نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام و دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه رشد اقتصادی و سرکوب مالی در اقتصاد ایران طی دورة (1385-1347) می پردازد. در بخش اول مقاله، مفهوم سرکوب مالی ،ادبیات تئوریک و تجربی سرکوب مالی و رشد اقتصادی ارائه شده است. دربخش دوم با معرفی شاخصهای سرکوب مالی، در سه مدل جداگانه اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی بررسی شده و نتایج حاصل از برآورد مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد که سرکوب مالی در اقتصاد ایران اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نداشته؛ اما اثرآن بر کارایی اقتصادی منفی و معنی دار بوده است.

کلیدواژه‌ها

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره حسابهای اقتصادی.
2. مجموعه آماری سری‌های زمانی اقتصادی اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
3. درویشی، باقر. «برآورد درامد دولت از سرکوب مالی طی سه برنامه توسعه(83-1368)». فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره سوم، شماره اول، (بهار 1385).
 
4. Joseph H. Haslog, Jahyeon Koo, "Financial Repression, Financial Development and Economic Growth"., Research Department Working Paper, Federal Reserve Bank of Dalas.
 
5. King Robert G. and Ross Levine. "Financial Repression  and Growth: Schumpeter Might be Right"., Quarterly Journal of Economics, 1. 8(3), (1993).
 
6. Levine, Ross. "Financial Development and Economic Growth"., Journal of Economic Literature, 35 (2), (1997): 688-726.
 
7. Demelo, Marthacevdet Demijer, and Alan Gelb. "From Plan to Market: Patterns of Transaction"., World Bank Economic Review, 10 (3), (1996): 397-424
 
8. Giovannini Alberto and Martha de Melo. "Government Revenue From Financial Repression"., American Economic Review, No. 83, (4), (1993): 953-963.
 
9. Rangan Gupta. "A Generic Model of Financial Repression"., Journal of Economic Literature Classification : E 22 , (December 2004).
 
10. Chen , Been- Lon, Chiang, Yeong, Yun, and Wany, Ping. "Credit Market Imperfections, Financial Activity and Economic Growth"., Working Paper, 00-w2. – Vandebilt University, (2000).
 
11. Chun Chang, Yijiung Wany, "Financial Repression, Financial Restraint, or Financial Intervention"., Department of Finance Carson School of Management, University of Minnesota ccfr, Tsinght University, (May 2003).
 
12. Nouriel Roubini and Xaviar Sala-I-Martin. "Financial Development, the Trade Regime and Economic Growth"., National Burea of Economic Research,
No. 1050-massachuseta Avenlle Cambridge , m A.2138,(October 1991).
 
13. Agarwala, R. Price Distortion and Growth in Developing Countries. the Washington: D.C. World Bank., 1983.
 
14. Balassa, B. The Structure of Protection in Developing Countries. Baltimore: John Hopkins University Press, 1971.