نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص‌هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر،‌ نشان می‌دهد که شاخص‌های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می‌گذارند  به نحوی که در دامنه‌های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص‌های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی‌دار می‌باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی‌داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می‌شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.

کلیدواژه‌ها

آذری کیان، حسین و دیزجی، منیره (1395)، «بررسی تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای در حال توسعه منتخب»، اقتصاد کاربردی، شماره 6، صفحات 55-66.
اکبریان، رضا و حیدری‌پور، سید محسن (1388)، «بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1345-1386»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم، صفحات 43-63.
حسنوند، داریوش، نادمی، یونس (1396)، «اثرات توسعه ی مالی بر کاهش فقر در ایران»، تحقیقات اقتصادی، دوره 52، 35-60.
حسینی سید مهدی، خزائی صادق(1393)، «تاثیر توسعه مالی بر فقر و نا‌برابری در کشور‌های عضو اکو»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی. سال چهار، شماره 16، ۱-۲۲.
دل انگیزان، سهراب، سنجری، فرهاد (1392)، «بررسی رابطه بین فقر و توسعه مالی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال سیزدهم، شماره اول، 65-89.
شاه آبادی، ابوالفضل، امیری، بهزاد (1392)، «تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای گروه دی هشت»، برنامه‌ریزی و بودجه، سال هجدهم، 4، 27-42.
عصاری آرانی، عباس، ناصری، علیرضـا و آقـایی خونـدابی، مجیـد (1388)، «تـاثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار)، سال نهم، شـماره 3 ، 29-51.
قهرمان‌زاده، محمد (1390) ، «پیش‌بینی قیمت ماهانه جوجه یک روزه گوشتی در استان آذربایجان شرقی»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، سال پنجم، شماره 4، 183-210.
میرباقری‌هیر، میرناصر و شکوهی‌فرد، سیامک (1395)، «‌بررسی تطبیقی اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی»، ‌فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال هفتم، ‌شماره 25، 112-97.
Akhter, S. & Daly, K (2009). “Finance and Poverty: Evidence from fixed effect vector decomposition”.  Emerging Markets Reviwe 10(3):191-206.
Batuo, M. E., Guidi, F. & Mlambo, K (2010). “Financial Development and Income Inequality: Evidence from African Countries”. African Development Bank 2010(44):1-27.
Beck, T., Levin, R. & Loayza, N (2007). “Finance and the source of Growth”. Journal of Financial Economics, 12(1): 26-49.
Ho, S.Y., Odhiambo, N.M (2011). “Finance and Poverty Reduction in China: An Empirical Investigation”. International Business & Economics Research Journal – August 2011.10(8): 103-114.
Ho, Sin-Yu. & Njindan Iyke, Bernard (2018).Financial Development, Growth and Poverty Reduction: Evidence from Ghana MPRA Paper 87121, Germany, University Library of Munich (87) :2-6.
Honohan, P (2004). Financial development, growth and poverty: how close are the links? World Bank Policy Research Working Paper (3203) , 5-18.
Jalilian, H., & Kirkpatrick, C. (2002). Financial development and  poverty reduction in developing countries. International Journal of Finance & Economics,7(2), 97-108.
Kappel, V. (2010). The effects of financial development on income inequality and poverty . CER-ETH -Center of Economic Research at ETH Zurich, Working Paper, (10/127).
Keho, Y. (2017), Financial Development and Poverty Reduction: Evidence from Selected African Countries, International Journal of Financial Research, Vol 4, PP 12-28.
Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. Journal of Economic Literature,35 (2), 672 -688.
Levine, R. (2003), Financ and Growth: Theory, Evidence and Mechanisms, Journal of Economic Growth, 12(1),1-107.
Levine, R. (2008). Finance and the poor. The Manchester School 76,
 1- 13.
Quartey, P. (2005). Financial sector development  , savings mobilization and poverty reduction in Ghana (No. 2005/71). Research Paper, UNUWIDER, United Nations University (UNU).
Rajan, R., Zingales, L. (2003), Saving capitalism from the capitalists: Unleashing the power of financial markets to create wealth and spread opportunity. Random House Business Books. New York, 8.6.
Ravallion, M. (2001), Growth, inequality and poverty: Looking beyond average. World Development, 29 (11), 1803 -1815.
Salah Uddin, G., M. Shahbazi, M.  Arouri & F. Teulon (2014), Financial Development and Poverty reduction nexus: A conintegration and causality analysis in Bangladesh, Economic Modeling. No. 36, PP. 405-412.
Shaw, E. (1973). Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford.
YOUNSI, Moheddine & BECHTINI, Marwa, (2018). “Economic Growth, Financial Development and Income Inequality in BRICS Countries: Evidence from Panel Granger Causality Tests”, MPRA Paper 85182, University Library of Munich, Germany.