نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

این مطالعه شواهد جدیدی از اثرات بیمه زندگی، بانکداری و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی 18 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحال‌‌‌توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) طی سال‌های 2016- 2000 ارائه میدهد. نتایج حاصل از برآورد برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان میدهد که درکشورهای توسعه‌یافته بیمه زندگی باعث تسریع رشد اقتصادی میشود درحالی که اثرات اعتبار خصوصی بر رشد اقتصادی منفی و بازار سرمایه تاثیر معناداری بر رشد نداشته است. نتایج کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که بازار سهام رشد اقتصادی را افزایش میدهد درحالی که اثر اعتبار خصوصی بر رشد منفی و بیمه زندگی تاثیر معناداری روی رشد اقتصادی نداشته است. در مجموع نتایج نشان میدهد که اثر توسعه فعالیتهای مالی بر رشد اقتصادی با توجه به دوره، سطوح درآمد و توسعه مالی کشورها متفاوت است. بنابراین، کشورها در سطوح مختلف توسعه باید در فعالیتهای مالی مختلف برای اطمینان از رشد پایدار مشارکت کنند.

کلیدواژه‌ها

تقوی، مهدی، حسین امیری و عادل محمدیان (1390)، «توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل GMM»، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 10.
علیزاده، خادم (1392)، «تاثیر بازار سرمایه بر رشد اقتصادی در ایران (1390-1370) با استفاده از رویکرد تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره50، 87-121.
راسخی، سعید و امید رنجبر (1388)، «اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، نشریه دانش و توسعه، شماره ،27، 22-1.
شکروی و خضری (1396)، «محاسبه شاخص توسعه مالی و بررسی اثرات متغیر زمانی آن بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل TVP-FAVAR»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره، 67، 315-341.
مکیان، نظام­الدین و محمدرضا ایزدی (1394)، «بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره،62، 162-139.
Akinlo, A. E., and Akinlo, O. O. (2009), “Stock Market Development and Economic Growth: Evidence from Seven sub-Sahara African Countries”, Journal of Economics and Business, 61(2), 162–17110-12.
Andersen, T. B., and Tarp, F.(2003), “Financial Liberalization, Financial Development and Economic Growth in LDCs”. Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association, 15(2), 189-209.
Andini, M., and Andini, C. (2014), “Finance, Growth and Quantile Parameter Heterogeneity”, Journal of Macro Economics, 40, 308-322.
Arcand, J. L., Berkes, E., and Panizza, U. (2011), “Too Much Finance?” VoxEU. Org, 7 April.
Arellano, M., Bond, S., (1991), “Some Tests of Specification for Panel Data : Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, Review of Economic Studies, 58(2), p.277.
Arellano, M., and Bover, O. (1995), “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-components Models”, Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
Arena, M (2008), Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? A cross‐country Study for Industrialized and Developing Countries”, Journal of Risk and Insurance, 75(4), 921-946.‏
Arestis, P., Demetriades, P. O., and Luintel, K. B. (2001), “Financial Development and Economic Growth: The Role of Stock Markets”, Journal of Money, Credit and Banking, 16-41.‏
Atje, R., and Jovanovic, B. (1993), “Stock Markets and Development”, European Economic Review, 37(2-3), 632-640.‏
Baltagi, B. (2008), Econometric Analysis of Panel Data ,,John Wiley and Sons.
Bangake, C., and Eggoh, J. C. (2011), “Further Evidence on Finance-Growth causality: A Panel Data Analysis, Economic Systems, 35(2), 176-188.
Barro, R. J., and Sala-i-Martin, X. (1995), Technological Diffusion, Convergence, and Growth (No. w5151), National Bureau of Economic Research.
Beck, T., Levine, R., and Loayza, N. (2000), “Finance and the Sources of Growth”,  Journal of Financial Economics, 58(1-2), 261-300.
Beck, T., and Levine, R. (2004), “Stock Markets, Banks, and Growth: Panel Evidence”, Journal of Banking and Finance, 28(3), 423-442.‏
Beck, T., and Webb, I. (2003), “Economic, Demographic, and Institutional Determinants of Life Insurance Consumption Across Countries”, The World Bank Economic Review, 17(1), 51-88.‏
Bencivenga, V. R., and Smith, B. D. (1991), “Financial Intermediation and Endogenous Growth”, The Review of Economic Studies, 58(2), 195-209.
Bencivenga, V. R., Smith, B. D., and Starr, R. M. (1996), “Equity Markets, Transactions Costs, and Capital Accumulation: An Illustration”, The World Bank Economic Review, 10(2), 241-265.‏
Berthelemy, J. C., and Varoudakis, A. (1996), “Economic Growth, Convergence Clubs, and the Role of Financial Development”, Oxford Economic papers, 48(2), 300-328.‏
Bezemer, D. J., Grydaki, M., and Zhang, L. (2014), “Is Financial Development bad for Growth? University of Groningen”, Faculty of Economics and Business.‏
Bittencourt, M. (2012), “Financial Development and Economic Growth in Latin America: Is Schumpeter right?”, Journal of Policy Modeling, 34(3), 341-355.
Blundell, R., and Bond, S. (1998), “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data  Models”, Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
Boyd, J. H., and Prescott, E. C. (1986), “Financial Intermediary-coalitions”, Journal of Economic Theory, 38(2), 211-232.
Caselli, F., Esquivel, G., and Lefort, F. (1996), “Reopening the Convergence Debate: A new Look at Cross-country Growth Empirics”, Journal of Economic Growth, 1(3), 363-389.
Cecchetti, S. G., & Kharroubi, E. (2012). Reassessing the impact of finance on growth (No. 381). Bank for international settlements.
Chen, P. F., Lee, C. C., and Lee, C. F. (2012), “How does the Development of the Life Insurance Market Affect Economic Growth? Some International Evidence”, Journal of International Development, 30(7), 865-893.
Cheng, S. Y. (2012), “Substitution or Complementary Effects between Banking and Stock Markets: Evidence from Financial Openness in Taiwan”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 22(3), 508-520.‏
Cheng, S. Y., Ho, C. C., and Hou, H. (2014), “The Finance-Growth Relationship and the Level of Country Development”, Journal of Financial Services Research, 45(1), 117-140.‏
Chow, W. W., and Fung, M. K. (2013), “Financial Development and Growth: A Clustering and Causality Analysis”, The Journal of International Trade and Economic Development, 22(3), 430-453.
Cooray, A. (2010), “Do Stock Markets lead to Economic Growth?”, Journal of Policy Modeling, 32(4), 448-460.‏
De Gregorio, J., and Guidotti, P. E. (1995), “Financial Development and Economic Growth”, World Development, 23(3), 433-448.‏
Demirgüç-Kunt, A., and Levine, R. (1996), “Stock Markets, corporate Finance, and Economic Growth: an Overview”, The World Bank Economic Review, 10(2), 223-239.‏
Demetriades, P.O., and Hussein, K. A. (1996), “Does Financial Development Cause Economic Growth? Time-series evidence from 16 Countries”, Journal of Development Economics, 51(2), 387-411.
Dey, M. K., and Flaherty, S. (2005), “Stock Exchange Liquidity, Bank Credit, and Economic Growth”, In Max Fry Conference on Finance and Development, University of Birmingham, The Business School University House, Birmingham B15 2TT.‏
Dorfman, M. S. (2008), Introduction to Risk Management and Insurance (Ninth edition), New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Easterly, W., Islam, R., and Stiglitz, J. (2000), “Shaken and Stirred. In Explaining Growth Volatility”, Presented at the ABCDE Conference, World Bank
Enisan, A. A., and Olufisayo, A. O. (2009), “Stock Market Development and Economic Growth: Evidence from seven sub-Sahara African Countries”, Journal of Economics and business, 61(2), 162-171.
Federici, D., and Caprioli, F. (2009), “Financial Development and Growth: An empirical Analysis”, Economic Modelling, 26(2), 285-294.
43- Fink, G., Haiss, P., and Vukšić, G. (2006), “Contribution of Financial Market Segments at Different Stages of Development: Transition, Cohesion and Mature Economies Compared”, Journal of Financial Stability, 5(4), 431-455.
Garcia, V. F., and Liu, L. (1999), “Macroeconomic Determinants of Stock Market Development”, Journal of Applied Economics, 2(1),
Greenwood, R., Jin, L., and Shleifer, A, Barberis, N., (2013), “X-CAPM: An Extrapolative Capital Asset Pricing Model (No. w19189)”, National Bureau of Economic Research.
Greenwood, J., and Jovanovic, B. (1990), “Financial Development, Growth, and the distribution of income”, Journal of political Economy, 98(5, Part 1), 1076-1107.
Greenwood, J., and Smith, B. D. (1997), “Financial Markets in Development, and the Development of Financial Markets”, Journal of Economic Dynamics and Control, 21(1), 145-181.
Goldsmith, R. W. (1969), Financial Structure and Economic Growth in Advanced Countries: An Experiment in Comparative Financial Morphology. In Capital Formation and Economic Growth (pp. 112-167), Princeton University Press.
Han, L., Li, D., Moshirian, F., and Tian, Y. (2010), “Insurance Development and Economic Growth”, The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 35(2), 183-199.
Hassan, M. K., Sanchez, B., & Yu, J. S. (2011). Financial Development and Economic Growth in the Organization of Islamic Conference Countries التطور المالی والنمو الاقتصادی فی دول منظمة المؤتمر الإسلامی. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 24(1), 145-172.
Henderson, D. J., Papageorgiou, C., and Parmeter, C. F. (2013), “Who Benefits from Financial Development? New methods, new Evidence”, European Economic Review, 63, 47-67.
Herwartz, H., and Walle, Y. M. (2014), “Determinants of the Link between Financial and Economic Development: Evidence from a Functional Coefficient Model”, Economic Modelling, 37, 417-427.
Hou, H., and Cheng, S. Y. (2017), “The Dynamic Effects of Banking, Life Insurance, and Stock Markets on Economic Growth”, Japan and the World Economy, 41, 87-98.
Jensen, M. C., and Murphy, K. J. (1990), “Performance Pay and Top-management Incentives”, Journal of Political Economy, 98(2), 225-264.
Kar, M., Nazlıoğlu, Ş., and Ağır, H. (2011), “Financial Development and Economic Growth nexus in the MENA Countries: Bootstrap Panel Granger cCausality Analysis”, Economic Modelling, 28(1-2), 685-693.
Khan, A. (2001), “Financial Development and Economic Growth”, MacroEconomic Dynamics, 5(3), 413-433.
King, R. G., and Levine, R. (1993a), “Finance and Growth: Schumpeter Might be Right”, The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737.
King, R. G., and Levine, R. (1993b), “Finance, Entrepreneurship and Growth”, Journal of Monetary Economics, 32(3), 513-542.
Law, S. H., and Singh, N. (2014), “Does too much Finance harm Economic Growth?”, Journal of Banking and Finance, 41, 36-44.
Lee, C. C., Huang, W. L., and Yin, C. H. (2013), “The Dynamic Interactions Among the Stock, Bond and Insurance Markets”, The North American Journal of Economics and Finance, 26, 28-52.
Lee, B. S. (2012), “Bank-based and Market-based Financial Systems: Time-series Evidence”, Pacific-Basin Finance Journal, 20(2), 173-197.‏
Levine, R. (1991), “Stock Markets, Growth, and Tax Policy”, The Journal of Finance, 46(4), 1445-1465.‏
Levine, R., and Zervos, S. (1998), “Stock Markets, Banks, and Economic Growth”, American Economic Review, 537-558.
Loayza, N.V., Ranciere, R., (2006), “Financial Development, Financial Fragility, and Growth”, J. Money Credit Bank, 38, 1051–1076.
Lucas, R., (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, J. Monet. Econ, 22, 3– 42.
Pagano, M. (1993), “Financial Markets and Growth: An Overview”, European Economic Review, 37(2-3), 613-622.
Matei, I. (2013), “Empirical Analysis of the Links between Sovereign Bond Markets and Economic Growth for European non-EMU Countries”, Banks and Bank Systems, 8(3), 58-71.
McKinnon, Ronald I. (1973), Money and Capital in Economic Development, Washington, DC: Brookings Institution.
Mishkin, F. S. (2007), “Is Financial Globalization Beneficial?”, Journal of Money, Credit and Banking, 39(2‐3), 259-294.‏
Mundaca, B. G., (2009), “Remittances, Financial Market Development, and Economic Growth: The Case of Latin America and the Caribbean”, Review of Development Economics, 13(2), 288-303.
Naceur, S. B., and Ghazouani, S. (2007), “Stock Markets, Banks, and Economic Growth: Empirical evidence from the MENA Region”, Research in International Business and Finance, 21(2), 297-315.
Narayan, P. K., and Narayan, S. (2013), “The Short-run Relationship between the Financial System and Economic Growth: New Evidence from Regional Panels”, International Review of Financial Analysis, 29, 70-78.
Nguyen, Y. N., Avram, K., and Skully, M. T. (2010), “Insurance and Economic Growth: A Cross Country Examination”, In Australian Centre for Financial Studies-Finsia Banking and Finance Conference.
Nili, M., and Rastad, M. (2007), “Addressing the Growth Failure of the Oil Economies: The Role of Financial Development”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 46(5), 726-740.‏
Njegomir, V., and Stojić, D. (2010), “Does Insurance Promote Economic Growth: The Evidence from Ex-Yugoslavia Region?”, Ekonomska Misao i Praksa, (1), 31-48.‏
Odedokun, M. O. (1996), “Alternative Econometric Approaches for Analysing the Role of the Financial Sector in Economic Growth: Time-series evidence from LDCs”, Journal of Development Economics, 50(1), 119-146.
Patrick, H. T. (1966), “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries”, Economic Development and Cultural change, 14(2), 174-189.
Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Bahmani, S., Hall, J. H., and Norman, N. R. (2017), “Finance and Growth: Evidence from the ARF Countries”, The Quarterly Review of Economics and Finance, 66, 136-148.
Pradhan, R. P., Bahmani, S., and Kiran, M. U. (2014), “The Dynamics of Insurance Sector Development, Banking Sector Development and Economic Growth: Evidence from G-20 Countries”, Global Economics and Management Review, 19(1), 16-25.
Puente-Ajovin, M., and Sanso-Navarro, M. (2015), “Granger Causality between debt and Growth: Evidence from OECD Countries”, International Review of Economics and Finance, 35, 66-77.
Rajan, R. G. (2006), “Has Finance Made the World Riskier?”, European Financial Management, 12(4), 499-533.‏
Rajan, R. G., and Zingales, L. (2003), “The Great Reversals: The Politics of Financial Development in the Twentieth Century”, Journal of Financial Economics, 69(1), 5-50.
Rejda, G.E., (2005), Principles of Risk Management and Insurance, ninth ed. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
Rioja, F., and Valev, N. (2014), “Stock Markets, Banks and the Sources of Economic Growth in low and high-income Countries”, Journal of Economics and Finance, 38(2), 302-320.‏
Rousseau, P. L., and Wachtel, P. (2000), “Equity Markets and Growth: Cross-country Evidence on Timing and Outcomes, 1980–1995”, Journal of Banking and Finance, 24(12), 1933-1957.‏
Sachs, J. D. (2003), “Institutions don't Rule: Direct Effects of Geography on Per Capita Income (No. w9490)”, National Bureau of Economic Research.
Saint-Paul, G. (1992), “Technological choice, Financial Markets and Economic Development”, European Economic Review, 36(4), 763-781.‏
Samargandi, N., Fidrmuc, J., and Ghosh, S. (2015), “Is the Relationship between Financial Development and Economic Growth monotonic? Evidence from a sample of middle-income Countries”, World Development, 68, 66-81.
Schumpeter, J. (1934), “The Theory of Economic Development, Trans”, by R. Opie (Cambridge, 1934), 34-46.‏
Shaw, E. (1973), Financial deepening in Economic Growth. M, Oxford University Press, NY, 19(73.21), 1-278.‏
Shen, C. H., and Lee, C. C. (2006), “Same Financial Development yet different Economic Growth: Why?”, Journal of Money, Credit and Banking, 1907-1944.
Singh, A. (1997), “Financial Liberalization, stock Markets and Economic Development”, The Economic Journal, 107(442), 771-782.
Skipper, H. D. (1997), Foreign insurers in emerging Markets: issues and concerns (No. 1), Washington, DC: International Insurance Foundation.
Skipper, H. D., and Kwon, W. J. (2007), Regulation and Taxation in Insurance Markets. Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy.
Sümegi, K., and Haiss, P. (2008), The Relationship of Insurance and Economic Growth-a Theoretical and Empirical Analysis (No. 272100091), EcoMod.‏
Ward, D., and Zurbruegg, R.(2000), “Does Insurance Promote Economic Growth?”, Evidence from OECD Countries Journal of Risk and Insurance, 489-506.‏                                                                    
Webb, I. P., Grace, M. F., and Skipper, H. D. (2000), The Effect of Banking and Insurance on the Growth of Capital and Output (Doctoral dissertation, Georgia State University),
Wu, J. L., Hou, H., and Cheng, S. Y. (2010), “The Dynamic impacts of Financial institutions on Economic Growth: Evidence from the European Union”, Journal of MacroEconomics, 32(3), 879-891.
Zhang, J., Wang, L., and Wang, S. (2012), “Financial Development and Economic Growth: Recent evidence from China”, Journal of Comparative Economics, 40(3), 393-412.