نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه‌گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه‌گذاری به مولدترین و کارامدترین بخشها زمینه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه‌گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه‌گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.
به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح  آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره 1381-1338، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارامدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارامدی سرمایه‌گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

1. ابریشمی، حمید. مبانی اقتصادسنجی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
2. بهکیش، محمد مهدی. اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. تهران: نشر نی، 1378
3. برادران شرکاء، حمیدرضا و چراغی، داوود. «بررسی اثر تسهیلات تکلیفی سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های سرمایه‌گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی طی سالهای 1359 تا 1375». پژوهشنامه بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سال چهارم، شماره 15، 1379
4. جهانگرد، اسفندیار. بررسی اولویتهای سرمایه‌گذاری برنامه‌های عمرانی ایران در مقایسه با معیار پیوندهای پسین و پیشین فعالیتهای اقتصادی. تهران: مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.
5. درگاهی، حسن. «تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران». پژوهش‌های بازرگانی، سال هفتم، شمارة 26، بهار 1382.
6. درخشان، مسعود. نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارها. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1383.
7. غروی نخجوانی، سید احمد. «نقش درآمدهای نفتی در تأمین سرمایه‌گذاری ایران». فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، سال دوم، شماره اول، بهار 1381.
8. قره باغیان، مرتضی. توسعه اقتصادی. تهران: نشر نی، جلد 1 و 2، 1372.
9. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قانون بودجه، سالهای مختلف.
10. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی، شماره‌های مختلف.
11. گرجی، ابراهیم. «مقایسه تأثیر سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی و دولتی در رشد اقتصادی ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره 54، (بهار 1378).
12. محمدی، حسین. «مقایسه کارایی سرمایه‌گذاریهای انجام شده در بخش دولتی و خصوصی ایران، رویکردی برای خصوصی‌سازی». مجله برنامه و بودجه، سال نهم، شماره 87، 1383.
 
13. Barro, R. J. and X. Sala -i-Martin Economic Growth, McGraw Hill, Singapore, 1995.
 
14. Bhattacharya, B. B. "India’s Economic Growth Since Independence: An Overview"., Paper Presented at National Seminar on Economy, Society and Polity in South Asia, held at the Institute of Economic Growth, Delhi, (1999).
 
15. Bhattacharya, B. B. and N. R. Bhanumurthy. Mid-Year Review of the Indian Economy2001-2002. Shipra Publications, Delhi., (2002).
 
16. Bhattacharya, B.B. and S. Kar. "A Macro-Econometric Model of the Indian Economy: Some Theoretical Aspects"., Discussion Paper, Institute of Economic Growth, Delhi, (March, 2002a).
 
17. Bhattacharya, B.B. and S. Kar. "A Macro-Econometric Model of the Indian Economy: Some Empirical Results"., Discussion Paper, Institute of Economic Growth, Delhi, (March, 2002).
 
18. Harrod, R. F. Towards a Dynamic Economics. Macmillan., 1948.
 
19. Levine, R. and D. Renelt. "A Sensitivity Analysis of Cross- Country Growth Regressions"., American Economic Review, Vol. 82, (1992): 942-964.
 
20. Lucas, R. E. Jr. "On the Mechanics of Economic Development"., Journal of Monetary Economics, Vol. 22, No. 1, (1988): 3-42.
 
21. Planning Commission. "Government of India"., Approach Paper To The Tenth Five Year Plan (2002-2007), (2001).
 
22. Solow, R. M. "A Contribution to the Theory of Economic Growth"., Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, (1956): 65-94.
 
23. The World Bank. "Privatization and Emerging Equity Markets"., The International Bank for Reconstruction and Development, (1998).
 
24. Tian, Xiaowan, "Privatization and Economic Performance: Evidence from Chinese Provinces"., Journal of Economic Systems, No. 25, (2001).