مخارج بهینه سلامت، ارزش پولی یک زندگی آماری و سرمایه سلامت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

4 استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

افزایش سطح درآمد در دهه‌های اخیر منجر به افزایش سهم مخارج سلامت از منابع اقتصاد شده است و این امر به نوبه خود منجر به بهبود وضعیت سلامت و کاهش نرخ مرگ‌و‌میر شده است. ارزش پولی کاهش نرخ مرگ‌و‌میر به مفهومی تحت عنوان ارزش پولی یک زندگی آماری می‌انجامد که این مطالعه پس از رفع نواقص مدل هال و جونز (2007) و بهره‌گیری از رهیافت برنامه‌ریزی پویا (در یک مدل ادوار زندگی) به محاسبه و بررسی پویایی‌های آن برای 19 گروه سنی طی دو دهه اخیر می‌پردازد. پس از محاسبه ارزش پولی یک زندگی آماری، سرمایه سلامت گروسمن (1972) در قالب چارچوب نظری هال و جونز (2007) تبیین و محاسبه می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت 14-10 ساله‌ها دارای بیشترین ارزش پولی نسبت به سایر گروه‌های سنی است. نتایج نشان می‌دهند ارزش پولی مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت نسبت به سن نزولی است به‌طوری‌که برای سنین بالاتر از 65 سال تقریبا به‌میزان ارزش پولی مطلوبیت حاصل از مصرف می‌رسد. سرمایه سلامت نوزادان طی سال‌های 1996 تا 2015 بین 2 تا 15 میلیون دلار در نوسان بوده است. نوسان سرمایه سلامت و ارزش پولی یک زندگی آماری وابسته به نوسان درآمد سرانه است که این امر موید ارتباط تنگاتنگ بین درآمد، مصرف، مطلوبیت حاصل از مصرف و ارزش پولی این مطلوبیت است.

کلیدواژه‌ها


عینی‌زیناب، حسن، فریده شمس‌قهفرخی،‌ علیرضا ساجدی، اردشیر خسروی،‌ علیرضا زاهدیان، زهرا رضائی‌قهرودی و طه نوراللهی. (1394). »مدل‌سازی و پیش‌بینی مرگ‌ومیر در ایران 1420-1375«. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، شماره ۴، ۳۳۶-۳۴۶.
زنجانی، حبیب الله (1395). «پیش بینی جمعیت ایران به تفکیک شهری وروستایی تا سال 1420». مطالعاتتوسعهاجتماعیایران، سال هشتم دوره سوم، 103-114.
ترکمن، علی الهیار؛ جعفری، شیرین؛ کیا، علیرضا. (1399). «تحلیل و پیش بینی جمعیت لازم‌التعلیم دانش آموزی تا افق ۱۴۲۰ براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۹۰ و۱۳۹5». فصلنامه جمعیت، دوره 25، شماره 105، 77-100.
Ahadi M.R , Razi-Ardakani H. (2015). “Estimating the Cost of Road Traffic Accidents in Iran using Human Capital Method”. International Journal of Transpotation Engineering, 2(3); 81-95.
Ainy E, Soori H, Ganjali M, Le H, Baghfalaki T. (2014). “Estimating Cost of Road Traffic Injuries in Iran Using Willingness to Pay (WTP) Method”. PLoS ONE. 9(12); 112-137: e112721. doi:10.1371/journal.pone.0112721.
Aldy J.E., and Viscusi W.K. (2006). “Adjusting the Value of a Statistical Life for Age and Cohort Effects”. Journal of Risk and Uncertainty; 27(1); 5-76.
Arthur, W.B. (1981). “The Economics of Risk to Life”. American Economic Review, 12(3); 54–64.
Becker G.S., Tomas J. P, and Rodrigo R. S. (2005). “The Quantity and Quality of Life and the Evolution of World Inequality”. American Economic Review, XCV, 277–291.
Behnood. H.R, Haddadi. M, Sirous. SH. (2016). “Lost Output by Road Traffic Injuries in Iran, an Estimate Based on Disability-Adjusted Life Years Index”. International Journal of Transportation Engineering, 3(4); 17-33.
Behzadifar M, Behzadifar M, Saroukhani M, Sayehmiri K, Delpisheh A, (2016). “Evaluation of Effective Indexes on Quality of Life Related to Health in Western Iran in 2013”. Iran Red Crescent Med J 18(11):e23781.
Bleichrodt. H, Courbage. C, Rey-Fournier.B. (2018). “The Value of a Statistical Life Under Changes in Ambiguity”. Working paper GATE HAL Id: halshs-01943887 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01943887.
Cutler, D.M., and Richardson A, (1997). “Measuring the Health of the U.S. Population”. Brookings Papers on Economic Activity, Microeconomics, 11(2); 217–282.
Cutler, D.M. (2004). “Your Money or Your Life: Strong Medicine for America’s Health Care System” Oxford University Press, 32(1); 221-260.
Deaton A, and Paxson C. (1997). “Health, Income, and Inequality over the Life-Cycle”. Princeton Press, 18(4); 91-124.
Dow, W.H, Tomas J.P, and Sala-i-Martin X. (1999). “Longevity Complementarities Under Competing Risks”. American Economic Review, LXXXIX, 1358–1371.
Ehrlich I and Chuma H. (1990). “A Model of the Demand for Longevity and the Value of Life Extension”. Journal of Political Economy, XCVIII, 761–782.
Eyni-Zinab H, Shams-Ghahfarokhi F, Sajedi A, Khosravi A, Zahedian A, Rezaei Ghahroodi Z, Noorollahi T. (2015). “Modeling and Forecasting Mortality in Iran: 1996-2041”. Hakim Health Systems Research Journal. 336-346.
Fortson, J.G. (2016). “Mortality Risk and Human Capital Investment: The Impact of HIV/AIDS in SUB-SAHARAN AFRICA”. The Review of Economics and Statistics, 93(1); 1-15.
Grossman M. (1999). “The Human Capital Model of the Demand for Health”. National Bureau of Economic Research, 31(3); 98–200.
Grossman M. (1972). “On the Concept of Health Capital and the Demand for Health”. Journal of Political Economy, LXXX, 223–255.
Hall R. and Jones C. (2007). “The Value OF Life and The Rise in Health Spending”. The Quarterly Journal of Economics, 52(2); 1012-1051.
Hammitt, J.K., Jin-Tan L, and Jin-Long L. (2000). “Survival is a Luxury Good: The Increasing Value of a Statistical Life”. Harvard University mimeo, 61(1); 81-129.
Hansen, L.P., Singleton, K.J., (1983). “Stochastic consumption, risk aversion, and the temporal behavior of asset returns”. Journal of Political Economy; 91, 249–265.
Jones C., (2003). “Why Have Health Expenditures as a Share of GDP Risen So Much? “ U.C. Berkeley , 42(4); 811-868.
Karimzadegan, H, Rahmatian, M, Farhood, D, Yunesian, M. (2007). “Economic Valuation of Premature Mortality and Morbidity”. Int. J. Environ. Res., 1(2): 128-135.
Karimzadegan, H, Rahmatian, M, Farhood, D, Yunesian, M. (2008). “Economic Valuation of Air Pollution Health Impacts in the Tehran Area, Iran”. Iranian J Publ Health, Vol. 37, No.1, 2008, pp.20-30
Karoly L, and Gary B. (1995). “Demographic Change, Rising Earnings Inequality, and the Distribution of Personal Well-Being, 1959-1989”. Demography; 32: 379-407.
Khosravi B, Soltani Sh, Javan N.J, Faramarzi A. (2017). “Health care expenditure in the Islamic Republic of Iran versus other high spending countries”. Med J Islam Repub Iran. 31:71. https://doi.org/10.14196/mjiri.31.71
Khwaja.A. (2010). “Estimating willingness to pay for Medicare using a dynamic life-cycle model of demand for health insurance”. Journal of Econometrics; 156; 130–147.
Meara E; White C , and Cutler D.M. (2004). “Trends in Medical Spending by Age, 1963–2000”. Health Affairs, XXIII, 176–183.
Miller T.R., (2000). “Variations between Countries in Values of Statistical Life. Journal of Transport Economics and Policy; 34(2); 169–188.
Moradi N, RashidianA, Rasekhc H.R, OlyaeemaneshA, ForoughiM,Mohammadi T. (2017). “Monetary Value of Quality-Adjusted Life Years (QALY) among Patients with Cardiovascular Disease: a Willingness to Pay Study (WTP) “. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 16 (2): 820-830
Murphy, K.M., Topel, R. (2006). “The value of health and longevity. “ J.Political Econ.114, 871-904.
Murphy, K.M., and Robert T. (2003). “The Economic Value of Medical Research. in Measuring the Gains from Medical Research: An Economic Approach”. University of Chicago Press, 58(1); 233-270.
Newhouse, J.P, and the Insurance Experiment Group. (1993). “Free for All?: Lessons from the Rand Health Insurance Experiment”. Harvard University Press, 31(2); 425-488.
Nordhaus, W.D. (2003). “The Health of Nations: The Contribution of Improved Health to Living Standards” in Measuring the Gains from Medical Research: An Economic Approach”. University of Chicago Press, 58(2); 417-440.
Shepard, D.S, and Zeckhauser R.J, (1984). “Survival versus Consumption”. Management Science, XXX, 423–439.
Usher D. (1973). “An Imputation to the Measure of Economic Growth for Changes in Life Expectancy. in The Measurement of Economic and Social Performance”. M National Bureau of Economic Research, 9(3); 99-141.
Viscusi, W.K and Clayton J. (2017). “Anchoring Biases in International Estimates of the Value of a Statistical Life”. Journal of Risk and Uncertainty, 54(2), 103–128.