نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد- دانشگاه اصفهان

3 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد- دانشگاه اصفهان.

4 دستیار علمی گروه اقتصاد- دانشگاه پیام نور رودسر

چکیده

این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام می‌دهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهره‌وری را در آینده افزایش می‌دهد و خدمات عمومی که بهره‌وری را در زمان حال افزایش می‌بخشد. همچنین در این مطالعه نقش پارامترهایی نظیر نرخ رجحان زمانی، نرخ استهلاک و تغییر دوره برنامه ریزی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش دستیابی به نرخهای رشد بهینه از طریق بهینه سازی پویا بوده و مورد مطالعه کشور ایران می‌باشد. در بررسی به عمل آمده نرخ رشد متغیرهای مختلف  نظیر درآمد ملّی، سرمایه عمومی، خدمات عمومی، سرمایه خصوصی، مصرف و نرخ بهینه مالیات در دوره‌های برنامه‌ریزی مختلف بدست آمد. همچنین روابط بین نرخ رجحان زمانی و نرخ استهلاک با نرخ رشد اقتصادی منفی و رابطه دورة برنامه‌ریزی و نرخ رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی با نرخ بهینه مالیات مثبت بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

1. Arrow, Kenneth J. "The Economic Implications of Learning by Doing"., Review of Economic Studies, No. 20, (1962): 155-173.
 
2. Aschauer David A. "Public Investment and Private Sector Growth"., Retrieved May, 6, (2006) http:/ www.epinet.org/studies/publicinvestment-1990.pdf.
 
3. Aschauer, David A. "Is Public Expenditure Productive?"., Journal of Monetary Economics, (1998): 23, 177-200.
 
4. Barro, R. J. Economic Growth. New York, Mc Grow Hill., 1990.
 
5. Barro, R. J. "Government Spending in a Simple Model of Endogenous  Growth"., Retrieved Sept, No. 20, (2004),
http://papers.nber.Org/papers/w2588./5pdf.
 
6. Cass, David. "Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation"., Review of Economic Studies, No. 32, (1956).
 
7. Ghosh, Sugata and Udayan Roy. "Optimal Growth with Public Capital and Public Services"., Retrieved, (Sept.18.2004).
 
8. Grossman, Gene M., And Elhanan Helpman. Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge. MA: MIT Press., 1991.
 
9. Knight, Frank H. "Diminishing Return from Investment"., Journal of Political Economy, No. 57, (1944): 26-47.
 
10. Lucas, Robert E. Jr. "On the Mechanics of Economic Development"., Journal of Monetary Economics, No. 22, (1988): 30-42.