دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، تابستان 1399، صفحه 1-189 
6. واکاوی نسبت بین نشانه‌شناسی و توسعه در چارچوب عقاید مکتب نهادگرایی

صفحه 136-189

10.22054/joer.2020.12081

فرشاد مومنی؛ حمید پاداش؛ امیر خادم علیزاده؛ رامینه سلیمانزاده