نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنرکرمان

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

بر اساس تئوری‌های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می‌باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می‌شود. همچنین به لحاظ نظری تأثیر نرخ بهره، روی پس‌انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولاً کشش پس‌انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین ،بدست می‌دهد. همین موضوع باعث شکل‌گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله ، با ارائة یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم،که در نهایت تأثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهرة واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ترازنامه سالهای مختلف.
2. تقوی ، مهدی و همکاران. «بررسی تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1385.
3. جعفری صمیمی، احمد و طهرانچیان، امیرمنصور. «بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص‌های عمده اقتصاد کلان در ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، (تابستان 1383).
4. رحمانی، تیمور. «تحلیلی از تشکیل سرمایه در ایران و تخمین تابع سرمایه‌گذاری». رساله کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، (1370).
5. سالنامه آماری کشور، مرکز آمار ایران، سالهای مختلف.
6. شاکری، عباس. «ارائه یک مدل صادرات غیرنفتی برای ایران». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 21، (زمستان 1383).
7. کمیجانی، اکبر و رحمانی، تیمور. «تحلیلی تئوریک از اهمیت و ماهیت پس‌انداز و بررسی تجربی آن در اقتصاد ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 47، (1373).
8.  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی، سالهای مختلف.
9. مرکز پژوهش‌های مجلس، نگاهی به مسائل اقتصاد ایران، (مجموعه سخنرانی‌ها)؛ سخنرانی مسعود درخشان، (1383).
 
10. Fisher, Stanley. "The Role of Macroeconomic Factors in Growth"., National Bureau of Economic Research, Working Paper, No. 4565, (December. 1993).
 
11. Giorgianni, Lornzo and Milsei-Ferretti, Gian Maria. "Determinants of  Korean Trade Flows and their Geographical Destination"., IMF Working Paper, (1997).
 
12. G.S. Show. Financial Deepening in Economic Development. Oxford University Press., 1973.
 
13. Nadeem V. Hague. Hagal Lahiri and Peter J. Monitor. "A Macroeconomic Model for Developing Countries"., IMF, Staff Paper, Vol. 37, No. 3, (September 1990): 537-669.
 
14. Pesaran. M. H. "Macroeconomic Policy in an Oil-Exporting Economy With Foreign Exchange Controls"., Economica, Vol. 51, (1984): 253-270.
 
15. World Bank, Iran Medium Term Framework For Transition. (April 30, 2003).
 
16. Belejermario and Mohsin. "Government Policy and Private Investment in Developing Countries"., IMF Staff Papers, Vol. 31, No. 2, (1984).
 
17. Dilip K. Das. Emerging Market Economies: Financial Liberalization Endeavors and Their Impact. Toronto, Canada., 2003.
 
18. Elisabeth Springler. Financial Liberalization and Employment Effect/The Case of Greece. University of Economics and Business Administration Vienna, Department of Public Economy., 2000.
 
19. Malcolm F. "Mcpberson and Tzvetana Rakovski, Financial Deepening and Investment in Africa: Evidence From Botswana and Mauritius"., Development Discussion Paper, No.727, (October 1999).
 
20. P. Agrawal. Interest Rates and Investment Level: An Empirical Evaluation of Mckinnon, Stiglitz, and Neo- Structuralize Hypotheses. Institute of Economic Growth, University Enclave., 2001.
 
21. W. Arthur Lewis, The Theory of Economic Growth, The Manchester School, 22, 1955.
 
22. Willern Naude. "Financial Liberalization and Interest Rate, Risk Management in sub- Saharan Africa"., Center For The Study of Africa Economic, Institute of Economics and Statistics of Oxford, (June 1995).
 
23. Deaton, A. "Saving in Developing Countries: Theory and Review"., Proceedings of the world Bank Annual Conference on Development Economics, No. 1, (1989): 61-96.
 
24. Edvards, S. "Why Are Latin America's Saving Rates So Low? An International Comparative Analysis"., Journal of Development Economics, No. 51(1), (1995): 5-44.
 
25. Giovannini, A. "The Interest Elasticity of Savings in Developing Countries: The Existing Evidence"., World Development, No. 11(7), (1983).
 
26. Giovannini, A. "Saving and the Rate of Interest in LDCs"., Journal of  Development Economics, No. 18, (1985): 197-217.
 
27. Schmidt-Hebbel, K., L. Serven, and A. Solimano. "Saving and Investment: Paradigms, Puzzles, Policies"., World Bank Research Observer, No. 11(1), (1996): 87-117.
 
28. Braun R. Anton and Daisuke Ikeda and Douglas H. Joines. The Saving Rate in Japan: Why it has fallen and Why it will Remain low?. University of Southern California., 2006.