دوره و شماره: دوره 20، شماره 78 - شماره پیاپی 3، پاییز 1399، صفحه 1-252 
5. مخارج بهینه سلامت، ارزش پولی یک زندگی آماری و سرمایه سلامت در ایران

صفحه 177-212

10.22054/joer.2020.12364

نیما محمدنژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ سجاد فرجی دیزجی