تبیین جایگاه رقابت‌مندی ایران در میان سایر کشورهای جهان

جمشید پژویان؛ مرجان فقیه نصیری

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، صفحه 15-45

چکیده
  مفهومرقابت‌مندی از جنبه‌های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت‌مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت‌مندی، بر اساس عوامل تعیین‌کنندة آن دسته‌بندی شده‌اند، ...  بیشتر

ارزیابی اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی

رحمان خوش‌اخلاق؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ رضا موسوی محسنی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، صفحه 47-70

چکیده
  این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگو‌های محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران با استفاده از این الگو‌ها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازار‌های مالی نقش اساسی را ایفا می‌کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری ...  بیشتر

بررسی و برآورد سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران

ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، صفحه 71-96

چکیده
  در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل‌های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارائه می‌شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1385-1338 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که عوامل پولی و مالی می‌توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تأثیرگذار باشد و ...  بیشتر

بررسی تأثیرپذیری تورم از سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد ایران

علی اسماعیل‌زاده مقری

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، صفحه 97-123

چکیده
  در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی دربارة نظریه‌های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارائه می‌شود و آنگاه با روش آزمون دیکی- فولر پیشرفته ایستایی سری‌های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغییرها، الگو تخمین ...  بیشتر

اندازه‌گیری کارایی پست‌بانک‌های استانهای ایران و عوامل مؤثر در آن

سید شمس ‏الدین حسینی؛ محمدابراهیم عین علیان؛ امیررضا سوری

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، صفحه 125-151

چکیده
  پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تأسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی درکشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی ...  بیشتر

بررسی تابع تقاضای پول در ایران

نظر دهمرده؛ حمیدرضا ایزدی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، صفحه 153-169

چکیده
  اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم‌گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می‌کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1387- 1350) به روش ARDL‌ و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته‌ایم. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد ...  بیشتر

بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران از مسیر بازارهای مالی

سید عبدالمجید جلائی؛ مینا صباغ پورفرد

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، صفحه 171-188

چکیده
  امروزه تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی‌توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این مقاله ابتدا تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ...  بیشتر

مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی

ابراهیم التجائی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، صفحه 189-222

چکیده
  مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر نامیزانی نرخ ارز و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

منوچهر عسگری؛ حمید توفیقی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، صفحه 223-246

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تأثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، وهمچنین مدل‌های اقتصادسنجی ارائه شده در دهه‌های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه‌ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات ...  بیشتر

برآورد کششهای قیمتی و درآمدی تجارت متقابل ایران و اعضای اکو با استفاده از داده‌های تابلویی

میرعبداله حسینی؛ لطفعلی عاقلی کهنه‌شهری

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، صفحه 247-266

چکیده
  در این مقاله از مدل‌ اقتصادسنجی داده‌های تابلویی(Panel data) برای برآورد کششهای ‌درآمدی، قیمتی‌ مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 2002-1998 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی واردکننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ...  بیشتر