نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)

3 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

 
اگرچه مطالعات گسترده‌ای در زمینه نقش تثبیت‌کننده خودکار و کارایی آن وجود دارد، اما مطالعات تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است.در این پژوهش به مطالعه تجربی اثرات مالی به‌عنوان تثبیت‌کننده خودکار پرداخته می‌شود.این مقاله با استفاده از تکنیک داده‌های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران) در دوره زمانی 2009-1976، به بررسی اثرات ابزارهای تثبیت‌کننده خودکار (تعدیل شده برحسب GDP) بر نوسانات سیکل تجاری (اندازه‌گیری شده با GDP، مصرف خصوصی و GDP خصوصی) می‌پردازد. نتایج حاصل از بر آورد الگو دلالت بر این دارد که رابطه‌ای قوی و منفی بین درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول وجود دارد که نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه به صورت کارا عمل کرده و قادر به هموار کردن نوسانات محصول است. نتایج برآورد الگو نشان‌دهنده رابطه‌ای قـوی و مثـبت بین هزینـه‌های دولتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول است که نشان می‌دهد هزینه‌های دولتی به‌عنوان ابزار سیاست مالی کارا نبوده و باعث تشدید نوسانات محصول شده است (موافق با نظر RBCها). استفاده از متغیرهای کنترل (درجه باز بودن اقتصاد، GDP، GDP سرانه و رشد GDP) در این بخش، نتایج به‌دست آمدهرا تغییر نداده است. بنابراین، برای هموار کردن نوسانات سیکل تجاری در کشورهای پرنوسان، افزایش درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) از طریق گسترش پایه مالیاتی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

اشرف‌زاده، سیدحمیدرضا و نادر مهرگان (1387)، اقتصادسنجی پانل دیتا، مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.
بازمحمدی، حسین و اکبر چشمی (1385)، اندازه دولت در اقتصاد ایران، پژوهش‌های اقتصادی، شماره 29.
برانسون، ویلیام اچ (1386)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری، نشر نی.
جعفری صمیمی، احمد (1383)، اقتصاد بخش عمومی، سمت.
سوری، علی (1385)، کارایی اقتصاد و اندازه دولت، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 21.
گرجی، ابراهیم و آرزو میرسپاسی (1381)، بررسی تئوریک سیکل‌های تجاری و علل پیدایش آن در اقتصاد ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
گرجی، ابراهیم و شیما مدنی (1384)، سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های کلان اقتصادی، وزارت بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
هایلبرونر، رابرت (1370)، بزرگان اقتصاد، ترجمة احمد شهسا، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
Acmoglu, D. and Zilibotti, F (1997), Was Problem Unbound by Chance, Risk, Diversification, and Growth, Journal of political Economy.
Aghion, Philippe, and Marinescu, loana (2007), Cyclical Budgetary Policy and Economic Growth: What do we learn from OECD panel data?, NBER Macroeconomics Annual, Cambridge, Mass: MIT Press.
Alesina, Alberto and Perotti, Robert (1996), Fiscal Adjustment in OECD Countries: Composition and Macroeconomic Effects, NBER working paper.
Alesina, Alberto and Tabellini, Guido (2005), Why is Fiscal Policy Often Procyclical?, NBER working paper, No.11600.
Asdrubali, P. et al (1996), Channels of Understate Risk Sharing, Quarterly Journal of Economics.
Badinger, Herald (2008), Cyclical Fiscal Policy, Output Volatility, and Economic Growth, CE sifo.
Baltagi, B H (2005), Economic Analysis of Panel Data, John Wiley and sons, Ltd, Third Edition.
Baxter, Marianne (1995), International Trade and Business Cycles, NBER working paper, No.5025.
Beaudry, Paul and Carmen Pages (2001), The Cost of Business Cycles and the Stabilization Value of Unemployment Insurance, European Economic Review, vol.45.
Bogdanov, Bogdan (2010), Cyclicality of Fiscal Policy over the Business Cycle: An Empirical Study on Developed and Developing Countries, Agency for Economic Analysis and Forcasting working paper.
Burns, A. and Mitchell, W (1946), Measuring Business Cycle, NBER working paper.
Catao, Luis A. and Sutton, Bennett W (2002), Sovereign Defaults: The Role of Volatility, IMF Working Papers 02/149.
Delong, B. and Summers, L.H (1986), Cyclical Variability of Economic Activity in USA, In American Business Cycle, NBER and university Chicago Press.
Delong, J. and Summers, L (1988), How does Macroeconomic Policy affect output?, Brooking Papers on the Economic activity, 2.
Granger (1981), Some Properties of Time Series Data and their use in Econometric Model Specification, Journal of Econometrics, No. 1.
Ilzetcki. Ethan (2008), Procyclical Fiscal Policy in Developing Countries: Truth or Fiction, NBER working paper No.14191.
Imrohoroglu, A (1989), The Cost of Business Cycles with indivisibilities and liquidity constraints, Journal of Political Economy 97 (6).
Fatas, Antonio and Mihov, Ilian (2000), Government Size and Automatic Stabilizers: International and Intranational Evidence, Journal of International Economics 55.
Fatas, Antonio and Mihov, Ilian (2003), Fiscal Policy and Business Cycles: An Empirical Investigation, INSEAD and CERP.
Gali, Jordi (1994), Government Size and Macroeconomic Stability, European Economic Review, No. 1, Vol. 38.
Gavin, Michael and Perotti, Roberto (1997), Fiscal Policy in Latin America, in Bernanke, Ben and Rotemberg, Julio, NBER Macroeconomics Annual, Cambridge, MA: MIT Press.
Kaminski, Graciela and Reinhart, Carmen and Vegh, Carlos (2004), When it Rains it Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies, in Mark Gertler and Kenneth Rogoff (eds), NBER Macroeconomic Annual Cambridge, MA: MIT Press.
Lederman, Daniel And Maloney, William (2007), Natural Resources: Neither Cures Nor Destiny, Standford University Press.
Manasse, Paelo (2006), Procyclical Fiscal Policy: Shocks, Rules, and Institutions-A view from MARS, IMF working paper.
Otto, Glenn. and Voss, Graham. And Willard, Luck (2001), Understanding OECD Output Correlation, Reserve Bank of Australia, Research paper No. 2001-5.
Rodrik, Dani (1998), Why do More Open Economic have Bigger Government, Journal of Political Economy, No. 5, Vol. 106.
Romer, David (1996), Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill.
Saches, Jeffrey and Xavier Sala-i-Martin (1992), Fiscal Federation and Optimum currency Areas: Evidence for Europe from the USA, in Establishing a Central Bank: issues in Europe and lessons from the US. , ed. By Matthew Canzoneri, Vittorio Grilli , and Paul R. Masson Cambridge , Massachusetts: Cambridge University Press.
WDI (World Development Indicator) (2008).