دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، زمستان 1396، صفحه 1-341 
1. برآورد عرضه کار زوجین در خانوار براساس الگوی واحد (UM)

صفحه 1-34

10.22054/joer.2018.8562

لیلا سادات زعفرانچی؛ تیمور محمدی؛ حسن طائی؛ مهنوش عبدالله میلانی