اقتصاد دیجیتال
عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در خانوارهای شهری ایران با استفاده از روش هکمن دو ‌مرحله‌ای

علی اصغر سالم؛ حبیب مروت؛ عاطفه حیدری میلانی؛ معصومه عزیزخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

https://doi.org/10.22054/joer.2022.69303.1085

چکیده
  طی دهه‌ی گذشته، حجم مخارج مصرفی فاوا میان خانوارها و همچنین نسبت آن در مقایسه با کل هزینه‌ها، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. با این‌حال، تأثیر این روند، بر تمامی خانوارها یکسان نبوده است. این پژوهش براساس ریزداده‌های بودجه‌ی خانوار به تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر برمخارج مصرفی فاوا در خانوارهای شهری ایران در سال 1398 می‌پردازد. ...  بیشتر

اقتصاد فناوری ،انرژی و توسعه پایدار
پیچیدگی اقتصادی و مصرف انرژی فسیلی: تحلیل تجربی بر پایه داده‌های استان‌های ایران

رضا سعیدی؛ شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی؛ مرجان دامنکشیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/joer.2023.70035.1092

چکیده
  پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندی‌های مولد در یک اقتصاد اطلاق می‌شود. تسریع انباشت این توانمندی‌ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژی‌های جدید را افزایش می‌یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژی‌های انرژی‌بر را جذب می‌کنند، عاملی که منجر به به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی یک ...  بیشتر

پول و اقتصاد پولی
تحلیل مدل آلتمن برای بررسی عوامل مؤثر بر احتمال ورشکستگی بانک های منتخب در ایران

اکبر باقری؛ حسن آباقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/joer.2023.72119.1113

چکیده
  یکی از الزامات اساسی برای رشد و توسعه پایدار، وجود بخش مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد صنعت بانکداری برای 18 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1395 تا 1400 به برآورد احتمال در معرض ورشکستگی بانک‌ها با استفاده از شاخص آلتمن پرداخته است. سپس با استفاده از رویکرد داده‌های پانل ...  بیشتر

اقتصاد بخش عمومی
تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی: رویکرد متاآنالیز چندسطحی

محمدباقر شیرمهنجی؛ مهدیه مرادی‌زاده؛ محمد جواد نوراحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/joer.2023.70090.1095

چکیده
  ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تأکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر ...  بیشتر