نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

نشانهشناسی فرآیند مطالعه نشانهها است. بررسی ارتباط بین نشانهشناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط میتواند هدف پژوهشهای مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانهشناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی میپردازد. پژوهش حاضر نشان میدهد که بین نشانهشناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش‌های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه‌شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن‌ها از نشانهها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانهشناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانهشناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل‌دهنده رفتار افراد موضوع نشانهشناسی فرهنگی را پیش میکشد.            

کلیدواژه‌ها

آقانظری، حسن و حسینعلی دانش (1391)، «جستاری در دوام مقبولیت نظریه رفتار عقلانی کامل در علم اقتصاد»، مجله سیاست­گذاری اقتصادی، سال چهارم، شماره هشتم، 179-151.
اوانز، پیتر ( 1380)، توسعه یا چپاول، ترجمه محمدرضا رضوی، تهران، انتشارات طرح نو.
تودارو، مایکل (1372)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
جمعی از نویسندگان (1392)، نهادها و توسعه، ترجمه محمد متوسلی، مصطفی سمیعی نسب و علی نیکو نسبتی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
رنانی، محسن و رزیتا مویدفر ( 1389)، چرخه­های افول اخلاق و اقتصاد، تهران، طرح نو.
شفر، ژان ماری (1380)، نشانه­شناسی، از کتاب نشانه­شناسی نوشته پی­یر گیرو، ترجمه محمد نبوی، تهران، آگه.
صفوی، کوروش  (1393)، آشنایی با نشانه­شناسی ادبیات، تهران، نشر علمی.
کاسیرر، ارنست (1393)،اسطوره دولت، ترجمه یدالله موقن، تهران، انتشارات هرمس.
کلائی، محمدرضا، علی اکبر ناجی و دیگران (1394)، «تحلیلی از انگاره­های فلسفی اقتصاد نهادگرایی قدیم و دلالت­های آن در حوزه اخلاق»، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، سال بیستم، شماره دوم، 142-115.
لوتمان، یوری و دیگران (1390)،  نشانه­شناسی فرهنگی، گروه مترجمان به کوشش سجودی، فرزان، تهران، نشرعلم.
متوسلی، محمود (1387)، توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، نهادگرایی و روش­شناسی، تهران، انتشارات سمت.
محمودی بختیاری، بهروز، فریدون علیاری و اعظم حسن­پور (1395)،«بازنمایی مردم کرد در سینمای داستانی ایران: مطالعه­ای در نشانه­شناسی فرهنگی»، فصلنامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سال دوم، شماره سوم.
مشهدی احمد، محمود ( 1392)، «بررسی مبانی نظریه مصرف نهادگرا: نگاهی به اندیشه­های وبلن»، سیاست­های اقتصادی، جلد9، شماره اول، 186-157.
مومنی، فرشاد (1388)، «پاشنه آشیل توسعه»، جامعه و اقتصاد، سال ششم، شماره نوزدهم و بیستم، 293-257.
مومنی، فرشاد ( 1385)، «ارزیابی نهادگرا از جایگاه دولت و بازار در فرآیند توسعه ملی»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شماره دوم.
مومنی، فرشاد و نیکونسبتی، علی (1396)، «رویکردی نهادی به توسعه و دلالت­های آن برای ایران» ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هفدهم، شماره 64، 241-199.
می­یر، جرالد (1378)، مباحث اساسی اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد(ارمکی)، تهران، نشر نی.
نجفی، ا (1358)، مبانی زبان­شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، تهران، دانشگاه آزاد ایران.
نورث، داگلاس (1396)، فهم فرآیند تحول اقتصادی، مترجمین: سعید مهاجرانی، زهرا فرضی­زاده، تهران، نشر نهادگرا.
___________، ( 1377)،  نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
یوگنی، گرنی (1396)، «نشانه­شناسی چیست»، ترجمه محمد غفاری، آزما، شماره 121، 123-120.
Colaizzi, Giulia; (2015), The Passion  of the Significant, Madrid: Biblioteca Nueva.
Coratelli, Giorgio; Galofaro, Francesco; Montanari, Fedrico. (2015), Introduction on Semiotics of Economic Discourse, Ocula.
Jorna, R J, Engelen, J M L . (2006), “Marketing and Semiotics: From Transaction to Relation”, University of Groningen, The Netherlands, 498-504.
Kaen, Webb (2003), “Semiotics and the Social Analysis of Material Things”, Language and Communication, Volume 23, Issues 3–4, 409-425.
Marostica, Ana (2001), “A Logical_Semiotic Filtering For Economic Data”, Proceedings fourth International Conference on Computational Intelligence and Multimedia Applications, 72-76.
Meier, G.M (1995), Leading Issues in Economic Development, Oxford University Press.
North. D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic
Performance
, Cambridge University Press.
Owens, E (1987), The future of freedom in Developing World, New York Pergamon.
_____________ (2003), Decision Marketing Process in Organizations: a Logical_ Semiotic Perspective, International Conference on Cambridge, MA, USU.
Peirce, Charles S (1931_58), Collected Papers, 8 vols, vols 1_6 ed. Charles Hartshorne / Paul Weiss, vols 7_8 ed. Arthur W. Burks, Cambridge MA: Harvard UP.
Siefkes, Martin (2010), “Power in Society, Economy, and Mentality: Towards a Semiotic Theory of Power”, Semiotica, 225-261.
Williamson, Oliver E. (2000), “The New Institutional Economics: Taking stock , Looking Ahead”, Journal of Economic Literature, No 3, Vol XXXVIII, pp 595-613.