دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، زمستان 1398، صفحه 1-255 
1. تنظیم شرکت‌های توزیع برق ایران بر مبنای کیفیت و بهره‌وری

صفحه 1-38

10.22054/joer.2019.11630

فرهاد خداداد کاشی؛ محمد اوشنی؛ محمد صادق قاضی زاده؛ کیومرث حیدری