نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب

2 پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده

در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزة تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارائه می‌شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه‌ای توسعه داده می‌شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قراردادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه براساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریة تعمیم داده شدة فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می‌نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتاً این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می‌کند.
این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضة کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993)[1] سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقة مفقود شده سدة اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می‌نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطة منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تأیید است.
 [1]. System of National Accounts

کلیدواژه‌ها

1. بیدآباد، بیژن. الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران، (نسخه 5). نشر پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ایران، (زمستان 1383).
2. بیدآباد، بیژن و هرسینی، عبدالرضا. «شرکت سهامی بانک غیرربوی و بازبینی ماهیت ربوی و غیرربوی عملیات بانکی متداول». مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانة اقتصاد اسلامی نظریة اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران، پژوهشکدة اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، (دی 1382).
 
3. Basurto G., and Ghosh A. "The Interest Rate–Exchange Rate Nexus in the Asian Crisis Countries"., IMF Working Paper, (February, 2000).
 
4. Bautista, Carlos C. Interest Rate-Exchange Rate Dynamics in the Philippines: A DDC Analysis, (2001).
 
5. Benigno G., and Ghironi F. Interest Rate Rules for Exchange Rate Regimes. London School of Economics, New York University, Boston College., 2003.
 
6. Berument H. and Gunay Asli. Exchnage Rate Risk and Interest Rate: a Case Study for Turkey. Department of Economics, Bilikant University, Ankara, Turkey., 2001.
 
7. Bidabad, B. Non-Usury Bank Corporation (NUBankCo), The Solution to Islamic Banking, Proceeding of the 3rd International Islamic Banking and Finance Conference, Monash University, KL, Malaysia, (16-17 November 2005). http://geocities.com/bidabad1/nubankco.html
 
8. Bidabad, B., Money-Transaction-Income (Quantification of Quantity Theory of Money). http://geocities.com/bijan_bidabad/mtv2.html
 
9. Bidabad, B., General Monetary Equilibrium.
 
10. Birnland, H.C., and Hungnes, Havard. "The Importance of Interest Rates for Forecasting the Exchange Rate"., Discussions Paper 426, Research Department, University of Oslo, Norway, (February 2003) http://www.ssb.no
 
 
12. Dornboush. "International Monetary Approach Dynamic Effect of Monetary Expansion Under Flexible Exchange Rate"., NBER Working Paper Series, No.1397, (1976): 124-198.
 
 
13. Edison, Hali J., and William R. Melick. "Alternative Approaches to Real Exchange Rates and Real Interest Rates: 1974-1990"., Journal of Monetary Economics, Vol. 31, (April 1999): pp. 165-187.
 
14. Fisher, Irving. The Purchasing Power of Money. Reprints of Economic Classics, N.Y. Kelley., 1971.
 
15. Frenkel, Jacob A. "Purchasing Power Parity"., Journal of International Economics, Vol.8, (1978): pp. 169-191.
 
16. Frenkel, Jacob A., and Assaf Razin. Fiscal Policies and the World Economy: an Intertemporal Approach. Boston, MIT Press., 1987.
 
17. Friedman, Milton. "The Quantity Theory of Money –a Restatement"., in Studies in the Quantity Theory of Money and other Essays, edited, Chicago: University of Chicago Press., 1956.
 
18. Goldfain, I. and Gupta, "Does Monetary Policy Stabilize the Exchange Rate Following a Currency Crisis?"., IMF Staff Papers, Vol. 50, No. 1, (2003): 90-115.
 
19. Gould J. D., and Nelson C. R. "The Stochastic Structure of the Velocity of Money"., American Economic Review, Vol. 64, No. 3, (June 1974):405.
 
20. Hutchinson, H. D. Money, Banking, and the United Sates Economy. N.Y., Appleton Century Crofts., 1971.
 
21. Johnson, Harry G. The Monetary Approach to the Balance of Payment Theory. Jacob A. Frenkel & H. G. Johnson, Eds, George Allen and Urwin Ltd, N.Y., 1976.
 
22. McDonald, R., and Nagayasu, J. "The Long-Run Relationship between Real Exchange Rates and Real Interest Differentials: a Panel Study"., IMF Working Paper, No. 99/37, (1999).
 
23. Messe R., and Rogoff, K. "Empirical Exchange Rate Models of the Seventies"., Journal of International Economics, No. 14, North-Holland Publishing Company, (1983): 3-24.
 
24. Nadal, Desimone F. and Razzak W. A. "Nominal Exchange Rates and Nominal Interest Rate Differntials"., IMF Working Paper, No. 99/141, (1999).
 
25. Obstfeld Murice, Shambaugh J.C, and Taylor, A. M. "Monetary Sovereignty, Exchange Rates and Capital Controls"., IMF Staff Papers, Vol. 51, Special Issue, (2004).
 
26. Ogaki Masao and Santaella Julio, A. "The Exchange Rate and the Term Structure of Interest Rates in Mexico"., Ohio State University, Department of Economics, Working Paper. (2005).
 
 
27. United Nations. System of National Accounts Manual. IMF, United Nation and World Bank, New York. (1993).
 
28. Zettelmeyer J. "The Impact of Monetary Policy on the Bilateral Exchange Rate: Chile Versus the United States"., IMF Working Paper, IMF WP/03/71, (2003).
 
29. Zhongxia, Jin. "The Dynamics of Real Interest Rate, Real Exchange Rates and Balance of Payments in China: 1980-2002"., IMF Working Paper, No. 03/67, (2003).