دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، زمستان 1394، صفحه 1-187 
6. مفهوم و ارزیابی تاب آوری اقتصادی ایران

صفحه 161-187

ابوالفضل غیاثوند؛ فاطمه عبدالشاه