نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و پیام نور لارستان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علی بین درآمدها و مخارج دولت است. برای رسیدن به این هدف و به‌منظور بررسی رفتار نامتقارن اجزای بودجه، از الگوی تصحیح خطای نامتقارن در چهارچوب الگوهای خودرگرسیون آستانه‌ای (TAR) و خودرگسیون آستانه‌ای گشتاور (MTAR) و داده‌های فصلی دوره زمانی 1389-1369 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین درآمدهای نفتی و مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، فرضیه هم‌زمانی تصمیم مالی با تعدیل نامتقارن به سمت تعادل بلندمدت تأیید می‌شود. این نتیجه مخالف با نتایج به‌دست آمده در تمام مطالعات موجود در اقتصاد ایران است. علت این امر، نادیده گرفتن رفتار تعدیل نامتقارن کسری بودجه است. همچنین این نتیجه به‌دست آمده که در بلندمدت واکنش اجزای بودجه نسبت به عدم تعادل بودجه نامتقارن است. بنابراین، پیشنهاد خاص سیاست‌گذاری مقاله حاضر برای تعدیل کسری بودجه این است که هم‌زمان با افزایش درآمدهای دولت، اصلاحاتی در الگوی مخارج دولت صورت پذیرد. همچنین با اصلاح نظام مالیاتی کشور به‌تدریج از تکیه دولت بر درآمدهای نفتی کاسته شود.

کلیدواژه‌ها

صمدی، علی‌حسین و رضیه تابنده (1386)، کسری تجاری در اقتصاد ایران: دولت یا بخش خصوصی؟، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هفتم، شماره سوم (پیاپی 26).
صمدی، علی‌حسین (1388)، روابط کاذب در اقتصادسنجی، انتشارات دانشکده علوم اقتصادی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
کارگر حاجی‌آبادی، محمدحسین (1382)، تحلیل رابطه علیت بین درآمدهای مالیاتی و مخارج دولتی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع).
نگین، وحیده (1381)، بررسی رابطه علی بین مخارج دولتی و مالیات در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
Al-Hakami, A.O (2002), Analyzing the CausalRelationship between Government Expenditureand Revenues in Saudi Arabia, employing cointegration and Granger CausalityModels, Public Administration, 42 (3).
Afonso, A and Rault, C (2009), Bootstrap panel Granger-causality betweengovernment spending and revenue in the EU, William Davidson Institute Working Paper Number 944.
Aslan. M and Tasdemir. M (2009), Is Fiscal Synchronization Hypothesis Relevant for Turkey?Evidence from Cointegration and Causality Tests with Endogenous Structural Breaks, Journal of Money, Investment and Banking. ISSN 1450-288X Issue 12
Barua. S (2005), An Examination of Revenue and Expenditure Causality in Bangladesh: 1974-2004, Working Paper Series: WP 0605.
Carneiro. F.G and Faria. J.R and Barry. B.S (2004), Government Revenues and Expenditures in Guinea-Bissau:Causality and Cointegration. Africa Region Working Paper Series No. 65idence.
Dahlberg, M. and Johansson, E (1998), The Revenues - Expenditures Nexus: Panel Data Evidence from Swedish Municipalities, Applied Economics, Vol,30.
Engle, R. F.and Granger, C. W. J (1987), Cointegration and Error correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica.Vol, 55.
Enders. W and Silkos. P (2000), Cointegration and Threshold Adjustment, Working Paper. No, 01-03-02.
Ewing, B. T., Payne, J. E., Thompson, M. A.,Al-Zoubi, O. M (2006), Government Expenditures and Revenues: Evidence from Asymmetric Modeling, Southern Economic Journal.Vol, 73.
Fasano .U and Wang. Q (2002), Testing the Relationship Between Government Spending and Revenue: Evidence from GCC Countries, IMF working paper, WP/02/201
Fuess, Jr. S and Hou. J.W and Millea. M (2003), Tax or Spend, What Causes What? Reconsidering Taiwan’s Experience, International Journal of Business and Economics. Vol, 2. No, 2.
Hoover. D and Shefrin. S. M (1992), Causation, Spending, and Taxes: Sand in the Sandbox or tax collector for the welfare state?, American Economic Review. Vol, 82. Issu1.
Jones, J.D and Joulfaian, D (1991), Federal Government Expenditures and Revenues in the Early Years of the American Republic: Evidence from 1792 to 1860, Journal ofMacroeconomics. Vol, 13 (1).
Khalid,H. A and AL-Qudair (2005), The Relationship Between Government Expenditure and Revenues in the Kingdom of Saudi Arabia: Testing for Cointegration and Causality, Econ. & Adm. Vol. 19, No,1.
Li. X (1999), The Causal Relationship between Government Revenue and Expenditure in China: An Application of VEC and VAR Modelling, Massey University Commerce Working Paper 9908.
Legrenzi . G and Milas. C (2002), Asymmetric and Non-linear Adjustment in the Revenue-expenditure Models, Department of Economics and Finance Brunel University UK.
Maghyereh . A and Sweidan . O (2002), Government Expenditures and Revenues in Jordan, What CauseWhat? Multivariate Cointegration Analysis, http://ssrn.com/abstract=523882
Önal. D.K  and, Tosun. A.N (2004), Government Revenue-expenditure Nexus: Evidence frome Severaltransition Economic, Department of Public Finance, Hacettepe University. DOI:10.2298/EKA0879145K
Owoye, O (1995), The Causal Relationship Between Taxes and Expenditures in the G7 Countries:Cointegration and Error-correction Models, Applied Economics Letters. Vol,2.
Saunoris. J. W. and Payne . J. E (2010), Tax More or Spend Less? Asymmetries in the UK Revenue–expenditure Nexus, Journal of Policy Modeling, Vol,32.
Zapf. M. and Payne, J. E (2009), Asymmetric Modeling of the Revenue–expenditure Nexus: Evidence from Aggregate Stateand Local Government in the U.S, Applied Economics Letters.Vol, 16.