نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد- واحد علوم و تحقیقات

2 معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی

چکیده

پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلی برای ارتقا و توسعه علمی نظام خصوصی‌سازی در کشور است. در راستای تحقق این هدف ادبیات سازمان‌یافته پژوهش و نظرات صاحبنظران و کارشناسان کشور مرور می‌شود و سپس تجارب پژوهشگران در ده بعد (1. جهانی 2. سیاسی
3. قانونی و حقوقی 4. نهادی و سازمانی 5. برنامه‌گذاری 6. اقتصادی 7. مدیریتی و اجرایی
8.  اجتماعی و فرهنگی 9. مجازی و 10. روش خصوصی‌سازی) و 190 مؤلفه، با استفاده از تکنیک مدل‌سازی پویا و انگاره‌نگاری، استخراج و بهره‌وری می‌شود و در مرحله بعد در قالب مدل ارائه گردید و با مجذور
X2 و ضریب تبیین پدیده ها: PD=0.9234  و RMSR (ریشه میانگین مجذور مانده‌ها) که نشان دهندة مطلوب بودن مدل و تناسب کل مدل پیشنهادی با میانگین کل 12/4 از 5 می‌باشد، مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

1. حقیقی، محمدعلی. «بررسی و طراحی الگوی ساختاری مناسب جهت خصوصی‌سازی در بخش دولتی (سازمان بنادر و کشتیرانی)». رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس، (1375).
2. حیدری، غلامرضا. «مدل خصوصی‌سازی در ایران». رساله دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، (1380).
3. جاشی، گوپال. خصوصی‌سازی در جنوب آسیا، ترجمه معاونت مطالعات و ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی، تهران: سازمان خصوصی‌سازی، 1385.
4. صدرائی جواهری، احمد. «خصوصی‌سازی در ایران (با تأکید به بخش نفت)». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (1378).
5. عربی، خسرو. «بررسی اثر نوع صنعت بر عملکرد پس از واگذاری شرکت‌های تولیدی دولتی در بورس تهران». رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس، (1376).
6. کمیجانی، اکبر. ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ایران. تهران: معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1382.
7. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. فصلی فشرده درباره کارکرد خصوصی‌سازی در ایران، تیرماه 1376.
8. معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصادی و دارائی. تفکیک فعالیت‌های اقتصادی بین بخش‌های دولتی و خصوصی. تهران: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی، 1374.
9. معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت (مطالعه موردی).  تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1374.
10. وایزشکر، ارنست اولریش فن، یونگ، اوران آر. و فینگر، ماتیاس. محدودیتهای خصوصی‌سازی. ترجمه محمد صفار. تهران: نشر رسانش، 1386.
11. واعظی، محمد صادق. «تأثیر ورود شرکت‌های دولتی به بورس بر عملکرد آنها». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (1384).
 
12. Bassley, Michaeal and Littlechild, Stephan. "Privatization: Problems, Principles and Priorities"., Lioyds Bank Review, (1983).
 
13. Begovic, Boris, Mijatovic, Bosko and Zivkovic, Boso. The New Model of Privatization in Serbia. Belgrad: Center for Liberal Democratic Studies., 2000.
 
14. Castater, Nichole M. Privatization as a Means to Societal Transformation: An Empirical Study of privatization in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. University of South Carolina., 2002.
 
15. Feigenbaum, Harvey and Jeffrey, Henig . "The Political Underpinnings of Privatization: A Typology"., World Politics, No.46, (Jan. 1994): 185-208.
 
16. Filipovic, Adnan. "Impact of Privatization on Economic Growth"., Issues in Political Economy, Vol. 14, (August 2005).
 
17. Forrer, John, et al. "Privatization and Organizational Change: Lessons from Cross-National Research"., The George Washington Center for the Study of Globalization, (2004).
 
18. Iimi, Atsushi. "Rethinking Privatization and Economic Development: A Sampling of Evidence"., Development Policy Research Division, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Institute, (2003).
 
19. Petrov, konstantin. "Emerging Europe Energy Summit"., Vienna, Nov. 2005.
 
20. Poole, Robert W. Privatization for Economic Development, The Privatization Process. Ed. Terry L. Anderson and Peter J. Hill. United States of America: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1996.
 
21. Ramamurti, Ravi. "A Dynamic Multilevel Model"., Academy of Management Review, (2000).
 
22. Ramamurti, Ravi. "Privatization In Emerging Economies: A Multilevel Model OF Privatization In Emerging  Economies"., Academy of Management Review, (2001).
 
23. Schmdele, Ibolya. "Theory of Privatization in Eastern Europe"., Literature Review, Fondazione Eni Enrico Mattei, (2003).
 
24. Shehadi, Kamal S. Lessons in Privatization: Considerations for Arab States. United Nation Development Programme, (January 2002).
 
25. Sheshinski, Eytan and López-Calva, Luis F. "Privatization and Its Benefits: Theory and Evidence"., CESifo Economic Studies, Vol. 49, (2003): 429–459.
 
26. Starr, Paul."The Meaning of Privatization"., Yale Law and Policy Review,
No. 6, (1988): 6-41.
 
27. Stirbock, Claudia. Success of Privatization in CEE Countries. The New Capital Markets in Central and Eastern Europe. Berlin: Springer., 2001.
 
28. Swann, Dennis. "The Retreat of the State, Deregulation and Privatization in the UK and US"., Harvester Wheat Sheaf, (1988). 
 
29. VanDusky, Julie Ann. Competing Theories? Re-thinking the Use of Proxy Variables in the Privatization Literature. State University of New York, Binghamton University Political Science Department., 2005.
 
30. World Bank. World Development Indicators. Washington, D.C.: The World Bank, 2003.
 
31. World Bank. World Development Indicators 2005. New York: Oxford University Press., 2004. 
 
32. World Bank. The First Ten Years: Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington, D.C.: The World Bank, 2002.