تأثیر زیرساختهای سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران

مهدی تقوی؛ حسین محمدی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، صفحه 15-42

چکیده
  نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه‌گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه‌گذاری به ...  بیشتر

الگوی تعادل عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصاد ایران

حمید شهرستانی؛ فرزین اربابی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، صفحه 43-66

چکیده
  در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ...  بیشتر

رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریة مقداری پول)

مهناز ربیعی؛ بیژن بیدآباد

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، صفحه 67-96

چکیده
  در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه می‌شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه‌ای توسعه داده می‌شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ...  بیشتر

بررسی زمینه همکاریهای تجاری بین ایران و ترکیه در جهت انعقاد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی دو جانبه

حسن ثاقب؛ بیتا نوروزی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، صفحه 97-117

چکیده
  این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس‌نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دورة زمانی 2003-1999 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد کشورهای ایران وترکیه در  تجارت کالاهای نفتی و غیر نفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین ...  بیشتر

گسترش جریانهای تجاری و تأثیر آن بر همگرایی درآمدی میان ایران و کشورهای خاورمیانه

سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ برزانی؛ سیمین اکبری دهباغی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، صفحه 119-145

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی تأثیر تشکیل یک پیمان تجاری منطقه­ای شامل ایران و کشورهای خاورمیانه برگسترش روابط تجاری وهمگرایی درآمدی این کشورها است. بدین منظور از یک مدل جاذبه تجاری که امکان برآورد جریانهای تجاری دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار اقتصادی و غیراقتصادی هر جفت شریک تجاری؛ از قبیل ویژگیهای ساختار اقتصادی، سطوح روابط ...  بیشتر

بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران

محمود دانشور کاخکی؛ سیاوش دهقانیان؛ علی فیروز زارع

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، صفحه 147-166

چکیده
  تخمین تابع تقاضای نقدینگی ابزاری مهم برای طراحی سیاستهای مؤثر بر توازن پولی محسوب می‌شود. اقتصاددانان مختلف در الگوسازی تقاضای پول دیدگاهها و نگرشهای مختلفی داشته اند و بر مبنای این دیدگاهها الگو های مختلفی را ارائه نموده‌اند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی دوره 79-1352 ایران، علاوه بر برآورد رابطه بلنـــد ...  بیشتر

شبیه‌سازی بازار سهام باتوجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران

سعید مشیری؛ امیر بهداد سلامی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، صفحه 167-203

چکیده
  شبیه­ سازی طی دو دهة اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه­سازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم می­آورد. بر همین اساس با توجه به مدل­های موجود در ادبیات این حوزه و ویژگیهای جدید، بازار سهام تهران شبیه­سازی شده ...  بیشتر

تحلیل پوششی داده‌ها، روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه)

احمد صباحی؛ محمد فلاح

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، صفحه 205-238

چکیده
  مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سؤال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می‌کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است، حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسائل می‌تواند در نوع نگرش و برنامه‌ریزی آنها تأثیر قابل توجهی داشته باشد. بررسی اجمالی شاخصهای سطح نفوذ بیمه، ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتی

علیرضا کرباسی؛ بهزاد حسنی شیروانشاهی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، صفحه 239-261

چکیده
  در این نوشتار در پی آنیم که چگونه ارزش اعتبارات صادرات برای کشورهای واردکننده، فروش صادراتی کالاهای کشاورزی و غیرکشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چگونه بیمه اعتبارات صادرات می‌تواند ریسک عدم پرداختها را تعدیل کند. برای تجزیه وتحلیل، از داده‌های درجه اعتبارات برای سال 2007 استفاده شده و درجه اعتبارات برای کشورهای وارد کننده به ...  بیشتر

تحلیل تأثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف انرژی الکتریکی ( مطالعه موردی محدوده شرکت برق منطقه‌ای تهران)

تیمور محمدی

دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، صفحه 263-289

چکیده
  در این مقاله با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی و با استفاده از تحلیل تاثیر دخالت سیاستی (Intervention  Analysis)، به مطالعه تاثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور، بر مصرف انرژی برق پرداخته و هزینه‌های ریالی مربوطه ارزیابی خواهدشد. محدوده مورد بررسی، منطقه تحت پوشش شرکت برق منطقه‌ای تهران (استانهای تهران و قم) و داده‌های مورد تحلیل، آمار ساعتی مصرف ...  بیشتر