تاثیر سیاست‌های پولی بر عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE

ثریا رفیعی؛ کریم امامی؛ فرهاد غفاری

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10153

چکیده
  بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان می‌توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک‌های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آن‌ها علاوه بر اجرای سیاست‌های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می‌کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ...  بیشتر

ارزیابی رابطه بین هزینه‌های امنیت و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی در ایران

سید پرویز جلیلی کامجو؛ رامین خوچیانی

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، صفحه 37-66

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10154

چکیده
  مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت‌های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ...  بیشتر

اصلاح پارامتری نظام بازنشستگی ایران با کاهش نرخ جایگزینی: مدل تعادل عمومی نسل‌های همپوش و بازار ناقص نیروی کار

مرضیه بهمنی؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، صفحه 67-104

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10155

چکیده
  نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق‌های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق‌های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی ...  بیشتر

بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران

طیبه چمن؛ پریسا مهاجری؛ علی عرب مازار یزدی

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، صفحه 105-139

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10156

چکیده
  در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت ...  بیشتر

تاثیر مؤلفه‌های سرمایه انسانی بر بهره‌وری شاغلان حقوق بگیر خصوصی؛ شواهدی مبتنی بر ریزداده‌ها

علاءالدین ازوجی؛ عباس عصاری؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ غلامرضا کشاورز حداد

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، صفحه 141-183

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10157

چکیده
  رابطه سرمایه انسانی و بهره­ وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) می‌تواند سنجش اثر واقعی‌تر سرمایه انسانی بر بهره­وری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهره­وری ...  بیشتر

رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

محمد بامنی مقدم؛ مصطفی پورعلی زاده جوبجار کلی؛ هادی اسماعیل پور مقدم

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، صفحه 185-204

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10158

چکیده
  هدف از این مقاله، تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ابتدا در قالب یک مساله مدیریت مالی، قرارداد مدیریت ریسکی برای سهام معرفی می‌شود که زیان حاصل از ریسک را حداقل کند و در ادامه با مدلبندی ریاضی، این نتیجه حاصل میشود که جهت رسیدن به یک مدیریت کارآمد برای ریسک سهام، تنها لازم است ...  بیشتر

کاربرد سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش عمومی در توسعه سرمایه ‌انسانی و رشد اقتصادی

حبیب شهبازی؛ حسین مرادی مخلص

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، صفحه 205-236

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10159

چکیده
  در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه ‌انسانی و توسعه آن همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. یکی از آموزش‌هایی که در ایجاد سرمایه ‌انسانی بسیار مهم است، آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه) است که سرمایه‌گذاری روی آن توسط بخش عمومی انجام می‌شود و با توجه به اینکه این آموزش اولیه، نقشی فراگیر دارند از آن به عنوان آموزش عمومی ...  بیشتر

چگونگی‌توزیع ‌تابعی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد در اقتصاد متعارف ونظرات شهیدصدر

احیاء عیوضی

دوره 19، شماره 72 ، فروردین 1398، صفحه 237-263

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10160

چکیده
  در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله‌ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت  مسالهی جدیدی عنوان شده است، مساله‌ توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» ...  بیشتر