دوره و شماره: دوره 9، شماره 35 - شماره پیاپی 4، زمستان 1388، صفحه 1-288 
6. مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور

صفحه 129-154

میرطاهر پورپرتوی؛ داود دانش جعفری؛ اسدالله جلال آبادی