دوره و شماره: دوره 12، شماره 47 - شماره پیاپی 4، زمستان 1391، صفحه 1-244 
1. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی

صفحه 1-20

خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی


5. بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و توزیع درآمد در مناطق مختلف ایران

صفحه 97-122

مهدی صادقی شاهدانی؛ اکبر کمیجانی؛ محمد هادی زاهدی وفا؛ محمد غفاری فرد


10. تحلیل اقتصادی رابطه مستمری بازنشستگی و تصمیم در مورد زمان بازنشستگی

صفحه 217-244

مسعود نیلی؛ امیر رضا سید خسرو شاهی؛ سید بابک ابراهیمی