989پردازش و یک الگوی هشداردهندة پیش از وقوع برای آنهابرآورد شده است. در این الگو از متغیرهای نرخ رشد، نرخ ارز مؤثر واقعی بعنوان متغیر وابسته؛ و نسبت M2 به داراییهای خارجی؛ نسبت بدهیهای خارجی به داراییهای خارجی؛ نسبت اعتبارات داخلی به سپرده‌ها؛ ...  بیشتر

سرکوب مالی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از اقتصاد ایران)

عزیز مراسلی؛ باقر درویشی

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، صفحه 175-195

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دورة (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی ،ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارائه شده است. دربخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، در سه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد ...  بیشتر

بررسی اثرات نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی

ابراهیم رضایی؛ مجتبی بهمنی؛ علیرضا هیراد

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، صفحه 197-217

چکیده
  بر اساس تئوری‌های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می‌باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می‌شود. همچنین به لحاظ نظری تأثیر نرخ بهره، روی پس‌انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولاً کشش ...  بیشتر

ارائه مدلی جهت ارتقاء و توسعه خصوصی‌سازی در ایران

نادرقلی قورچیان؛ غلامرضا حیدری کرد زنگنه

دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، صفحه 219-257

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلی برای ارتقا و توسعه علمی نظام خصوصی‌سازی در کشور است. در راستای تحقق این هدف ادبیات سازمان‌یافته پژوهش و نظرات صاحبنظران و کارشناسان کشور مرور می‌شود و سپس تجارب پژوهشگران در ده بعد (1. جهانی 2. سیاسی 3. قانونی و حقوقی 4. نهادی و سازمانی 5. برنامه‌گذاری 6. اقتصادی 7. مدیریتی و اجرایی 8.  اجتماعی و فرهنگی 9. مجازی ...  بیشتر