نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اسلامشهر

چکیده

در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی دربارة نظریه‌های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارائه می‌شود و آنگاه با روش آزمون دیکی- فولر پیشرفته ایستایی سری‌های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغییرها، الگو تخمین زده می‌شود. نتایج آزمون نشان می‌دهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه‌گذاری با تورم نیز منفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

1. ابریشمی، حمید. اقتصاد سنجی کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1381.
2. امیری، هادی و چشمی، علی. «محاسبه هسته تورم در ایران». مجله جستارهای اقتصادی، سال اول، شماره ششم، (1383).
3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و تراز نامه سال 1372.
4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و تراز نامه سال 1368.
5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسیهای اقتصادی، خلاصه تحولات اقتصادی کشور، سالهای مختلف.
6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بررسی مفاهیم و آثار کسری بودجه. (1364).
7. برانسون، ویلیام، اچ. اقتصاد کلان، نظریه‌ها و سیاستگذاری. ترجمة مرتضی عمادزاده، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1374.
8. تفضلی، فریدون. اقتصادکلان، نظریه‌ها و سیاستهای اقتصادی. تهران: نشر نی، 1366.
9. تقوی، مهدی و نخجوانی، احمد. «اثر رشد نقدینگی بر تورم در ایران». مجله اطلاعات اقتصادی و سیاسی، سال پانزدهم، شماره دوازدهم، (1377).
10. توکلی، اکبر و کریمی، فرزاد. «بررسی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر تورم کشور،با استفاده از روش خود رگرسیون برداری». مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات پولی و بانکی، (1378).
11. جلالی نایینی، احمدرضا. «تورم، شاخص بندی و سیاستهای پولی». مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات پولی و بانکی، (1376).
12. حاتم آباد، نرگس. «بررسی اثر متغیرهای مهم کلان اقتصادی بر تورم». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (1380).
13. ختایی، محمود و فتاحی، شهرام. «الگوی شکل‌گیری انتظارات تورمی در اقتصاد ایران. پیش بینی میزان تولید، شاخص دستمزدها و میزان تورم». مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات پولی و بانکی، (1378).
14. دالمن پور، محمد. «تأثیر درآمدهای نفتی بر حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، (1374).
15. رودریگز، دورنبوش-استنلی، فیشر. اقتصاد کلان. ترجمة م، ج، تیزهوش تابان، تهران: انتشارات سروش،1372.
16. شاکری، عباس. «بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران». رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، (1380).
17. سامتی، مرتضی؛ صامتی، مجید و جنتی مشکانی، ابوالفضل. «بررسی نقش هزینه مبادله بر تورم رکودی در اقتصاد ایران». مجله جستارهای اقتصادی، سال اول، شماره ششم، (1383).
18. طبیبیان، محمد. «ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران». پژوهشنامه بازرگانی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سال سوم، شماره نهم، (1375).
19. قبادی، فرخ و رییس دانا، فریبرز. پول و تورم. تهران: انتشارات پاپیروس، 1368.
20. قدیری اصل، باقر. پول و بانک، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
21. مشیری، سعید و سلطان احمدی، فرحناز. «رابطه غیرخطی بین رشد و تورم، مطالعه موردی ایران». مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات پولی و بانکی، (1381).
22. نوفرستی، محمد.  ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.
 
23. Bagliano, F. C. and Morana, C. "Measuring US Core Inflation: A Common   Trends Approach"., Journal of Macroeconomics, 25, (2003): 197-212.
 
24. Bgliano, F. Golinelli, R. and Morana. "Core Inflation in Euro Area"., Applied Economics Letter, 9, (2002).
 
25. Bernanke, B. S. Laubach, T. Mihkin, F. S. Posen, A. S. Inflation Targeting: Lesson from the International Experience. Princton University Press, Prinston.NJ., 1999.
 
26. Correy Sharmin, Mecagni Mauro and Offedral Frik. "Achieving Low Inflation in Transition Economics, The Role of Relative Price Adjustment"., Finance and Development, Vol.35, No. 1, (1998).
 
27. Gosh Moser G. "Warning:Inflation May be Harmful to your Growth"., Staff Paper, Vol. 45, No.1, (1998).
 
28. Looney, R. E. "The Inflationary Process in Pre-Revolutionary Iran"., The Journal of Developing Areas, No.19, (1985).
 
29. Wynne, M.A. "Core Inflation: A Review of Some Conceptual Issues"., European Central Bank Working Paper, No.5, (1999).