نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکترای آمار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بروز خطا در فرآیند جمع‌آوری پایه‌های آماری و تدوین جداول داده-ستانده متقارن اجتناب‌ناپذیر است و همین موضوع سبب شده است تا تصادفی بودن آمارهای مندرج در جداول داده-ستانده، به عنوان یکی از مباحث اساسی در ادبیات اقتصاد داده-ستانده مطرح شود.پژوهشگران خارجی در مطالعات نظری اثبات کرده‌اند که اگر ماتریس ضرایب فنی، تصادفی باشد، ضرایب فزاینده تولید لئونتیفی دارای اریب مثبت خواهند بود. هر چند یافته‌های مطالعات کابردی (که مشتمل بر رویکرد کاربران و تدوین‌کنندگان است)، نتیجه فوق را تأیید می‌کنند، اما نشان می‌دهند که میزان این اریب، بسیار ناچیز است و می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. در این مطالعه، رویکرد کاربران و تدوین‌کنندگان را در خصوص تجزیه و تحلیل تصادفی داده-ستانده و برآورد میزان اریب ضرایب فزاینده تبیین کرده و با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو و رویکرد تدوین‌کنندگان به برآورد میزان اریب ضرایب فزاینده تولید و تأثیر اندازه نمونه بر آن خواهیم پرداخت. یافته‌های این مقاله حاکی از آن است که اولا به موازات افزایش حجم نمونه از میزان اریب ضرایب فزاینده کاسته می‌شود. دوما هر چه بر اندازه نمونه افزوده می‌شود، درصد بیشتری از درایه‌های ماتریس ضرایب فزاینده تولید با اریب مثبتی مواجه خواهند شد. سوما در اندازه‌های بزرگ نمونه، تمامی ضرایب فزاینده دارای اریب مثبت و معنی‌داری هستند که در راستای نتایج و یافته‌های مطالعات تحلیلی قرار دارد، هر چند که میزان این اریب بسیار کوچک است.

کلیدواژه‌ها

بانوئی، علی‌اصغر، پریسا مهاجری، عباس شاکری و منوچهر عسگری (1392)، «برداشت‌های متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جدول داده-ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز»، فصلنامه مجلس و راهبرد،شماره 76، صص 137-9.
جهانگرد، اسفندیار و نیلوفر سادات حسینی (1392)، «شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران بر مبنای تحلیل تصادفی داده-ستانده»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 11، صص 54-27
جهانگرد، اسفندیار و پردیس عاشوری (1389)، «شناسایی بخش‌های کلیدی با رویکردهای تحلیل داده-ستانده IO، اقتصادسنجی EC و تحلیل پوششی داده‌ها DEA: مطالعه موردی ایران، فصلنامه سیاست‌گذاری اقتصادی، شماره 3، صص 136-107
جهانگرد، اسفندیار (1379)، «تجزیه و تحلیل تصادفی مدل داده-ستانده در ایران»، مجله برنامه‌ و بودجه، شماره 56 و 57، صص 64-51
مشفق، زهرا، گلروز رمضان‌زاده، افسانه شرکت، محدثه سلیمانی و علی‌اصغر بانوئی (1393)، «ارزیابی روش‌های RAS و RAS تعدیل شده در بهنگام سازی ضرایب داده-ستانده با تأکید بر شقوق مختلف آمارهای برونزا»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد ایران، دوره 19، شماره 58، صص 152-117.
Beynon, M. J. and M. Munday (2008), “Stochastic Key Sector Analysis: An Application to a Regional Input-Output Framework”, Annals of Regional Science, Vol. 42, No.3, PP. 397-412.
Christ, C. W. (1955), “A Review of Input-Output Analysis”, in NBER Book Input-Output Analysis: An Appraisal, Conference on Research in Income and Wealth (p. 137 - 182), Published in 1955 by Princeton University Press.
Dewyer P. S. and F. V. Waugh (1953), “On Errors in Matrix Inversion”, Journal of American Statistical Association, Vol. 68, No. 2, PP. 289-319.
Dietzebbacher, E. and R. E. Miller (2009), “RAS-ing the Transactions or the Coefficients: It Makes no Difference”, Journal of Regional Science, Vol. 49, No. 3, PP. 555-566.
Dietzebbacher, E. (2006), “Multiplier Estimates: To Bias or Not to Bias”, Journal of Regional Science, Vol. 46, No. 4, PP. 773-786.
Dietzebbacher, E. (1988), “Estimation of the Leontief Inverse from the Practitioner’s Point of View”, Mathematical Social Science, Vol. 16, No. 2, PP. 181-187.
Dietzebbacher, E. (1995), “On the Bias of Multiplier Estimates”, Journal of Regional Science, Vol. 35, No. 3, PP. 377-390.
Evans, W. D. (1954), “The Effect of Structural Matrix Errors on Interindustry Relations Estimates”, Econometrica, Vol. 22, No. 2, PP. 461-480.
Gerking, Sh. D. (1976), “Input-Output as a Simple Econometric Model”, Review of Economics and Statistics, Vol. 58, No. 3,
PP. 274-282.
Gerking, Sh.D. (1979), “Input-Output as a Simple Econometric Model: Reply”, Review of Economics and Statistics, Vol. 61, No. 4, PP. 623-626.
Goicoechea, A. and D. R. Hansen (1978), “An Input-Output Model with Stochastic Parameters”, AIIE Transactions, Vol. 10, No. 2, PP. 285-291.
Gurgul, H. (2007), “Stochastic Input-Output Modeling”, Ekonomia Menedzerska, Vol. 2, No. 2, PP. 289-298.
Lahiri, S. and S. Satchell (1986), “Properties of the Expected Value of the Leontief Inverse: Some Further Results”, Mathematics for Social Science, Vol. 11, No. 3, PP. 83-87.
McCamley, F., D. Schreiner and G. Muncrief (1973), “A Method for Estimating the Sampling Variances of Multipliers Derived from a From-To-Model”, Annals of Regional Science, Vol. 7, No. 1-2, PP. 103-118.
McMenamin, D. G. and J. V. Haring (1974), “An Appraisal of Nonsurvey Techniques for Estimation Regional Input-Output Models”, Journal of Regional Science, Vol. 14, No. 3, PP.
191-205.
Park, S. (1973), “On Input-Output Multipliers with Errors in Input-Output Coefficients”, Journal of Economic Theory, Vol. 6, No. 4, PP. 399-403.
Quandt, R. (1958), “Probabilistic Errors in the Leontief Systems”, Naval Research Logistic Quarterly, Vol. 5, No. 2, PP. 155-170.
Quandt, R. (1959), “On the Solution of Probabilistic Leontief Systems”, Naval Research Logistics Quarterly, Vol. 6, No. 2, PP. 295-305.
Roland-Holst D. W. (1989), “Bias and Stability of Multiplier Estimates” The Review of Economics and Statistics, Vol. 71, No. 4, PP. 718-721.
Rueda-Cantuche, J. M., E. Dietzenbacher, E. Fernandez and A. F. Amores (2013), “The Bias of the Multiplier Matrix When Supply and Use Tables Are Stochastic”, Economic System Research, Vol. 25, No. 4, PP. 435-448.
Simonovits, A. (1975). “A Note on the Underestimation and Overestimation of the Leontief Inverse”, Econometrica, Vol. 43, No. 3, PP. 493-498.
Ten Raa, T. and J. M. Rueda-Cantuche (2007), “Stochastic Analysis of Input-Output Multipliers on the Basis of Use and Make Tables”, Review of Income and Wealth, Vol. 53, No. 2, PP. 1-31.
Ten Raa, T and P. K. Jansen (1998), “Bias and Sensitivity of Multipliers”, Economic Systems Research, Vol. 10, No. 3, PP. 275-284.
Ten Raa, T. and M. F.J. Steel (1993), “Revised Stochastic Analysis of an Input-Output Model”, Regional Science and Urban Economics, Vol. 24, No. 3, PP.361-374.
Theil, H. (1966), Applied Economic Forecasting, Amsterdam, The Netherlands: North Holland.
West, G. R. (1982), “Sensitivity and Key Sector Analysis in Input-Output Models”, Australian Economic Papers, Vol. 21, Issue.39, PP. 365-378.
West, G. R. (1986), “A Stochastic Analysis of an Input-Output Model”, Econometrica, Vol. 54, No. 2, PP. 363-374.