نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد»؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می‌پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل‌کنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشته‌اند. در این مطالعه هفت عامل تسهیل کننده؛ شامل نیاز دولتهای رفاه، کاستیهای نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و  توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی برشمرده شده‌اند. گذار نظریه‌های توزیعی در بستر نظریه‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می‌تواند فصلی از فرایند تکامل علم اقتصاد در این زمینه طی یک قرن گذشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

1. بلاگ، مارک. روش‌شناسی علم اقتصاد. ترجمة دکتر غلامرضا ازاد ارمکی، تهران: انتشارات غزال، 1380.
2. تفضلی، فریدون. تاریخ عقاید اقتصادی، از افلاطون تا دوره معاصر. چاپ هفتم، تهران: انتشارات نشر نی، 1386.
3. شاکری، عباس. اقتصاد خرد 2. تهران، انتشارات نشر نی، 1385..
4. شاکری، عباس. تئوری‌ اقتصاد خرد. ترجمة کتاب لیارد، پی و ا. والترز، تهران:‌ انتشارات نشر نی، 1377.
 
5. Atkinson, Anthony and Francis Bourguignon. "Income Distribution and Economics"., in Handbook of Income Distribution, Volume 1, Elsevier, (2000):
5-58.
 
6. Atkinson, Anthony. "On the Measurement of Inequality"., Journal of Economic Theory, Vol. 2, (1970): 244-263.
 
7. Barkai, Haim. "Ricardo on Factor Prices and Income Distribution in a Growing Economy"., Economica, New Series, Vol. 26, No. 103: (1959).
 
8. Becker, Gary. Human Capital. Chicago: University of Chicago Press., 1964.
 
9. Becker, Gary. Human Capital and the Personal Distribution of Income: An Analytical Approach. University of Michigan Institute of Public Administration., 1967.
 
10. Brady, Dorothy. "Research on the Size Distribution of Income, in Conference on Research in Income and Wealth"., Studies in Income and Wealth, Vol. 1, (1951).
 
11. Cobb, Charles and Paul Douglas. "A Theory of Production"., American Economic Review, Vol. 18, No. 1, (1928): 139-65.
 
12. Fisher, Irving. Elementary Principles of Economics. New York; Macmillan., 1912.
 
13. Friedman, Milton and Simon Kuznets. Income from Independent Professional Practice, New York, NBER., 1945.
 
14. Friedman, Milton. Choice, "Chance and the Personal Distribution of Income"., Journal of Political Economy, Vol.61, No.4, (1953): 277-290.
 
15. Goldfarb, Robert S. and Thomas C. Leonard. "Inequality of What among Whom?"., Research in The History of Economic Thought and Methodology, Vol. 23A, Elsevier, (2005).
 
16. Howey, Richard. The Origins of Marginalism, In The Marginal Revolution in Economics. Duke University Press., 1972.
17. Kaldor, Nicholas. "Alternative Theories of Distribution"., Review of Economic Studies, Vol. 23, No. 2, (1955-1956), pp. 83-100.
 
18. Kuznets, Simon. "Economic Growth and Income Inequality"., American Economic Review, Vol. 45, (1955).
 
19. Lindert, Peter. "Three Centuries of Inequality in Britain and America"., Handbook of Income Distribution, Vol. 1, Elsevier, (2000).
 
20. Mincer, Jacob. Progress in Human Capital Analyses of the Distribution of Earnings, London; The Personal Distribution of Incomes., 1976.
 
21. Rawls, J. A Theory of Justice. Cambridge, Harvard University Press., 1971.
 
22. Ricardo, David. Principles of Political Economy and Taxation. ed. Gonner, George Bell, London., 1981.
 
23. Rowntree, B. S. Poverty. A Study of Town Life. 2nd Edition, London: Thomas Nelson & Sons., 1901.
 
24. Sahota, Gian. "Theories of Personal Income Distribution: A Survey"., Journal of Economic Literature. XVI, (1978).