نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب میان بازارهای ارز و مسکن در کشور ایران با استفاده از داده‌های فصلی1361-1396 است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015)، حباب‌های رخ داده در هر دو بازار کشف و تاریخ‌گذاری می‌شود؛ سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2016)، مهاجرت حباب از بازار ارز به بازار مسکن، و از بازار مسکن به بازار ارز بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در بازه مورد بررسی، هفت دوره حبابی در بازار ارز وجود دارد؛ همچنین در بازار مسکن نیز هفت دوره حبابی وجود دارد. با توجه به تاریخ‌های کشف حباب، چهار فرضیه برای بررسی مهاجرت حباب (از بازار ارز به مسکن و برعکس) تعریف شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که حباب اول مسکن (01/ 1386- 02/ 1387) منجر به ایجاد حباب اول بازار ارز (04/ 1386- 02/ 1387) شده است. بنظر می‌رسد در شرایط محدودیت‌های ارزی احتمال ایجاد حباب ارز و مهاجرت آن به بازار مسکن و بر عکس بالا است.

کلیدواژه‌ها

اصلانی، پروانه و تقوا خسروی. (1391). تحلیل عوامل موثر بر حباب قیمت مسکن در تهران. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 20 (61)، 132- 105.
بیابانی، جهانگیر و تقوا خسروی. (1390). شناسایی حباب قیمت مسکن در تهران در خلال سال‌های 1387-1371 (با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. (5)، 181-131.
جعفری‌صمیمی، احمد و روزبه بالونژادنوری. (1394). آزمون وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون‌های ریشه واحد زنجیره‌ای. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(15)، 1-20.
راسخی، سعید و میلاد شهرازی. (1393). آزمون حباب‏های چندگانه: مطالعه موردی برای بازار مسکن ایران. مدلسازی اقتصادسنجی، 1 (2)، 14-1.
راسخی، سعید، زهرا علمی و میلاد شهرازی. (1396). آزمون حباب‏های چندگانه در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون‏ ‏های ریشه واحد RTADF. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 7 (27)، 39-7.
سیدنورانی، سیدمحمدرضا. (1393). بررسی سفته بازی و حباب قیمت مسکن در مناطق شهری ایران. پژوهشنامه اقتصادی. 14 (52)، 68-49.
صادقی شریف، سید جلال، محمد اصولیان و امیرحسین افشاریان. (1396). آزمون‌های رفتار حباب انفجاری چندگانه در بورس اوراق بهادار و مسکن ایران (1393-1370). مدیریت دارایی و تامین مالی. 5 (4)، 142-129.
عابدینی، جواد، حسن ابراهیمی و سیدحامد فهیمی‌فرد. (1395). حباب قیمتی در بازار مسکن ایران مبتنی‌بر مدل ساختاری تعیین قیمت مسکن. پژوهشهای اقتصادی ایران، 21(67)، 210-181.
قلی‌زاده علی‌اکبر و بهناز کمیاب بهناز. (1387). بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسی‌های اقتصادی). 5 03)78-48.
قلی‌زاده، علی اکبر، محسن ابراهیمی و بهناز کمیاب. (1394). استراتژی تخصیص بهینه دارایی‌ها در حضور بازار مسکن. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. ۶ (۲۱)، 151-119.
قلی‌زاده، علی‌اکبر و بهناز کمیاب. (1387). بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره‌های رونق و رکود در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسیهای اقتصادی)، 5 (3)، 78-48.
قلی‌زاده، علی‌اکبر و بهناز کمیاب. (1389). بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری. تحقیقات اقتصادی، 45 (92)، 237-207.
قلی‌زاده، علی‌اکبر و بهناز کمیاب. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر تعیین سهم حباب قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی ایران). پژوهشنامه بازرگانی، 58، 174-143.
قلی‌زاده، علی‌اکبر و بهناز کمیاب. (1394). تخصیص بهینه دارایی‌ها با فرض نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. تحقیقات اقتصادی، 50(4)،
 988-959.
قلی‌زاده، علی‌اکبر و بهناز کمیاب. (1389). بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی ایران). پژوهش های اقتصادی ایران، 42، 174-143.
کمیجانی، اکبر، نادیا گندلی علیخانی و اسماعیل نادری. (1392). تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران. راهبرد اقتصادی. 2 (7)، 39-7.
نصراصفهانی رضا، بابک صفاری و محمدرضا لطیفی. (1396). تحلیل عوامل مؤثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران). تحقیقات اقتصادی، 52(1)، 186-163.
نظری محسن و الهام فرزانگان. (1389). سیاست پولی و حباب مسکن درتهران. تحقیقات اقتصادی. 45 (93)، 249-229.
Allen, F., Morris, S., & Postlewaite, A. (1993). Finite bubbles with short sale constraints and asymmetric information. Journal of Economic Theory, 61(2), 206-229.
Caballero, R. J., Farhi, E., & Gourinchas, P. O. (2008). Financial crash, commodity prices and global imbalances (No. w14521). National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w14521.ack
Campbell, J. Y., & Shiller, R. J. (1988). The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors. The Review of Financial Studies, 1(3), 195-228.
Charemza, W. W., & Deadman, D. F. (1995). Speculative bubbles with stochastic explosive roots: the failure of unit root testing. Journal of Empirical Finance, 2(2), 153-163.
Deng, Y., Girardin, E., Joyeux, R., & Shi, S. (2017). Did bubbles migrate from the stock to the housing market in China between 2005 and 2010?. Pacific Economic Review, 22(3), 276-292.
Diba, B. T., & Grossman, H. I. (1988). Explosive rational bubbles in stock prices?. The American Economic Review, 78(3), 520-530.
Diba, B., Grossman, H. (1984) Rational Bubbles in the Price of Gold. NBER. Paper: no, 1300.
Evans, G. W. (1986). A test for speculative bubbles in the sterling-dollar exchange rate: 1981-84. The American Economic Review, 621-636.
Glaeser, E. L., & Nathanson, C. G. (2015). Housing bubbles. In Handbook of Regional and Urban Economics (Vol. 5, pp. 701-751). Elsevier.
Gomez-Gonzalez, J. E., Gamboa-Arbeláez, J., Hirs-Garzón, J., & Pinchao-Rosero, A. (2016). When Bubble Meets Bubble: Contagion in OECD Countries. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 1-21.
Gomez‐Gonzalez, J. E., Ojeda‐Joya, J. N., Franco, J. P., & Torres, J. E. (2017). Asset price bubbles: existence, persistence and migration. South African Journal of Economics, 85(1), 52-67.
Hamilton, J. D., & Whiteman, C. H. (1985). The observable implications of self-fulfilling expectations. Journal of Monetary Economics, 16(3), 353-373.
Harvey, D. I., Leybourne, S. J., Sollis, R., & Taylor, A. R. (2016). Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility. Journal of Empirical Finance, 38, 548-574.
Hatefi Madjumerd, M., Mehrara, M. (2019). Bubble contagion: A case study of the exchange and stock markets in Tehran. The Journal of Economic Policy, 11(21), 241-270.
Hatefi Madjumerd, Madjid, Zamanian, Gholamreza and Shahiki Tash, Mohammad Nabi. (2017). Evaluation of Multiple Bubbles in the Stock Market of Tehran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14(2): 85-110.
Hong, H., Scheinkman, J., & Xiong, W. (2006). Asset float and speculative bubbles. The journal of finance, 61(3), 1073-1117.
Kindleberger, C. P. (1991). Bubbles. In The World of Economics (pp. 20-22). Palgrave Macmillan, London.
Lee, J. H., & Phillips, P. C. (2016). Asset pricing with financial bubble risk. Journal of Empirical Finance38, 590-622.
Meese, R. A. (1986). Testing for bubbles in exchange markets: A case of sparkling rates?. Journal of Political Economy, 94(2), 345-373.
Phillips, P. C., & Yu, J. (2011). Dating the timeline of financial bubbles during the subprime crisis. Quantitative Economics, 2(3), 455-491.
Phillips, P. C., Shi, S., & Yu, J. (2015). Testing for multiple bubbles: Historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. International Economic Review, 56(4), 1043-1078.
Scheinkman, J. A., & Xiong, W. (2003). Overconfidence and speculative bubbles. Journal of Political Economy, 111(6), 1183-1220.
Scherbina, A., & Schlusche, B. (2014). Asset price bubbles: a survey. Quantitative Finance, 14(4), 589-604.
Shi, S. P. (2013). Specification sensitivities in the Markov-switching unit root test for bubbles. Empirical Economics, 45(2), 697-713.
Shi, S., Valadkhani, A., Smyth, R., & Vahid, F. (2016). Dating the timeline of house price bubbles in Australian capital cities. Economic Record, 92(299), 590-605.
Taipalus, K. (2012). Detecting asset price bubbles with time-series methods. Mimeo. http://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-201408071681
Teng, H. J., Chang, C. O., & Chen, M. C. (2017). Housing bubble contagion from city centre to suburbs. Urban Studies, 54(6), 1463-1481.
West, K. D. (1987). A specification test for speculative bubbles. The quarterly journal of economics, 102(3), 553-580.
Wu, Y. (1995). Are there rational bubbles in foreign exchange markets? Evidence from an alternative test. Journal of International Money and Finance, 14(1), 27-46.
Engsted, T., Hviid, S. J., & Pedersen, T. Q. (2016). Explosive bubbles in house prices? Evidence from the OECD countries. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 14-25.
Riddel, M. (2011). Are housing bubbles contagious? A case study of Las Vegas and Los Angeles home prices. Land Economics, 87(1), 126-144.
Gürkaynak, R. S. (2008). Econometric tests of asset price bubbles: taking stock. Journal of Economic Surveys, 22(1), 166-186.