نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغه‌های اصلی برنامهریزان و سیاست‌گذاران در برنامههای توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه میتواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل در استانها ایجاد کند. در این مقاله به بررسی تاثیر نابرابری در تخصیص اعتبارت بودجه سرانه استانی بر نابرابری درآمدهای سرانه استانی با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا در دوره زمانی (1395-1384) در 30 استان پرداخته میشود. نتایج بیانگر این است که افزایش در نابرابری تملک داراییهای سرمایهای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی را کاهش داده است. این نتیجه بیانگر افزایش سرمایهگذاری دولت در زیرساختها و سهم بالاتر اعتبارات عمرانی دولت در استانهای کمتر توسعهیافته است. همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینهای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی افزایش یافته است، زیرا افزایش در نابرابری اعتبارات هزینهای سرانه در استانها میتواند باعث ارائه نامتوازن خدمات عمومی و افزایش در نابرابری درآمد سرانه استانی شود.

کلیدواژه‌ها

ابونوری، اسماعیل و آرش خوشکار (1386)، «اثر شاخص­های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 77، صص 95-65.
زیردست، اسفندیار و سمیه حق­روستا (1394)، «تحلیل تطبیقی نابرابری­های منطقه­ای بین استان­های همجوار: بررسی موردی استان­های همدان و مرکزی»، دوفصلنامه دانشگاه هنر، شماره 1، صص 137-113.
رحمانی فضلی، هادی و عباس عرب­مازار (1395)، «تاثیر شکاف بودجه استانی بر شکاف درآمد منطقه­ای استان­های ایران با استفاده از مدل PVAR» ، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال دهم، شماره 2، پیاپی 34، صص 94-75.
صباغ کرمانی، مجید (1380)، «تجزیه‌وتحلیل نابرابری­های منطقه­ای اشتغال در استان­های ایران»، نشریه مدرس علوم انسانی، دوره 5، شماره 2، پیاپی 19، صص 20-1.
فلاحتی، علی، مجتبی الماسی و فاطمه آقایی (1388)، «تاثیر سیاست­های مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سال­های 1352 تا 1384»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، سال 6، شماره 11، صص 131-109.
کابوسی، زین­الدین (1390)، بررسی تاثیر مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی استان گلستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی علامه محدث.
Alesina, A. and Perotti, R. (1996), “Income Distribution, Political Instability and Investment”, European Economic Review, 40: pp.12031228.
Amornthum, S., (2004), “Income Inequality, Inflation and Nonlinearity: The Case of Asian Economies”, University of Hawaii, Economic Research Organization, Lecture note No. 601.
Amos, O. (1986), “Substate and SMSA Personal Income Inequality and Regional Development”, Review of Regional Studies, 16 (2), pp. 2330.
Arrellano, M. and Bond, S., (1991), “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and Application to Employment Equation”, the Review of Economic Studies, 58(2), pp. 277297.
Arrellano, M. and Bover. O (1991), “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error component Models”, Journal of Econometrics, 68, pp. 2951.
Bak, A, et al. (2009), “Regional Disparities in Poland, Warsaw: Ministry of Regional Development Institute for Structural Research.
Banerjee, A., and Kuri, P. K. (2015), “Regional Disparity and Convergence in Human Development in India”, Development Disparities in India, Retrieved from https://link.springer.com/bookseries/11234.
Benabou, R. (2000), “Unequal societies: Income Distribution and Social Contract”, American Economic Review, 90. Pp. 96129.
Blundell, R. Bond, S. (1998), “Initial Condition and Moment Restriction in Dynamic Panel Data Model, Journal of Econometrics, 87, pp. 115143.
Bonet, J. (2006), “Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from the Colombian Experience”, The Annals of Regional Science, 40, 661–676.
Bulir, A. (2001), “Income Inequality: Does Inflation Matter?”, IMF Staff Paper, International Monetary Funds, 48(1), pp. 139159.
Chou, W.L. and Wang, Z. (2009), “Regional Inequality in China's Health Care Expenditures”, Health Economics, 18, pp. 137146.
Christian, L. (2009), Fiscal Decentralization and Regional Disparity: Evidence from CrossSection and Panel data, Technics Universidad Dresden, Faculty of Business and Economics, Discussion Paper.
Ferreira, F. (1995), Roads to Equality: Wealth Distribution Dynamics with PublicPrivate Capital Complementarity, Working Paper, London University.
Galli, R., and Van der Hoeven, R. (2001), “Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation, Employment Paper.
Gallet, C. A. and R. M. Gallet. (2004), “U.S. Growth and Income Inequality: Evidence of Racial differences”, The Social Science Journal, 41. pp. 43–51.
Gibson, J., & Rioja, F. (2014), “A Bridge to Equality: How Investing in Infrastructure Affects the Distribution of Wealth. Georgia state university.
 Gallup, J. L. (2012), Is There a Kuznets Curve, Portland State University.
 Kim, S. (2008), Spatial Inequality and Economic Development: Theories, Facts, and Policies. Working Paper (No.6), Commission on Growth and Development, Washington, DC. The International Bank for Reconstruction and Development.
Kutscherauer, A, et al. (2010), Regional Disparities in Regional Development of the Czech Republic, Ostrava: University Of Ostrava.
Kuznets, S. (1955), “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, 45, pp. 128.
Lyubimov, I. (2017), “Income Inequality Revisited 60 Years Later: Piketty vs Kuznets”, Russian Journal of Economics, 3(1), pp.4253.    
Mamatzakis, E. C. (2008), “Economic Performance and Public Infrastructure: an Application to Greek Manufacturing”, Bulletin of Economic Research, 60(3), pp.307326.
Meltzer, A.H. and Richard, S.F. (1981), “A Rational Theory of the Size of Government”, Journal of Political Economy, 89. Pp. 914927. 
Ozaslan, M, Bulent, D, and Ozgur H. (2006), “Regional Disparities and Territorial Indicators in Turkey: SocioEconomic Development Index (SEDI)”, European Regional Science Association, ERSA conference.
Persson, T. and Tabellini, G. (1994), “Is Inequality Harmful for Growth? Theory and Evidence”, American Economic Review, 84, pp. 600621.
Piketty, T. (2015), “About Capital in the Twentyfirst Century”, American Economic Review, 105(5), pp.4853.
Shahbaz, M. (2010), “Income InequalityEconomic Growth and Nonlinearity: a Case of Pakistan”, International Journal of Social Economics, 8, pp. 613636.
Shankar, R. & Shah, A. (2003), “Bridging the Economic Divide within Countries: A Scorecard on the Performance of Regional Policies in Reducing Regional Income Disparities”, World Development, 31 (8), pp. 1421–1441.
Song, Y. (2013), “Rising Chinese Regional Income Inequality: The Role of Fiscal Decentralization”, China Economic Review, 27, pp. 294309.
Soares, J.O., Marques, M.M. and Monteiro, C.M. (2003), “A Multivariate Methodology to Uncover Regional Disparities: A Contribution to Improve European Union and Governmental Decisions”, European Journal of Operational Research, 145, pp. 121135.
Steward, K., (2002), Measuring Wellbeing and Exclusion in Europe's Regions, London: Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics and Political Science.
Yang, Y. & Greaney, T. M. (2017), “Economic Growth and Income Inequality in the AsiaPacific Region: A Comparative Study of China, Japan, South Korea, and the United States”, Journal of Asian Economics, 48, pp.622.
Williamson, JG. (1965), “Regional Inequality and the Process of Economic Development”, Economic Development and Cultural Change, 13 (4), pp. 184.